Mediefag - Inspiration til virtuel undervisning

Nedenstående giver inspiration til valg af digitale ressourcer og didaktisk planlægning af virtuel undervisning i mediefag.

 

Digitale ressourcer - idekatalog

Der findes en lang række relevante online-ressourcer og platforme, som underviseren i mediefag kan anvende. Nedenstående er blot eksempler og anvendelsen af dem afhænger af længden af den periode, som den virtuelle undervisningen skal tilrettelægges efter. 

 

Eksempler på digitale ressourcer til produktion i mediefag – både i forbindelse med teori-analyse og praktisk arbejde:

 • Præsentationsværktøjer, som fx Powerpoint, Prezi og Padlet

 • Screencasts, som fx Screencast-O-Matic

 • Optagelse af levende billeder/lyd, som fx podcast, vodcast, TED-talk, fotografi evt. vha. smartphone eller iPad 

 

Eksempler på digitale ressourcer til kommunikation og respons mellem elever og mellem lærer-elev/elever:

 • Peer-feed-back, evt. via peergrade.io

 • GoogleDocs

 • Skriftlig feedback/kommentarer

 • Mundtlig feedback via fx Skype, Messenger, Facetime o.lign.

Disse responsforslag kan selvfølgelig kombineres, så peer-feed-back evt. bruges indledende, at eleven/gruppen efterfølgende arbejder videre, og derefter får lærerrespons. 

Udover anvendelse af i-bøger, kan der peges på følgende eksempler på hjemmesider, der er oplagt at inddrage til fjernundervisning i mediefag – dels til brug for det teoretisk-analytiske arbejde, dels til inspiration og tilrettelæggelse af det praktiske arbejde:

 • ekkofilm.dk (herunder Ekko Shortlist)
 • filmcentralen.dk
 • mitcfu.dk
 • 16-9.dk
 • humanpostcards.com
 • everydayprojekt.dk
 • lommefilm.dk
 • filmlinjen.dk
 • screencast-o-matic.com

 

Der er flere ideer til ressourcer her:

 

Didaktisk planlægning af virtuel undervisning

Hvordan fjernundervisningen i mediefag skal gribes an, hænger sammen med, hvad man var i gang med, da fjernundervisningen startede, og hvordan man har forestillet sig, at resten af skoleåret skal organiseres. I mediefag vil mange lærere på C-niveau være i gang med at afrunde teoretisk-analytiske forløb og lægge an til eksamensproduktionen, eller evt. allerede være godt i gang med præproduktionen til denne. På B-niveau er der flere muligheder, men også her vil mange være optaget af praktisk produktion.

I tilrettelæggelsen af fjernundervisningen skal det også medtænkes, om læreren er online samtidig med eleverne eller om man er tidsmæssigt forskudt. Om eleverne arbejder individuelt eller i online-par/grupper (eller andet) og hvordan responsen skal foregå.

 

I forbindelse med mediefags teoretisk-analytiske del:

Eleverne kan være produktive og kan – individuelt eller i online-grupper - udarbejde oplæg, lave præsentationer af teoretisk stof og analysere (uddrag af) film, serier, nyere medieformer, fx ved at

 • Udarbejde powerpoint, der gennemgår hovedpunkter i eller besvarer spørgsmål til en teoretisk lærebogstekst, mediefaglig artikel eller en medieproduktion (fx med inddragelse af frameshots)

 • I en podcast, en vodcast, TED-talk, mundtligt (fx via Skype) eller skriftligt redegøre for elementer/hovedpointer i et teoretisk-analytisk forløb. Alternativt lave en opsamling på forløbet, der inddrager et metaniveau, hvor eleven forholder sig til, hvad der især er vigtigt at huske på i en eksamenssammenhæng.

 • Lave en ’klassisk’ skriftlig opgave, fx med analyse af et citat, præsentation af en genre el.lign.

 • Lave et videoessay (fx Screencast-O-Matic), hvor citatanalysen trænes, evt. med henblik på brugen og effekten af de filmiske og dramaturgiske virkemidler.

 

I forbindelse med mediefags praktiske del:

Eleverne kan – i online-grupper - lave præproduktion til deres eksamensproduktion, eller de kan – individuelt eller i online-grupper - arbejde med at lave små filmproduktioner eller klippeøvelser, fx ved at

 • Idegenerere og udforme synopsis, moodboard, manuskript og/eller storyboard 

 • Optage tests af indstillinger/scener (i fotos eller levende billeder), der er med i eksamensproduktionen (fx det gode interviewbillede, eksempler på billedkompositioner mm.) på smartphone

 • Producere små minutlange selvportrætter, der optages hjemme og redigeres på smartphone eller iPad, fx som Lommefilms ”Jeg er …” - Lommefilm
  Send fx større videofiler (op til 2 GB) via wetransfer.com

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.