Artikel

Idéhistorie - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

Hvilke digitale ressourcer kunne man anvende 

Der er mange forskellige programmer og skolerne anvender ligeledes forskellige platforme: Herunder angives blot eksempler på IT-værktøjer, der kunne anvendes i undervisningen efter behov. Hvilken ressource som man vælger afhænger den af den periodelængde, som denne virtuelle undervisning tilrettelægges efter, og den interaktion, som man ønsker mellem elev og underviser eller mellem eleverne.

Som underviser kan man vælge programmer hvor eleven producerer noget: F.eks. PowerPoints, Podcasts/Vodcasts, Screencasts, Youtube (evt. via skjult), Wikipedia, etc. Der er flere ideer til ressourcer (forskelligt niveau) på digital dannelse.

Dertil kan man overveje afrapporteringen: om præsentationerne og evalueringer alene skal være mellem underviser og den enkelte elev, eller om der kan være et formål i at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne i den forlagte undervisning. Her kan man bruge GoogleDocs, Peer-Grade etc. Evt. kan man lade eleverne/gruppen spille deres opgave/arbejde op ad deres klassekammerater inden de f.eks. afrapporterer/præsenterer/afleverer til underviseren.

Udover anvendelse af i-bøger kan peges på følgende, som eksempler på hjemmesider, der kan inddrages i fjernundervisning i idéhistorie:

His2rie

Gymnasiepakker

Nationalmuseets digitale samlinger 

 

Forslag til didaktisk planlægning 

Formen af en forlagt undervisning afhænger jo meget af, hvor i idéhistorie-undervisningen man befinder sig og hvilket emne man arbejder med når denne fjern-/virtuelle undervisning skal foregå. Situationen er også vigtig, idet at den valgte didaktiske tilgang vil variere, alt efter om elever og lærere er ”på” samtidig, eller om man er tidsmæssigt forskudt. Og naturligvis hvor mange timer for faget at denne undervisning forventes at strække sig over.

Nedenstående forslag kan suppleres af DIDAK´s pædagogiske formater, som nemt kan tillempes egne didaktiske situationer, og der findes flere pædagogiske formater her (scroll ned for at se download link). Her findes også eksempler, der særligt er målrettet historie. Det er formater, hvor rammen foreslås, men indholdet kan varieres. Man kan evt. kombinere formaterne.

 

Klassisk
Hvis man ikke har så mange timer, eller måske mener at nye IT-værktøjer forstyrrer den konkrete ramme for den planlagte undervisning, så kan man bede eleverne lave en klassisk opgave som afleveres. Det interaktive element kunne være at eleverne har mulighed for kontakt via mail, platform eller telefon, mens de arbejder med opgaven. Denne kontakt kan foregå i afgrænsede perioder, f.eks. når eleverne normalt er skemalagt med timerne.

 

Notefokus
Et andet forløb kunne indrettes, så eleverne bedes læse en tekst med et særligt fokus, og enten

 • dele deres noter (kriterier fastlægges) med underviseren
 • ... eller notere i selve teksten, f.eks. en primærtekst og tage et screenshot/billede og fremsende sine fokuseringer til underviseren

 

Oplæg
Opret en privat Youtubekanal (skjult)/eller blot ved at fremsende/uploade normalt.

 1. Bed eleverne om at lave et mundtligt oplæg/en film/tegning og dette uploades kanalen.
 2. Der gives feedback både generelt/individuelt.

 

Research og faglighed
Et eksempel på en didaktisk ramme kunne være at lade eleven arbejde med kontekstuelle rammer for undervisningens indhold.

 • Lade eleven selv finde en historie/påstand online og bede eleven forholde sig denne historie ud fra undervisningens tematik/begreb/position, og med konkrete kriterier.
   
 • Eleven begrunder sit valg af historie ud fra konkrete kriterier, underviseren giver feedback/angiver rettelser, før det kan uploades til fælles dokument.
   
 • Produkt: Et fælles dokument, så eleverne ser flere vinkler på emnet/begrebet/positionen med begrundelser.

 

Undervisning via Meet, Classroom, Teams etc.
Ofte bruges skolens aftale digitale platform som bindeled mellem elever og underviser. Her er der er mange måder at bruge dette på, ligesom der i platformene er mulighed for ”rum” mv.

Man kan f.eks. genbruge links til faste ”rum” og fordele eleverne her i efterhånden/på forskellige hold, når de skal arbejde selv.

Man kan enten sidde ved tavle eller bruge PowerPoints som ”tavle”. Man kan lave indledende fokusspørgsmål eller ”problemorienterede” arbejdsspørgsmål, som eleven bearbejder lektien med i en del af timerne, hvorpå man samles i fællesrum og lader dialogen råde.

 

For yderligere inspiration til fjernundervisning, se nedenstående links

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby

Pædagogiske formater i DiDaK-projektet

Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Anders Kristensen

Direkte tlf.: +45 33 92 55 14

E-mail: Anders.Kristensen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.