Aktivitet

En bot og det gode liv

Brug en chatbot til at vise, hvordan man udfolder et svar på et filosofisk spørgsmål. Her undersøges det ved hjælp af ChatGPT, hvad et godt liv er.

Aktiviteten varer samlet ca. en time og kan brydes op i flere dele.

Formål

Aktivitetens hovedformål er at vise eleverne, hvordan man kan udforske et filosofisk spørgsmål ved hjælp af ChatGPT samt hvordan man kan udfolde sit svar på et filosofisk spørgsmål.

 

Planlægning og overvejelser

Undren og argumentationen for og imod synspunkter er en vigtig del af filosofi. For at hjælpe elever videre fra enstavelsesord og korte sætninger, som svar på filosofiske spørgsmål, kan man anvende ChatGPT.

ChatGPT kan vise eleverne, hvordan man kan udfolde sit svar. Den store fordel ved at bruge ChatGPT frem for internetsøgninger er, at man får en dialog. Man kan stille et undrende spørgsmål og bede om mere uddybende svar. 

Aktiviteten anvendes til en opstart af et forløb om det gode liv. Der er her taget udgangspunkt i spørgsmålet om, hvad der er et godt liv. Andre spørgsmål kan anvendes i stedet. De forskellige faser i aktiviteten kan bruges samlet eller tages ud efter behov. 

Hvis man går gennem alle tre faser, får eleverne serveret pointerne i de filosofiske primærtekster, som der senere læses. Det kan være en del af at lette forståelsen. Hvis man i stedet ønsker, at eleverne skal have mulighed for selv at finde pointer i en tekst, så nøjes med fase 1.

Aktivitetens opbygning - Det gode liv

Aktiviteten er opdelt i 3 faser. Faserne er udfoldet nedenfor og kan anvendes som en vejledning.


 

Introduktion:

Her udforskes elevens forforståelse og et generelt syn inddrages vha. ChatGPT. 

 

1. Individuelt:
 • Hver elev skriver et sted, som er delt med læreren, hvad vedkommende mener, der skal til, for at man har et godt liv.
 • Eleven skal derefter spørge ChatGPT, om hvad et godt liv er. 
 • Hvis eleven er uenig med ChatGPT, så kan de spørge ChatGPT, om hvad den mener om deres synspunk. 

 

2. Gruppearbejde:
 • Alle i gruppen fortæller deres eget syn på, hvad et godt liv er - noter forskelle og ligheder.
 • Derefter inddrages hvad ChatGPT skrev. 
 • Til sidst skal eleverne diskutere, om ChatGPTs svar minder om deres egne.
 • Eleverne bliver enige om 1-3 hovedpointer, som skrives på en digital opslagstavle.

 

3. Fælles:
 • Kort gennemgang og fælles gruppering af pointerne
 • Diskussion af, hvordan og om ChatGPTs svar adskiller sig fra elevernes egne
 • Læreren kan evt. fortælle, at man kan få ChatGPT til at skrive kortfattede svar.

 

Introduktion:

Her inddrages filosofiske synspunkter vha. ChatGPT. Vær opmærksom på, at ChatGPT giver forskellige svar fra gang til gang. Det er en god ide at sætte en tidsramme på chatdelen, da den ellers kan trække ud.

 

1. Pararbejde:
 • Eleverne spørger ChatGPT om hvilke filosoffer, der er relevante, hvis man vil tale om, hvad et godt liv er.
 • Bed eleverne få ChatGPT til at forklare begreber, de ikke forstår, og uddybe de synspunkter, som de synes lyder mest interessante.
 • Afslut med at give eleverne en liste over de filosoffer, I vil komme ind på i forløbet (Epikur, Seneca, Aristoteles, Kierkegaard, Nietzsche og Løgstrup). Bed dem undersøge disses synspunkter relateret til det gode liv.

 

2. Gruppearbejde (sæt parrene sammen to og to):
 • Fordel filosofferne på grupperne, og lad hver gruppe skrive om deres filosof og dennes synspunkt i et fælles dokument. Grupperne skal bruge resultaterne fra deres pararbejde til selv at sammenfatte det vigtigste.
 • Hver gruppe agerer opponentgruppe for en anden gruppe og tjekker, om de har nogenlunde samme facts om de forskellige filosoffer.

 

3. Fælles:
 • Tal om brug af ChatGPT:
  • Pålideligheden af ChatGPT og hvordan man kan faktatjekke påstande.
  • Hvordan nøgleord kan lede ChatGPT på den rette filosofiske vej.

 

Introduktion:

Læreren udleverer en liste med retninger og begreber, der skal undersøges vha. ChatGPT. 

 

1. Matrixgruppearbejde del 1:
 • Fordel ved lodtrækning forskellige retninger og begreber. 
 • Grupperne får ChatGPT til at sammenligne de givne filosofiske retninger og forklare begreberne.
 • Bed grupperne om at spørge ind til det, de ikke forstår eller gerne vil have uddybet - læreren kan hjælpe med spørgsmål. Det kunne f.eks. være: Mener Epikur, at man skal gå efter alle nydelser? Hvad er forskellen på Epikur og Senecas synspunkter? 
 • Grupperne faktatjekker vha. anerkendte opslagsværker.

 

2. Matrixgruppearbejde del 2
 • Hver person præsenterer retninger og relevante begreber fra sin første gruppe.
 • Opnå i gruppen enighed om, hvad der er det vigtigste mht. de forskellige retninger og begreber. 
 • Tilføj relevant info i det fælles dokument.

 

3. Fælles 
 • Læreren viser det fælles dokument og gør opmærksom på misforståelser eller tvetydigheder.
 • Afslutningsvis kan man tale om, hvorvidt de filosofiske indspark fra ChatGPT har ændret eller nuanceret elevernes oprindelige synspunkt.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.