Forskning og viden

Karaktergivning i gymnasiet

En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sætter fokus på, hvordan de interne karakterer i gymnasiet gives af lærere, og hvilken betydning det har for elevers tilgang til læring. Sarah Richardt Schoop, Seniorkonsulent ved EVA, præsenterer i en video hovedkonklusionerne fra rapporten (9 min.).

Filmen præsenterer hovedkonklusionerne fra EVAs rapport om karaktergivning fra 2016. Karaktergivning er en kompleks proces, der som oftest foregår som en individuel praksis. Der er behov for fælles drøftelser og fælles bedømmelse for at understøtte en fælles forståelse og tydelighed om, hvad der ligger til grund for en bedømmelse af eleverne. Filmen viser karaktergivningens faser, fra faglige mål og retningslinjer til kommunikation med eleven om karakteren.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Formål

Rapportens formål er at bidrage med ny viden om, hvordan lærerne på stx, htx og hhx giver interne karakterer. Rapporten fokuserer desuden på, hvilken betydning de interne karakterer har for elevernes tilgang til læring, både set fra elevernes og lærernes synsvinkel.

 

Hovedpointer

  • Lærerne oplever at stå meget alene med den komplekse opgaver det er at omsætte faglige mål til en helhedsvurdering af eleven i form af en karakter.    
  • Der er en begrænset fælles praksis for, hvordan karaktergivningen gribes an.
  • De faglige mål der er baggrunden for karaktergivningen, er formuleret overordnet og abstrakt. Dette giver læreren egne fortolkningsmuligheder i forhold til at omsætte de faglige mål, således at der kan gives en karakter.

 

Perspektivering

EVA anbefaler, at lærerne arbejder med at synliggøre bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterierne for eleverne, således at det gøres tydeligt, hvad eleverne skal lære, og hvornår de har lært det.

Lærere og elever bør arbejde med at udvikle et fælles sprog om læring og andre feedbackformer, der ikke centreres om karakterer, men benyttes i læringsdialogen om, hvordan eleverne skal lære og udvikle sig.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og udgivet i 2016.

Resultaterne baserer sig på 30 kvalitative interviews, 6 fokusgruppeinterviews og en spørgeskemaundersøgelse.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.