Artikel

Få kollaborativ skrivning til at fungere

Tilrettelæg kollaborativ skrivning med gode muligheder for at lykkes. Ved at give klare rammer og have fokus på elevernes diskussioner frem for produktet, lærer eleverne på en dybere måde, end når de blot reproducerer fra bøger og vejledninger.

Eleverne skriver sammen og lærer mere

Arbejdsformen kollaborativ skrivning går ud på, at eleverne bliver enige om, hvad der skal skrives og producerer teksten sammen. I kollaborativ skrivning er målet ikke kun produktet, men i høj grad også den fælles meningskonstruktion i gruppen frem mod produktet.

 

Samarbejde i gruppen

Det skriftlige arbejde laves bedst i grupper på 3–4 personer, da det giver de bedste opgaver og de bedste meningsforhandlinger undervejs.

Aktiv anvendelse af gruppearbejdsroller medvirker til at skabe positiv gensidig afhængighed i gruppen, idet rollerne får alle medlemmer til at føle sig vigtige i gruppens arbejde, og dermed er de enkelte medlemmer mere motiverede. Eleverne skal løbende mindes om deres roller.

Ud over fordeling af funktionerne i gruppen skal gruppen aftale, hvordan de skriver i et dokument samtidig, og hvordan de retter i hinandens tekster. Lad eleverne formulere aftalerne i en gruppearbejdskontrakt.

 

Skrive sammen på nettet

Google Docs/Word Online eller andre kollaborative skriveplatforme fremmer faglige diskussioner undervejs mere, end hvis eleverne sidder sammen foran samme computer, ligesom det giver bedre produkter.

Begrundelsen er, at det fremgår hvem, der har bidraget med hvad, ligesom bevidstheden om, at læreren og andre kan læse med gør, at eleverne gør sig mere umage og er mere motiverede. Det er også nemt at samarbejde, fordi alle kan være til stede i teksten samtidig, fremfor når en skriver, hvad resten dikterer.

 

Samarbejde mellem grupper 

Grupperne giver input på hinandens produkter undervejs i arbejdsprocessen med det formål at forbedre produkterne. Peerfeedback kan ritualiseres, så der er nogle fast og kendte arbejdsgange. At få feedback fra kammerater kan skabe dialog mellem eleverne, men svagheden ved peer feedback er, at elever er tilbøjelige til at stole mere på lærerens input end på hinandens. Derfor bør peer feedback trænes. Når eleverne bliver gode til det, vil de også blive bedre til at se på egne tekster med kritiske øjne.

 

Bedømmelse

Vurder hver enkelt gruppes produkt samt deres input til de andre grupper.

Gruppernes evne til at tage imod og anvende andres feedback vurderes også, og de tre vurderinger pr. gruppe kan summeres.

 

Tilrettelæggelse

Eleverne skal kende mål og rammer for opgaven. Start før-skrivning individuelt og eller i grupper og lad eleverne skrive stikord, tegne, lave mind maps, osv. Eleverne diskuterer og bliver enige om, hvad der skal stå i de enkelte afsnit.  Dernæst starter skriveprocessen i grupper, hvor læreren kommenterer og stiller spørgsmål undervejs. I skrivefasen sidder de ved tasterne sammen og skriver i et fælles dokument. Alle er tilstede i teksten samtidigt.

Efter kommentarer fra andre grupper (typisk to grupper), skrives om med brug af den feedback, de fik. Muligvis kan man lade grupperne skrive teksten om, efter lærer har kommenteret.

 

Lærerens rolle

Ud over at opstille rammer, konkrete faglige krav og bedømmelseskriterier, må læreren få eleverne til at diskutere og reflektere undervejs i processen. Det er påvist, at rettelser undervejs ikke er lige så effektive som forslag og uddybende spørgsmål. Det er altså vigtigt, at der gives feedback, der opmuntrer til udveksling af tanker og ideer. Læreren giver også input med det formål at få eleverne til at reflektere over det faglige stof og over måden, de arbejder med det på.

For at udvikle elevernes identitet som kritiske tænkere og skrivere i faget må læreren insistere på at være dialogpartner frem for at levere svar og facit.

 

Kommentere skriftligt på nettet

På samme måde giver det bedre resultater, hvis læreren kommenterer skriftligt frem for mundtligt, for selvom elever værdsætter mundtlig feedback, fører skriftlig feedback til bedre resultater. Den netbaserede feedback er bedre end traditionel skriftlig feedback, fordi den er mere uformel og umiddelbar.

 

Litteraturliste:

 Avarez, I., Espasa, A., Guasch, T. (2011) The value of feedback in improving collaborative writing assign-ments in an online learning environment In: Studies in Higher Education, 37:4, 387–400 Dobao, A. F., Blum, A. (2013) Collaborative writing in pairs and small groups: Learners’ attitudes and perceptions In: SciVerse ScienceDirect System 41 (2013) 365–378

Johannesson, Anne Boie: Skriv sammen! LMFK Bladet 2015.

Piekut, A. (2014) Fokus på faglig skrivning – et udviklingsprojekt på hf og avu på VUC Vest, Esbjerg. Gymnasiepædagogik nr. 96, 2014, SDU

Shin, T. W. (2014) The role of ICT in scaffolding collaborative writing In: The English Teacher Vol. XLIII (1), April 2014

 

 

 

Kreditering

Skrevet af Hanne Heimbürger, lektor på H C Ørsted Gymnasiet Frederiksberg

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.