Lovgivning

Nye læreplaner - nye formater i undervisningen

Fagkonsulenten om nye læreplaner - nye formater i undervisningen.

Digital præsentation og portfolio

Det mest i øjnefaldende for en dramatiklærer vil ved gennemlæsning af de offentliggjorte udkast til nye læreplaner nok være ordene ”digital præsentation”. Den digitale præsentation optræder både i afsnit 3.2 om arbejdsformer og afsnit 4.2 om prøven. Samtidig vil man se, at portfolien, som kendes fra C-niveau, nu også indføres på B-niveau.

Den digitale præsentation har samme funktion som logbogen hidtil har haft i projektarbejderne på både c- og b-niveau, og den digitale præsentation overtager ligeledes rapportens funktion i forbindelse med projektarbejderne på B-niveau. Således optræder hverken logbog eller rapport i de kommende læreplaner.

Ligesom de to tidligere formater er den digitale præsentations funktion at ”forklare og argumentere for projektarbejdets (tidligere gruppens eller projektets) idé, beskrive og reflektere over realisationsprocessen, forholde sig til målgruppens reaktioner og vurdere proces og produkt”.

 

Formatet er blot digitalt.

Nogle har forstået den digitale præsentation således, at den skal fungere som en digital dokumentation af realisationen, konkret som en videooptagelse af ”forestillingen”. Dette er ikke tilfældet. Den digitale præsentation er en dokumentation af den proces, som projektarbejdet er.

Indholdet vil derfor have samme karakter som indholdet i logbog eller rapport, men formen vil opleves som ny, idet den er digital. Eleverne skal derudover nu også på B-niveau udarbejde en personlig portfolio, der indeholder dokumentation fra øvelser, realisationer og projekter samt fagligt funderede refleksioner over det skabende arbejde.

 

Eksamensgrundlag og bedømmelsesgrundlag

Såvel digital præsentation og portfolio indgår i det, der kaldes eksamensgrundlaget. Det betyder, at de skal udarbejdes som en del af undervisningen og foreligge ved eksamen. De er dermed også en forudsætning for, at en elev kan indstilles til eksamen.

De er imidlertid ikke i sig selv en del af bedømmelsesgrundlaget. Der forekommer ingen bedømmelse af de to formater, men både digital præsentation og portfolio inddrages i hver sin del af prøven, som formater eksaminanden perspektiverer til eller belyser sit oplæg med, ligesom eksaminator kan spørge til den digitale præsentation og til portfolien.

Der er således ikke tale om, at censor skal have tilsendt hverken digital præsentation eller portfolio til bedømmelse, eller at de to formater indgår i bedømmelsen.

Nogle vil spørge, hvorfor dokumentationen for projektarbejderne skal have et digitalt format? Af aftaleteksten som forligspartierne tilsluttede sig ved forliget om gymnasiereformen og som ligger til grund for indholdet af loven, uddannelsesbekendtgørelsen og dermed også læreplanerne fremgår det, at målene for de digitale kompetencer, som eleverne skal nå, skulle afspejles i fagenes kernestof, arbejdsformer og prøveform.

Med andre ord skulle de digitale kompetencer indgå i dramatiks læreplaner på en både gennemgribende og forpligtende måde, hvor det var vigtigt at finde en balance mellem fagets egenart, undervisningsinstitutionernes rammer og målene for den digitale dannelse. Den balance er det lykkedes at opnå med de nye læreplaners indførelse af den digitale præsentation.

 

Spørgsmål ved lodtrækning ved anden del af prøven på c-niveau

På FIP-dialogmøderne i november 2016 blev der givet udtryk for bekymring for elevernes retssikkerhed som følge af den formulering, at eksaminator skulle indlede samtalen i anden del af prøven med et spørgsmål, der tog udgangspunkt i eksaminandens portfolio.

På baggrund af denne bekymring, revideredes læreplansudkastet, således at eksaminanden i det nu offentliggjorte udkast skal trække et spørgsmål inden for kernestoffet, og at eksaminand og eksaminator herefter gennemfører en faglig samtale med udgangspunkt i spørgsmålet og med inddragelse af eksaminandens portfolio.

 

Hvilke uddannelser anvender hvilke læreplaner

I forbindelse med offentliggørelsen af udkastene til læreplaner til høring har jeg set, at flere er bekymrede over, at læreplanen for dramatik B på hf ikke findes i det offentliggjorte materiale.

Lad mig slå det fast hér, og spred gerne denne viden: Der findes ingen særlig læreplan for dramatik B på hf.

Dramatik C indgår som ét af de kunstneriske fag, eleverne på hf kan vælge i mellem som obligatorisk fag på c-niveau og læses efter læreplanen for dramatik c, 2-årigt hf. Dramatik B kan fortsat udbydes som valgfag på hf og læses efter læreplanen for dramatik B, stx.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.