Forløb

Tingseventyret som genre med Tony Andersen og Steen Beck

H.C. Andersens Hyrdinden og skorstensfejeren er omdrejningspunktet i dette gæstelærerforløb, hvor eleverne føres ind i eventyret gennem dialogisk fortolkning og introduceres til tingseventyret som genre. 

Forløbet eksemplificerer en tekstanalyse af Hyrdinden og skorstensfejeren.
Forløbet er målrettet dansk på de gymnasiale uddannelser og kan også anvendes i filosofi (stx, hhx og htx, 3. g).

 

Forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 2-6 moduler à 50 minutter.

© Børne- og Undervisningsministeriet

I gæstelærerforløbet med gymnasielærer Tony Andersen og uddannelsesforsker Steen Beck er der fokus på den litterære samtale som ramme for at arbejde med analyse og fortolkning. I forløbet er der specifikt fokus på H. C. Andersens eventyr Hyrdinden og skorstensfejeren.

Forløbet retter sig særligt mod fagene dansk og filosofi. I danskfaget lægger forløbet særligt op til at arbejde med emnet litteraturanalyse og –fortolkning af tingseventyret som genre. I filosofi kan forløbet bruges til at italesætte centrale filosofiske begreber og distinktioner, forskellige vidensformer og filosofiske analyser af mennesket og dets eksistens.

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af gæstelærere, som er faglige kapaciteter på deres felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Gæstelærerforløbet er bygget op omkring fem videoer, hvor de to gæstelærere fortolker og diskuterer forskellige perspektiver på eventyret Hyrdinden og skorstensfejeren.

Til hver video er der aktiviteter, som kan anvendes i undervisningen. Videoerne skal ikke nødvendigvis ses i en bestemte rækkefølge men kan kombineres, som det passer i forhold til en given klasse. Hver enkelt video kan ses for sig, mens aktiviteterne knyttet til hver video kan gennemføres over et til to moduler (à 50 minutter).

Aktiviteterne lægger op til diskussion i plenum, dialoger i makkerpar og kreative skriveprocesser.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Den tid det tager at gennemføre forløbet kan variere afhængigt af den faglige forankring af forløbet, herunder graden af tværfagligt samarbejde. Materialet er designet med forslag til konkrete fokuseringer i fag, men med en vis åbenhed, så læreren stadig kan tilrettelægge og tilpasse efter egne ønsker.

Som led i tilrettelæggelsen kan læreren forberede sig ved at udarbejde definitioner til eleverne af centrale begreber i videoerne med Steen Beck og Tony Andersen – for eksempel "litterær fortolkning" og "litterær analyse". Læreren kan også forberede definitioner af de mange relevante tematikker, der kan tages op i forbindelse med analyse af Hyrdinden og skorstensfejeren.

Forløbet kan gennemføres online, hvor der gøres brug af online klasserum, for eksempel breakout rooms på klassens virtuelle platform til at understøtte gruppeaktiviteter. Ligeledes kan der gøres brug af Padlet eller lignende online kanvasredskaber til at fastholde og dele pointer.

Den uddybende lærervejledning, som findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Inden eleverne ser forløbets fem videoer, kan læreren beskrive tingseventyret som genre og fortælle, at H.C. Andersen har skrevet en lang række tingseventyr, 

Nedenstående gennemgang af videoerne er målrettet undervisning i dansk. Det kan også anvendes som afsæt for undervisning i filosofi.

Video 1: Tingseventyret som genre

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video taler Tony Andersen og Steen Beck om tingseventyret som genre og om virkemidlerne i Hyrdinden og skorstensfejeren.

I forlængelse af videoen kan læreren gennemføre en aktivitet, der anskueliggør mulighederne for at tage ikke-levende objekters perspektiv. Læreren kan bede eleverne om at betragte et naturfænomen - et hav, en bæk, en skov, en park eller andet - ud fra to perspektiver:

 • Hvis I ser fænomenet som en ressource for os mennesker, hvad ser I så?
 • Hvis I ser fænomenet som fyldt af liv for mere og andet end mennesker, hvad ser I så? Hvis I for eksempel betragter en bæk, der både rummer dyr og planter, og som kan ses som en levende krop i sig selv.

Eleverne kan på den baggrund skrive og præsentere to korte tekster à cirka 10-15 linjer - en for hvert af de to perspektiver.

Læreren kan udvide aktiviteten med en kreativ skriveproces, hvor eleverne anvender betragtningerne af naturfænomener og overvejelserne om antropomorfisering til i makkerpar eller små grupper at skrive deres egne udkast til moderne tingseventyr.

 

Video 2: Hyrdinden og skorstensfejeren

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video taler gæstelærerne om eventyrets forskellige fortolkningsmuligheder. På den baggrund kan læreren iværksætte aktiviteter, der lader eleverne erfare, at en tekst kan analyseres og fortolkes på mange måder.

Fremgangsmåden kan være, at eleverne læser Hyrdinden og skorstensfejeren og undervejs noterer deres analytiske iagttagelser. Herefter kan eleverne (gen)se video 2 og tage noter som udgangspunkt for en efterfølgende klassedialog om gæstelærernes læsning af eventyret.

Efter den fælles klassedialog kan klassen deles op i grupper, der gennemfører metodestyrede analyser og læsninger af eventyret - nogle kan læse nykritisk, andre strukturalistisk eller biografisk. Nogle kan også læse eventyret feministisk og undersøge, hvordan hyrdinden bliver karakteriseret i teksten. Efterfølgende kan eleverne enten bytte analyser og kommentere hinandens læsninger eller fremlægge deres analyser i klassen.

 

Video 3: Livsvalget

© Børne- og Undervisningsministeriet

I video 3 arbejder gæstelærerne med begreber som "eksistens" og "valg", og videoen kan derfor bruges til et forløb med fokus på dannelsesperspektiver i Hyrdinden og skorstensfejeren.

Eleverne kan begynde med at (gen)se video 3 og tage noter undervejs med fokus på et emne som for eksempel: 

 • Eksistens og dannelse: Eleverne kan diskutere, om det korrekt, at vi ikke er noget på forhånd, og at vi danner os selv med tiden? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Valg: Eleverne kan diskutere, om hyrdinden selv vælger at rejse ud og op gennem skorstenen og hjem igen? Om hyrdinden er modig? Om der både er valg, vi selv tager, og nogle, vi ikke selv tager? Og hvad valg egentlig er, og hvilke følger de får?

 

Video 4: Desillusion eller realistisk lykkelig?

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video taler Tony Andersen og Steen Beck om hyrdindens valg i eventyret og perspektiverer disse valg til almenmenneskelige valg. Videoen kan bruges til et forløb om dannelsesperspektiver i Hyrdinden og skorstensfejeren med fokus på eksistens, dannelse, valg, frihed og lykke.

Eleverne kan begynde at (gen)se video 4 og undervejs tage noter som udgangspunkt for en efterfølgende diskussion med fokus på begreberne frihed og lykke.

 

Video 5: Om at analysere og fortolke

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video taler gæstelærerne om analyse og fortolkning ud fra et metaperspektiv på eventyret. Formålet er at gøre eleverne opmærksomme på analyse og fortolkning som værktøj til at forstå tekster og andre medier.

Eleverne kan indledningsvis (gen)se video 5 og efterfølgende eftergøre Tony Andersen og Steen Becks ”live-dialog” og tage noter undervejs til en efterfølgende plenumdialog, for eksempel med udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvad er en fortolkning i jeres øjne, og skal man altid respektere andres fortolkning af en tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad kan vi bruge en fortolkning af eventyret Hyrdinden og skorstensfejeren til?
 • Kan man reelt set lave en fortolkning af en tekst for sig selv? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Evaluering

Forløbet kan evalueres ved, at eleverne vælger to af følgende evalueringspunkter og udfylder dem:

 • Skriv to punkter med ny viden, som forløbet har givet dig.
 • Skriv to punkter, som har provokeret dig ved forløbet.
 • Skriv to punkter, som har overrasket dig ved forløbet.
 • Hvor har forløbet vækket din nysgerrighed? Stil to spørgsmål til forløbet.
 • Vælg, find eller tag to billeder, som afspejler forløbet som helhed.

Eleverne kan herefter gå sammen i makkerpar og dele deres besvarelser med hinanden. Eleverne giver hinanden feedback på punkterne, hvorefter evalueringen kan vendes i plenum i hele klassen.

 

Links til yderligere inspiration

På turbulens.net kan du finde en artikel om det antropocæne paradoks skrevet af Martin Hauberg-Lund Laugesen, filosof og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet.

Forslag til videre læsning:

 • Gitte Pedersen & Erik G. N. Skov (red.): Kønsfilosofi: tradition, etik og erkendelse (1996)
 • Søren Kierkegaard: Begrebet Angest (1844)
 • Jean-Paul Sartre: Eksistentialisme er humanisme (1946).

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.