unpublished

De flerfaglige forløb, der leder op til SRP


Ud over DHO og SRO planlægger skolen yderligere et antal flerfaglige forløb, som skal fremgå af studieplanen. Der er ikke centralt fastsatte krav om antallet af flerfaglige forløb, der skal indgå udover DHO og SRO.

På den enkelte skole skal man være opmærksom på dels at opfylde alle læreplanens krav til, hvad de flerfaglige forløb samlet set skal indeholde, dels at SRP med de forudgående flerfaglige forløb står centralt i opfyldelse af det almene gymnasiums almendannende og studieforberedende sigte.


De flerfaglige forløb har til formål at give eleverne forudsætninger for i 3.g at kunne udarbejde det afsluttende SRP. Derfor arbejdes der i de flerfaglige forløb med de SRP-faglige mål, så eleverne bliver fortrolige med målene, inden de når frem til det afsluttende projekt i 3.g. Eleverne skal her bl.a. arbejde med at udforme en problemformulering, som kan danne grundlag for en opgaveformulering, samt besvarelse af en opgaveformulering. Forløbene omfatter endvidere arbejde med almene og videnskabsrelaterede problemstillinger, som overskrider det enkelte fag. Som en del af de flerfaglige forløb skal indgå arbejde med komplekse problemstillinger i samspil mellem fag, udvikling og vurdering af innovative løsningsforslag samt skriftlige produkter og mundtlig fremlæggelse, som peger frem mod SRP.

Der skal endvidere forud for SRP arbejdes med basal videnskabsteori og faglig metode i et omfang på minimum 20 timer.


Ja. Der skal indgå både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag i samspil indenfor og på tværs af hovedområder. Dette gælder for alle elever uanset studieretning. Der er ikke krav om en ligelig vægtning af hovedområderne for den enkelte elev.


Den enkelte skole planlægger de konkrete rammer for opfyldelse af kravet om 20 timers basal videnskabsteori og metode, bl.a.: Placeringen i løbet af de tre år, inddragelsen i de konkrete flerfaglige forløb, og om basal videnskabsteori og faglig metode skal introduceres ved et særskilt forløb eller løbende.

Det er et krav i læreplanen, at der som en del af SRO i 2.g inddrages basal videnskabsteori og metode.


DHO skal placeres i slutningen af 1.g.


Nej, DHO skal placeres i slutningen af 1.g.


Tilrettelæggelsen af DHO er nærmere behandlet i læreplaner og vejledninger for hhv. dansk A og historie A.


SRO skal placeres i løbet af sidste del af 2.g.


Nej, SRO skal placeres i sidste del af 2.g


SRO skrives i to fag, hvoraf det ene skal være et studieretningsfag. Det er skolen, der afgør, hvilke to fag der indgår i SRO.


SRO skal omfatte et flerfagligt forløb, mindst et studieretningsfag og inddrage basal videnskabsteori og faglig metode, som er knyttet til de indgående fag. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige SRO på ca. seks til otte sider. Hertil afsættes fordybelsestid. SRO-forløbet afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod SRP.


Det er den enkelte skole, der planlægger de mere præcise rammer for SRO, herunder om eleverne selv skal udarbejde en problemformulering eller om de får forelagt en opgaveformulering.


Det afgør den enkelte skole.