Aktivitet

Sex med P3 - seksualundervisning og værklæsning

Giv eleverne rum til at få og dele viden om sex i dansk, samtidigt med at de arbejder med filmiske virkemidler og medieværkslæsning.

Formålet med denne aktivitet er at understøtte elevernes viden om emner som samtykke, grænser, seksuelt overførte sygdomme og prævention. Sex med P3 er en programserie udarbejdet af Danmarks Radio, der er henvendt særligt til unge. I dette projektarbejde lader man eleverne undersøge programseriens måde at formidle tabubelagte emner på og forener dermed seksualundervisning med medieværkslæsning.

 

Overvejelser i planlægningen

Sex med P3 er en programserie med mange afsnit, og det er i forberedelsen vigtigt at tage stilling til, hvor mange af programmerne eleverne skal undersøge, før der kan være tale om et værk. Seriens emner spænder meget vidt, og man kan overveje, hvor høj frihedsgrad eleverne skal have i forhold til udvælgelse af afsnit.

Det ligger i emnets natur, at både lærer og elever kan få ”røde kinder” undervejs i forløbet. Dette kan man måske afhjælpe ved at bede eleverne om at se programmerne hjemmefra eller i mindre grupper. Er de ikke tilgængelige på DR’s hjemmeside, kan de bookes gennem mitcfu.dk.

Derudover forudsætter aktiviteten, at eleverne har viden om basale fortælletekniske og filmiske virkemidler eller introduceres til det i begyndelsen af værklæsningen.

Aktiviteten er beskrevet her efter projektforløbets typiske faser. De skal tilpasses efter modullængde, klassens faglige forudsætninger mm.

unpublished

Faser i værklæsningen

Her præsenteres fire faser i værklæsningen.


Introducér klassen til forløbets formål, nemlig seksualundervisning. Inddrag evt. at det er elevorganisationer, der har taget initiativ til, at alle elever på ungdomsuddannelser skal modtage seksualundervisning.

Eleverne kan evt. starte med at lave en kort refleksionsskrivning, hvor de forholder sig til, hvad de allerede ved om emnet, og hvad de godt kunne tænke sig at vide mere om.

Hvis klassekulturen er til det, så kan de dele deres refleksioner med hinanden i små grupper.

Præsenter dernæst projektarbejdets empiri, Sex med P3, og beskriv, hvorfor det er danskfaglig relevant at undersøge, hvordan programserien forsøger at ramme sin modtagergruppe (eleverne selv). Derudover præsenteres de relevante metoder eller begreber om dramaturgi og filmiske virkemidler, eleverne forventes at anvende. 


Når eleverne er placeret i en hensigtsmæssig gruppe, er det tid til at finde ud af, hvilke programmer de skal arbejde med. Som beskrevet ovenfor kan man arbejde med forskellige frihedsgrader alt efter behov. Her har de mulighed for at bruge deres refleksionsskrivning/gruppesamtaler til at vælge programmer, der svarer til de informationer, de selv ønsker at vide mere om.

Dernæst kommer arbejdet med problemformulering. Er der tale om elever, der lige er startet i gymnasiet, får de måske alle en problemformulering udarbejdet af læreren. Den kan fx lyde således:

Hvordan formidler Sex med P3 viden om sex til den unge målgruppe og hvorfor?

  1. Redegør kort for DR’s public service forpligtelser med særligt henblik på de unge.
     
  2. Analyser, fortolk og vurder udvalgte afsnit af Sex med P3 med særligt henblik på, hvilke fortælletekniske og filmiske virkemidler serien anvender i forsøget på at formidle emnet til deres målgruppe.
     
  3. Perspektiver til andre eksempler på seksualundervisning målrettet de unge.

Det redegørende og perspektiverende niveau kræver lidt kvalificeret informationssøgning, som læreren måske skal støtte eleverne i.

Hvis man har med ældre elever at gøre, der fx skal træne projektarbejdsformen frem imod deres afsluttende eksamener, kan man lade eleverne selv udarbejde problemformuleringen under lærerens vejledning.


Læreren sætter den tidsmæssige ramme for problemløsningen. Som i alle længerevarende gruppearbejder er det hensigtsmæssigt at støtte eleverne i at samarbejde om alle dele af problemformuleringen frem for at uddelegere forskellige ansvarsområder.

Eleverne skal derudover støttes i at anvende den grundbog eller de begreber, som man arbejder med i det metodiske arbejde i dansk.

Produktet kan være en præsentation eller en kortfattet synopsislignende besvarelse, hvor eleverne inddrager danskfaglig viden og screenshots, evt. klip fra programserien, der viser særlige pointer.  


Læreren sætter rammen for, hvordan projektet skal præsenteres. Der kan være tale om klassiske elevoplæg, hvor resten af klassen er tilhørere eller man kan variere med matrixgruppefremlæggelser eller lignende. Grupperne kan få summativ eller formativ evaluering af læreren, eller læreren kan parre/klynge grupperne, således at de evaluerer hinanden.

Skal eleverne trænes i mundtlig formidling med fokus på basale videnskabsteoretiske refleksioner, kan man fx anvende Den videnskabelige basismodel (emu.dk) som støtteredskab. 

I den efterfølgende evaluering er det oplagt at starte en diskussion af programserien i klassen: Her kan man fx bruge følgende spørgsmål:  

  • Hvad kunne de godt lide ved serien og hvad var de mere forbeholdne over for?
  • Fik de svar på deres spørgsmål eller ville de potentielt få det ved at se flere afsnit af serien? 
  • Hvad ville de selv gøre, hvis de skulle lave seksualundervisning til en yngre målgruppe?

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.