Forløb

Når form følger indhold

Hvordan kan man tilrettelægge det sidste undervisningsforløb, der leder op til eksamen i design? Eleverne vælger eksamensemne og udarbejder deres egen eksamenspræsentation.

Forløbet er til design og arkitektur C på stx, hf eller htx, og det er på 4 moduler à 90 minutter.  

Undervisningen bliver afrundet, og eleverne klædt på til den afsluttende eksamenspræsentation. Eleverne arbejder selvstændigt, men samtidig inden for rammer, der sikrer eksamenskravene.

Eleverne arbejder bl.a. med disse faglige mål i design og arkitektur C:

 • analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat
 • sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder
 • være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte og det konkrete, mellem helhed og detaljer, samt mellem det kendte og det endnu ukendte.

 

Planlægning og overvejelser

Forløbet skal både afrunde året og samtidig være optakt til eksamen. På den ene side skal eleverne i fagets sidste del arbejde selvstændigt og målrettet – på den anden side kan det være en hjælp at strukturere forløbet på en måde, så de tvinges til at fastholde fokus og bliver hjulpet på vej gennem deres udvælgelsesproces og tilrettelæggelse af præsentationen.  

Op til forløbet har eleverne har været igennem fagets krav om faglige mål og kernestof. Fokus i dette forløb er repetition af allerede kendt teori og materiale.

Undervejs i forløbet kan eleverne arbejde solo, parvist eller i mindre grupper.

Lærerens rolle består primært i at facilitere de forskellige sekvenser samt individuelt at yde vejledning undervejs - og sikre, at alle elever har eget emne og en selvstændig eksamenspræsentation til slut

Eventuelt kan læreren gennemgå eksamenskravene før forløbet, så eleverne har mere tid til at overveje og udtænke retning og emne.

 

Forløbet 

Modul 1: Portfolio-repetition og emneindkredsning

Lektionen starter med et kort læreroplæg, der briefer eleverne om eksamensform og -krav.  Læreren viser eksempler på eksamensemner.

Herefter skal eleverne gennemse deres portfolio over undervisningstidens samlede projektforløb. Hvis eleverne har læst deres portfolio i forvejen, kan de gå direkte over til at arbejde videre med dette i mindre grupper på timen: Eleverne deler viden og skaber idéer. Ved hjælp af forskellige mindre opgaver øver eleverne deres evne til at udvælge og tænke på tværs af forløb og hovedområder.

 
Tænk på tværs

Til eksamen i design og arkitektur skal du kunne tænke på tværs af dine projekter i portfolioen. I skal derfor prøve at udvælge og kategorisere materiale ud fra forskellige temaer og parametre. Nedskriv stikord undervejs til de forskellige øvelser: Hvilke projekter? Hvilke forskelle? Ligheder?

Gå i grupper á 3-4

Tænk i tema

For hvert af de tre punkter herunder: vælg mindst to egne og to professionelle designprojekter fra mindst to af fagets tre hovedområder: produktdesign – kommunikationsdesign – arkitektur

 • BÆREDYGTIGHED / MILJØBEVIDSTHED
 • MENNESKET SOM NOMADE: FLYTBART DESIGN
 • DEN GODE IDÉ OG INNOVATION

Prøv så parametre

For hvert af de tre punkter herunder: vælg mindst to egne og to professionelle designprojekter fra mindst to af fagets tre hovedområder: produktdesign – kommunikationsdesign – arkitektur

 • DESIGN MED VÆGT PÅ FORM OG ÆSTETIK
 • FUNKTIONELT DESIGN
 • DESIGN MED FORTÆLLING (VÆGT PÅ KOMMUNIKATION)

Og ikke mindst målgrupper

For hvert af de tre punkter herunder: vælg mindst to egne og to professionelle designprojekter fra mindst to af fagets tre hovedområder: produktdesign – kommunikationsdesign – arkitektur

 • DESIGN TIL DET LEGENDE MENNESKE
 • DESIGN FOR UNGE
 • FOR DEN BEVIDSTE FORBRUGER: ETISK DESIGN

Til sidst udvælger eleverne deres eget eksamensemne. Fokus for denne lektion er overordnet på indholdsdelen: Hvad skal med? Bed eleverne bruge deres erfaringer og idéer fra gruppearbejdet. Forskellige brainstormingsteknikker er hjælpsomme i denne fase, fx idésiden, mindmapping eller fri brainstorm.  

 

Lektie: Eleverne har fastlagt deres eksamensemne og valgt eksempler.

Eksempel: Eksamensemne

 

Modul 2: Strukturering og valg af form

I dette modul skal de arbejde med dispositionen for deres præsentation. Læreren repeterer forskellige muligheder for præsentationsform (ppt, udstilling, plancher, digital og/eller fysisk form) og minder eleverne om, at de skal sørge for at inddrage deres teoretiske viden og faglige begrebsapparat undervejs.    

Eleverne forbereder en præsentation af emnevalg, af de udvalgte eksempler på egne og andres projekter samt øvrigt materiale. De skal tænkes både i designproces, designanalyse og teoretisk viden.  Præsentationen skal optages på film.

Præsenter formålet med opgaven:

 1. at fornemme den tidsramme, man har til rådighed til eksamen: Hvad kan man få med? Hvad kan udelades?
 2. at høre sig selv udefra: Hvordan præsenterer jeg? Har jeg (nok) faglig dybde, rød tråd og præcision etc.  

Opstil sammen med eleverne en tjekliste over, hvad der skal med. Den kan fx indeholde forslag til disposition: Præsentation af emnevalg og projekter, de primære parametre, udvalgte dele af designprocessen (research, valg, fravalg, hovedgreb) etc.

Hør dig selv præsentere: Videopræsentation

For at øve din evne til mundtlig præsentation skal du udarbejde en videopræsentation af dit valgte eksamensemne samt dine (min.) fire valgte designprojekter – herunder egne og professionelle.

Der ligger masser af læring i at høre sig selv tale: blikket på din egen formidling kan du skærpe ved at se dig selv ”udefra”.

Til denne opgave skal du bruge et godt optageprogram, som du gratis og let kan downloade som Screencast-o-matic eller Camstudio (begge gratis). 

Tænk over din struktur:

 • Præsentér dit eksamensemne og dine valgte projekter
 • Følg din disposition: analysér projekterne og inddrag designprocessen
 • Indtænk fagtermer undervejs

Til denne opgave skal du således lave en video optaget direkte på skærmen.

Gem filen og upload i din elektroniske portfolio. Optagelsen skal vare 7-8 min!

I timen skal du afspille din videopræsentation og få feedback på udvalgte punkter.

 

Modul 3: Mundtlig feedback og i gang med at forbedre

Eleverne viser deres videoanalyser for hinanden i grupper eller i klassen med opponentgrupper og får feedback fra deres kammerater.  Der er stor læring i at lytte til andres analyse og projektgennemgang.

Eleverne arbejder på deres præsentationer ud fra feedback og tjekliste. De arbejder videre med at afstemme præsentationen, så ”form følger indhold”. Det kan hér være oplagt at vise dem et par eksempler eller in plenum brainstorme idéer ud fra tænkte eksempler.

Undervejs i forløbet sker en bevægelse fra indholdsfokus til form-fokus (fra hvad til hvordan).

Lektie er at færdiggøre de forbedrede præsentationer både mht indhold og form.

  

Modul 4: Selvkritisk blik

Eleverne går sammen to og to. De viser deres præsentationer for hinanden, og eleven vurderer sin egen præsentation. Den anden elev giver de sidste gode råd.

Eleverne får et kvarter til at give deres præsentationer det sidste finish.

Særlig gode præsentationer vises i klassen, og læreren fremhæver deres kvaliteter. Således inspireres eleverne til at gennemarbejde deres præsentationer endnu en gang.

 

Evaluering

Lad eleverne reflektere over, om de har nået de faglige mål for forløbet, og om de er klar til eksamen.

 

Kreditering

Produceret af Lærke Aarup, Århus Katedralskole

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.