Aktivitet

Forsøgsdesign med AI

En AI-chatbot kan hjælpe eleverne i gang med selv at designe forsøg, mens de lærer at bearbejde og forholde sig kritisk til det indhold, som chatbotter leverer.

Brug af AI-chatbots i forbindelse med undervisning skal ske under hensyntagen til gældende regler om datasikkerhed og GDPR.

Aktiviteten kan bruges i alle fag, der anvender forsøg, men vil være mest egnet til elever med nogle erfaringer i faget dvs. på B- eller A-niveau.

 

Anslået tidsforbrug: ca. 45 minutter, men vil variere meget efter, hvor selvstændige eleverne er, og hvor meget læreren hjælper.

Når elever selv designer forsøg, sker der noget andet, end når de bare følger en kogebog. Men forsøgsdesign kræver erfaringer, som mange elever ikke har, og de skal ofte guides meget gennem processen.

En chatbot kan hjælpe eleverne med et udgangspunkt for et forsøg, som de kan forholde sig til og udvikle videre på.

 

Overvejelser

Chatbotter kan svare hurtigt og som regel korrekt på mange spørgsmål, men med åbenlyse problemer til følge. Eleverne vil møde chatbotter igennem deres videre uddannelse og karriere, og derfor er det afgørende, at de lærer at forholde sig kritisk til det indhold, som chatbotterne leverer: Det må aldrig stå alene. Eleverne skal forholde sig til chatbottens output både for at forstå dens muligheder og begrænsninger og for at træne deres egne analytiske evner.

 

Aktivitetens opbygning

Del eleverne i grupper à 3, hvoraf mindst en har adgang til en chatbot, fx chatGPT.

Giv eleverne en eksperimentel problemstilling inden for et emne, som de har eller skal til at arbejde med. Det kan fx være at undersøge eksperimentelt, hvordan temperaturen påvirker et enzyms aktivitet (bioteknologi og biologi), eller undersøge eksperimentelt betydningen af en reaktants koncentration for forskydningen af kemisk ligevægt (kemi).

For at besvare problemstillingen skal eleverne designe et forsøg med hjælp fra en chatbot.

En prompt til chatbotten kunne være: ”Foreslå et forsøg, der viser betydningen af temperatur på enzymers aktivitet. Skriv kilder på svaret.”, men bed eleverne udvikle deres egen prompt.

Produktkravet er en forsøgsbeskrivelse over et naturvidenskabeligt forsøg, som kan udføres forsvarligt på skolen, og som besvarer problemstillingen.

Hvis udviklingen af forsøget også skal dokumenteres skriftligt, skal eleverne huske at gemme deres prompts og chatbottens svar.

 

Læs og vurder svarene

Eleverne skal læse svar fra chatbotten og vurdere:

  • Kan det forsøg, som chatbotten beskriver, besvare problemstillingen?
  • Hvilke variable er der i det forsøg, som er beskrevet? Hvad er den uafhængige og den afhængige variabel? Er der taget hensyn til variabelkontrol i forsøgsbeskrivelsen?
  • Er beskrivelsen detaljeret nok fx med hensyn til mængder, til at sikre reproducerbarhed? Hvis nej, må I spørge ind til detaljer eller selv komme med forslag.
  • I skal undersøge, om skolen har faciliteter, udstyr og kemikalier til at udføre forsøget, som beskrevet. Hvis ikke, må I selv redesigne forsøget eller give chatbotten mere specifikke krav til forsøgsdesignet.
  • Hvilke resultater vil I forvente at forsøget giver? Hvilke usikkerheder og fejlkilder kan komme til at  påvirke resultaterne?
  • Er der taget hensyn til sikkerheden i chatbottens forsøgsbeskrivelse? Skal der fx anvendes kittel, handsker og sikkerhedsbriller? Skal forsøget udføres i stinkskab? Hvordan skal affaldet håndteres? I kan selv undersøge og besvare spørgsmålene eller vurdere svar fra chatbotten. Diskuter, hvilket grundlag svarene hviler på.

Jeres underviser skal godkende jeres endelige forsøgsbeskrivelse og jeres overvejelser om sikkerhed, før I må gå i gang med at udføre forsøget.

Når forsøget er udført, kan eleverne lave relevant databehandling samt analysere og diskutere resultaterne, som i alle andre forsøg.

 

Evaluering

Bed eleverne svare i plenum eller i et spørgeskema:

  • I hvor høj grad var chatbottens første forsøgsbeskrivelse brugbar?
  • Giv nogle forslag til hvorfor der var forskel på chatbottens første forsøgsbeskrivelse og det forsøg, I endte med at udføre.
  • Virkede chatbotten overbevisende?
  • Hvad fik I ud af jeres interaktion med chatbotten?

 

Kreditering

Rasmus Kragh Wendelbo, Svendborg Gymnasium, i samarbejde med CFU

 

Læs mere 

Test en chatbot -Menneske eller maskine?

Skriftlighed i en AI-tid

Undersøgelse og nysgerrighed -AI chatbots i historie

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.