Artikel

Teknologi A og B htx - Inspiration til virtuel undervisning

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration vedrørende gennemførelsen af virtuel teknologiundervisning. Det meste af teksten under teknologi B gælder også for teknologi A.

 

Teknologi B

Undervisningstiden, hvor projektet til prøve udføres, sættes i gang virtuelt. De første to uger er problemet ikke større end for alle andre fag. Det er klart, at hvis hjemsendelsen fortsætter, bliver der et stort problem med værksteder.
Hvis det sker, hører I nyt fra Prøve- og eksamenskontoret, om hvad der så skal ske og gøres. 

Mandag den 16/3 udleveres Teknologi B-eksamensoplægget. I lægger det op til eleverne, som I ville have gjort under alle omstændigheder. 

Lærerforberedelse: Hent opgavekommissionsformands Jutta Prips powerpoint-præsentation om eksamensoplæg fra det FIP, som er blevet aflyst. Det må gerne deles med elever, men du vurderer selv, om det er hensigtsmæssigt for dine elever.  Det er stadig lige vigtigt, at eleverne arbejder sig frem til egne ideer til nøgleproblem og senere til løsning/produkt. 

Herefter er I nødt til at få gruppedannelse og alle de efterfølgende processer til at forløbe virtuelt. 

Brug de platforme, I er vant til.  Alternativt er I nødt til at introducere nye. Se link i slutningen af dette dokument vedrørende kollaborativ skrivning samt et link med gennemgang af platforme til online undervisning.

Bemærk: Det er nu, at vores hidtidige teknologiundervisning for alvor skal stå sin prøve. Vi bryster os af, at vi uddanner vores elever til at kunne arbejde selvstændigt. Det bliver for alvor prøvet af nu! Kollaborativ skrivning er en del af vores læreplan, nu har vores elever brug for denne kompetence af nød! Det samme gælder øvrige projektkompetencer.

 

Generelle råd 

Fasthold lektionsstrukturen fra jeres skoles skema simpelthen for at skabe en anelse stabilitet i elevernes liv. 

Lav en aflevering af en slags for hver klump af lektioner, giv feedback løbende, hold kontakten med eleverne, så de faktisk bliver vejledt. Husk de almindelige regler gælder: det er elevernes arbejde; vi retter ikke, vi vejleder fremadrettet. Vi må ikke vurdere eller bedømme deres arbejde (jf. læreplan og vejledning). 

Idégenerering kan være svært at få til at fungere uden at være fysisk tilstede sammen. Men forsøg med Skypemøder, zoom (se link herunder) eller tilsvarende platform til at holde kontakten eleverne imellem og dig og eleverne imellem. 

 

Teknologi A

Jeres klasser er formodentlig i gang med det afsluttende projekt. Her har I selv fastlagt rammerne. Derfor er det svært at give konkrete råd eller anvisninger. Følg fremgangsmåden som beskrevet under teknologi B tilpasset jeres konkrete situation med teknologi A.
Går hjemsendelsen ud over de først udmeldte 14 dage, vil vi højest sandsynlig stå med en mere inhomogen situation i teknologi A end i teknologi B, idet nogen elever/skoler kan have lavet produkt på nuværende tidspunkt, mens andre ikke er begyndt. Også det må vi håndtere, efterhånden som det bliver relevant.

 

Teknologi 1. år

Trods hvad man umiddelbart skulle tro, er det disse elevers undervisning, der giver de allerstørste udfordringer, idet vi netop ikke kan baseres os på, at de allerede har tilegnet sig en række gode kollaborative skrive- og projektkompetencer. På skolerne står I muligvis midt i værkstedsforløb med første-års klasserne, som hermed brat afbrydes.

Forslaget herfra er at lave jeres studieplan om og vælge ”teoretiske” projektforløb til første-års-eleverne skoleåret ud, uanset hvad I ellers havde planlagt.

Ideer hertil kunne være:

  • Teknologianalyse: Sæt gang i projekter, der træner teknologianalysen. Hent eksempel på energiprojekt  (jeg har ikke renset det for ekskursioner og elevbesøg på virksomheder, I må selv tilpasse eller bruge som inspiration for nye forløb).

  • Miljøvurdering. Tag den undervisning i emnet, som I ikke har gennemført endnu. Vend tilbage og brug et gammelt undervisningsforløb fra dengang hvor den kvantitative tilgang til miljøvurdering var obligatorisk.   

  • Fuldt produktudviklingsforløb, der (måske) ikke realiseres. En slags produktudvikling på tegnebrættet. Vægten kan lægges på de samme dele som i PU men med forventning om højere niveau i dette gennemløb. 

Det bliver utvivlsomt sværere at fjernvejlede førsteårselever. De samme råd som anført tidligere gælder: Hold tæt (elektronisk) kontakt med eleverne, så de oplever, at de er i et forløb og at deres projekt udvikler sig. 

 

Link 

Samling af vejledninger til online undervisningsprogrammer, programmet zoom ser interessant ud, idet det ikke kræver download af program hos eleverne men alene hos underviser.

Oplæg på tidligere FIP om kollaborativ skrivning, herunder vejledning til brug af Google docs.

 

Udarbejdet af fagkonsulent

Pernille Kaltoft 
E-mail: Pernille.Kaltoft@stukuvm.dk 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.