unpublished

Projektperioden


Perioden fra eleven får udleveret sin opgaveformulering til det skriftlige produkt er afleveret.


I perioden 1. marts til 15. april.


I tilfælde af sygdom hos en elev, eller i tilsvarende situationer, hvor der skal tages særlige hensyn (fx ved dødsfald i den nærmeste familie eller lignende), kan skolen godt tilrettelægge en projektperiode for den pågældende elev, der ligger efter perioden 1. marts-15. april. Den mundtlige prøve skal ligge i prøveterminen, hvilket vil sige i maj-juni eller i august, såfremt der er tale om en sygeprøve.


Det samlede omfang er på 50 timer fordelt på 20 timers undervisningstid og 30 timers fordybelsestid.  


Den enkelte skole tilrettelægger placeringen af de 20 timers undervisningstid og de 30 timers fordybelsestid i projektperioden. Det er imidlertid et krav, at de sidste fem dage i projektperioden placeres sammenhængende.


Formålet med de 20 timers undervisningstid i projektperioden er dels at sikre, at alle elever kan få hjælp og vejledning til både struktur og indhold i SRP, dels at give vejlederne mulighed for at følge elevernes selvstændige arbejdsproces tæt.

De 20 timers undervisningstid kan fx benyttes til vejledning af eleverne enkeltvis eller i grupper, skriveværksteder, hvor eleverne kan modtage vejledning om opbygning af det skriftlige produkt eller til gennemførelse af eksperimentelt arbejde. Den enkelte elev har ikke krav på 20 timers individuel vejledning, idet vejledningen fx kan ske i større grupper på samme tid. 


Det afgør den enkelte skole, inden for rammerne af læreplanen.


Som udgangspunkt arbejder eleverne på skolen med lærertilstedeværelse i de 20 timers undervisningstid i projektperioden. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt for elevernes arbejde, kan skolen i et vist omfang tilrettelægge undervisningstiden som virtuel undervisning med samtidig tilstedeværelse af relevante lærere.


Nej. Undervisningstid tilrettelægges helt generelt af skolen, og det gælder også de 20 timers undervisningstid i SRP.


Projektperioden begynder, når eleven får udleveret sin opgaveformulering. Eleven skal have opgaven udleveret på en skoledag, dvs. en hverdag inden for tidsrummet 8-16, og eleven skal have fri for anden undervisning denne dag. Den dag, hvor opgaveformuleringen udleveres, tæller med i de 10 skoledage, der er afsat til udarbejdelse af studieretningsprojektet. I projektperioden gives der ikke anden undervisning. De første fem dage kan efter skolens leders valg placeres enkeltvis og eventuelt adskilt fra den sidste sammenhængende uge.


Prøven i studieretningsprojektet er i gang i det øjeblik, opgaveformuleringen er udleveret. Hvis eleven bliver syg under prøven, håndteres det efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen:

§ 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.

Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister.

§ 17. stk. 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

I første omgang vil man derfor kunne forlænge elevens projektperiode, i fald det ikke vil medføre problemer i forhold til overholdelse af tidsfrister omkring fremsendelse til censor forud for den mundtlige prøve. I fald det ikke er muligt eller sygdommen er langvarig, kan det være nødvendigt at fastsætte en ny projektperiode for eleven.