Forløb

Find din egen karrierevej med Le Gammeltoft

Med et indblik i iværksætter Le Gammeltofts karriereerfaringer og lektor Eva Lykkegaards introduktion til unges uddannelsesvalg, kan eleverne styrke deres refleksioner om uddannelse og karriere.

Forløbet handler om uddannelsesbaner og karrierelæring.

Forløbet er målrettet samfundsfag og dansk på alle gymnasiale uddannelser fra 1. til 3. g.

 

Forløbet kan gennemføres som fjernundervisning eller ved fysisk fremmøde på 2-4 moduler à 50 minutter.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Dette forløb sætter fokus på, hvordan man vælger uddannelse og finder frem til en karrierevej. Eleverne får indblik i de overvejelser, Le Gammeltoft har gjort sig om valg af uddannelse, og Eva Lykkegaard fortæller om unges uddannelsesvalg og deres bevæggrunde.  

Formålet med forløbet er at udvikle elevernes karrierekompetence og -læring samt styrke elevernes refleksion om uddannelse. 

Forløbet kan anvendes både i samfundsfag og dansk. I samfundsfag lægger forløbet op til at arbejde med kernestoffet sociologi - særligt identitetsdannelse, socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre. Derudover lægger forløbet op til, at eleverne kan arbejde med både kvalitativ og kvantitativ metode, herunder for eksempel kvalitative interviews og kvantitative undersøgelser på den lokale skole og i nærområdet.  

I dansk giver forløbet mulighed for at arbejde analytisk med et sprogligt og et mediemæssigt perspektiv.

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt. 

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet er bygget op omkring fire videoer med iværksætter Le Gammeltoft og Eva Lykkegaard, der er lektor i uddannelsesvidenskab ved Syddansk Universitet. Til alle fire videoer er der udarbejdet forslag til aktiviteter, som kan anvendes i undervisningen.

Som opvarmning til forløbet kan læreren introducere temaet og dets relevans. Læreren kan endvidere spørge til elevernes kendskab til Le Gammeltoft og til deres forestillinger om, hvordan hendes karrierevej har været.

Forløbet kan i samfundsfag gennemføres over to til fire moduler. Tidsforbruget kan variere afhængigt af den faglige forankring af forløbet. I dansk eller i et flerfagligt forløb kan varigheden udvides med henblik på at komme tilstrækkeligt omkring de forskellige faglige perspektiver.  

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Læreren kan i sin tilrettelæggelse have fokus på, at eleverne selv står midt i at skulle tage stilling til uddannelsesvalg, og det derfor er særlig vigtigt, at eleverne får en stemme i forløbet og mulighed for at udtrykke sig gennem elevinddragelse og dialog i klassen. Det er også relevant at huske på, at egne oplevelser kan være være ømtålelige at dele.

Forløbet kan gennemføres som fjernundervisning uden større ændringer i aktiviteterne. Ved fjernundervisning kan klassens virtuelle platforme med breakout rooms, chatfunktion m.m. benyttes.

Den uddybende lærervejledning, som findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning   

Forløbet er bygget op omkring fire videoer med Le Gammeltoft og Eva Lykkegaard. Nedenstående aktiviteter er udviklet til faget samfundsfag. Konkrete forslag til aktiviteter i dansk findes i forløbets lærervejledning.

 
Video 1: Find din egen karrierevej 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Le Gammeltoft fortæller i denne video om sin egen tvivl om uddannelsesvalg i sine unge år, og den rolle hun i dag bestrider som direktør for sin egen virksomhed. Supplerende hertil forklarer Eva Lykkegaard, at unges uddannelsesvalg og -planer hænger sammen med deres identitetsdannelse, herunder den fortsatte betydning af social arv.

På baggrund af videoen kan eleverne arbejde med identitetsdannelse og social arv. Det kan de gøre med afsæt i, hvordan sociologerne Anthony Giddens, Ulrich Beck og Zygmunt Bauman beskriver senmodernitet og identitet. Læreren kan præsentere sociologerne, hvorefter eleverne kan læse artiklen ’Senmodernitet’ fra Information.

Eleverne kan undersøge og redegøre for de centrale begreber refleksiv modernitet, risikosamfundet og flydende modernitet, hvorefter eleverne kan drøfte identitetsdannelse i det senmoderne samfund og udarbejde eksempelvis et essay, en poster eller en podcast om emnet.

 

Video 2: Lyt til din motivation

© Børne- og Undervisningsministeriet

Le Gammeltoft kom ikke ind på det ønskede psykologistudie, da hendes karakterer ikke levede op til kravene. Hun læste i stedet engelsk og har sidenhen bemærket, at fællesnævneren i de to studieretninger er analytiske færdigheder, som hun værdsætter og kan bruge i mange sammenhænge.  

I forlængelse heraf fortæller Eva Lykkegaard, at unges uddannelsesvalg baserer sig på værdier, der kan opsummeres i fire kriterier.

Med udgangspunkt i kriterierne kan eleverne arbejde med unges forventninger til sig selv og med deres uddannelsesvalg. Derefter kan eleverne i makkerpar gennem interview af eksempelvis en forælder undersøge, hvilke kriterier voksne er påvirket af i deres uddannelses- og karrierebaner.  Elevernes fund kan præsenteres for klassen og to til tre af interviewene kan udvælges med henblik på nærmere undersøgelse.

 

Video 3: Balancér mellem egne og andres forventninger 

© Børne- og Undervisningsministeriet

I videoen fortæller Le Gammeltoft om at balancere mellem forventninger fra forældre, venner og samfundet i forhold til egne interesser og valg. Eva Lykkegaard runder videoen af med at påpege, at nogle karriereveje opfattes som mere socialt acceptable end andre.

Eleverne kan efter at have set videoen vende tilbage til begreberne refleksiv modernitet, risikosamfundet og flydende modernitet. I grupper kan eleverne for eksempel arbejde med, hvordan det ud fra begrebet refleksiv modernitet kan forklares, at nogle karriereveje ses som mere socialt acceptable end andre.

 

Video 4:  Jobbet er en del af dig

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Le Gammeltoft om sit arbejde med kommunikation og branding, og hun giver eleverne gode råd til at finde deres egen uddannelses- og karrierebane.

I forlængelse af videoen kan eleverne diskutere, om de er enige i Le Gammeltofts tre råd.

Anthony Giddens, Ulrich Beck og Zygmunt Bauman mener alle, at det senmoderne samfund blandt andet er karakteriseret ved, at individet selv skal skabe sin historie, sin identitet og sit verdenssyn. Eleverne kan diskutere, hvordan denne karakteristik passer med Le Gammeltofts beskrivelse af sin uddannelsesbane.

Afslutningsvis kan eleverne skrive et essay omkring deres uddannelsesvalg og valgets betydning for deres identitet.

 

Evaluering

Forløbet kan evalueres ved, at eleverne arbejder med to af følgende punkter:

  • Hver elev skriver to punkter med ny viden, som de har lært af forløbet. 
  • Eleverne noterer to punkter, som provokerede ved forløbet.
  • Eleverne nedfælder to punkter, som overraskede ved forløbet. 
  • Eleverne stiller to spørgsmål, hvor forløbet har gjort dem nysgerrige. 
  • Eleverne vælger, finder eller tager hver to billeder, som reflekterer forløbet som helhed.

Eleverne kan herefter gå sammen i makkerpar, dele evalueringspunkterne og give hinanden feedback. Herefter kan evalueringen vendes i hele klassen. 

 

Links til yderligere inspiration

Læs artiklen ’Senmodernitet’, der har været bragt i dagbladet Information, på faktalink.dk

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.