Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk - april 2021

Nyt og aktuelt om sommerens mundtlige og skriftlige prøver

Det holdt desværre stik, da jeg i august skrev, at virussen åbenbart ikke har ”tænkt sig at slippe grebet foreløbigt”. Forhåbentlig bliver dette nyhedsbrev det sidste, der er skrevet i coronaens skygge – det kunne de seneste smittetal og vaccineudrulningen i hvert fald tyde på, men er der noget, de sidste 13 måneder har lært os, så er det ikke at strække armene alt for højt op i jubel.

 

Virtuelle møder om fag og skriftlighed

Heldigvis har der da også været mange ting at glæde sig over. Noget af det, jeg ser tilbage på med stor tilfredshed, er Dansklærerforeningens velbesøgte skriftlighedskursus i midten af marts.
Ikke mindre end 300 dansklærere valgte at bruge en eftermiddag på bl.a. at høre et meget veloplagt og inspirerende oplæg af Sarah Nehammer og Rebecca Natasha Albinus samt votere og drøfte 4 eksamensstile fra sidste sommer.
Det affødte mange interessante spørgsmål og en livlig og engageret faglig debat, der strakte sig mere end en time ud over det planlagte sluttidspunkt.
Mit indledende oplæg med titlen Eksamensgenrer, censur og votering er blevet optaget og vil kunne findes på EMU’en sammen med FAQ om de skriftlige genrer (se nedenfor).
TAK til Dansklærerforeningen for det gode initiativ og vellykkede arrangement! Grundet den overvældende interesse er der planer om en gentagelse af kurset til efteråret.

I maj sidste år holdt Dansklærerforeningen i samarbejde med undertegnede tre virtuelle og åbne eftermiddagsmøder under titlen Samtaler om skriftlighed og danskfag – også i en coronatid. Noget tilsvarende er på tegnebrættet i år – det bliver den 26. maj 2021.   

Hold jer orienteret om mødedetaljer på Dansklærerforeningens facebookside og andre platforme.

 

Den mundtlige eksamen

Tidligst den 29. april 2021 og senest den 6. maj 2021 skal elever/kursister have besked om, hvilke fag de skal op i til eksamen. Alle elever/kursister på stx, hf, hf-e og gif kan komme til mundtlig eksamen i dansk:

Elever i 2.hf skal aflægge tre mundtlige prøver, som udtrækkes blandt de fag, der afsluttes.

Elever i 3.g skal aflægge prøve i de to første mundtlige prøver i prøvefagsudtrækket, der er studieretningsfag eller fag på A-niveau. Desuden skal de op i et mundtligt forsvar af SRP.

 

Tidligere på måneden udsendte ministeriet en vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer, Denne vejledning slår fast, at de mundtlige prøver i sommeren 2021 med udgangspunkt i læreplanen for det enkelte fag skal gennemføres på en sådan måde, at der tages højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig.
Det betyder at eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer, der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves.
Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, kan prøvematerialer, som ellers normalt ville skulle indgå ift. at leve op til læreplanens krav til materialer eller spørgsmål til prøven, udelades.

 

Det er vigtigt

 1. At eksamensspørgsmålene samlet set sikrer elevernes mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af de faglige mål. Det betyder, at vægtningen mellem litteratur, sprog og medier i videst muligt omfang skal fastholdes.
   
 2. At det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven.
   
 3. At institutionens leder godkender udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav.

 

Den skriftlige eksamen

Alle elever/kursister på stx, hf, dsa A og gif skal til afsluttende skriftlig eksamen i dansk.

Ministeriet har meldt ud, at det gælder for alle fag, herunder dansk A, at det er væsentligt bl.a. af hensyn til den nationale standard, at de skriftlige prøver i sommeren 2021 vurderes efter de mål og kriterier, som læreplanen foreskriver.

Prøvesættene indeholder en række forskellige opgaver med materialer, opgavetyper/-genrer og opgaveinstrukser, der til sammen dækker de tre faglige perspektiver. Grundet det sidste års nedlukninger kan der i sagens natur være et vist efterslæb i elementer af faget, men det er styrelsens vurdering, at valgfriheden mellem opgaverne giver den enkelte eksaminand mulighed for at opfylde de faglige mål.

I lighed med sidste år afholdes censormødet virtuelt. Dette års møde foregår tirsdag den 15/6. Der informeres nærmere om det virtuelle censormøde i informationsbrevet, som lægges på UVM´s hjemmeside op til afholdelsen af den skriftlige prøve.

 

Anonymisering af prøver

Besvarelser af skriftlige stedprøver vil til sommer og fremefter være anonymiseret for censorerne i Netprøver. Det betyder, at

 1. Institutionerne skal sikre, at eleverne instrueres i ikke at skrive navn, institutionsnavn eller andre oplysninger, som helt eller delvist kan identificere eleven, noget sted i deres besvarelser af skriftlige prøver eller i titlen på deres digitale dokument.
   
 2. Institutionerne ikke må sende informationer, fx censorbreve, til censorerne af skriftlige prøver.

 

Anonymiseringen i Netprøver betyder, at censorerne ikke kan se elevens navn, cpr-nr. eller hvilken institution, eleven går på. Censorerne skal i stedet identificere den enkelte besvarelse ud fra holdnavnet og det fortløbende elevnummer, som eleverne på et prøvehold tildeles i Netprøver. Bliver det nødvendigt for en censor at kontakte en prøveafholdende institution i forbindelse med bedømmelsen, fx hvis der mangler en besvarelse, så kontakter censoren STIL-support for at få oplyst navnet på institutionen. Censorerne modtager nærmere informationer om dette i deres censorallokeringsbreve. Anonymiseringen i Netprøver berører kun censorerne. Der ændres ikke i, hvad institutionens administration og ledelse kan se i Netprøver.

 

Dansk som andetsprog C-A, hf-e

Der er blevet oprettet en EMU-side til DSA hf-e. Her er der foruden nyhedsbreve, styredokumenter og diverse vejledninger adgang til inspirationsmateriale og en række gode og oplysende artikler til DSA C-A.
Man kan sagtens læse med og få masser af faglig inspiration, selvom man ikke underviser i dansk som andetsprog. En stor tak skal gå til Maren Mette Larsen, Søren Cardel Lindskrog og Anders Daugaard for med kort varsel at have leveret spændende artikler.

Efter sommerferien vil der for første gang blive udgivet et Råd og vink til DSA.   
Der vil i en meget nær fremtid blive oprettet en mappe hvor også ældre visitationsprøver vil være tilgængelige: https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/DSA

 

Materialer om de (endnu) nye skriftlige genrer

Der er en FAQ på vej med de mest væsentlige og hyppigst stillede spørgsmål til eksamensgenrerne. Den vil ligge under Prøver og eksamen på EMU’ens hf- og stx-dansksider.

Skulle man mangle inspiration, materiale eller oplysninger om de skriftlige genrer på hf og stx, kan flg. dokumenter anbefales:

Derudover er der på både Dansklærerforeningens Forlag, Gyldendal og Systime udgivet gode lærebøger om såvel genrerne som skriveundervisning i almindelighed, herunder med særlig fokus på den personlige stemme.  

Hold desuden øje med Dansknoter, som foruden et væld af meget inspirerende artikler om vores fag også bringer nyt om skriftlighed i forskellige afskygninger.

 

Jeg ønsker jer alle en god afslutning på dette mærkværdige skoleår – og ikke mindst en god og velfortjent sommerferie, når den tid kommer.

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I som altid velkomne til at ringe eller sende mig en mail.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.