Forløb

Folkesundhed og livsstilsygdomme

Forløb om diabetes, motion og kost. Eksemplet giver bud på, hvordan der kan arbejdes med problemidentifikation, problemanalyse, produktprincip og portfolio med udgangspunkt i problemstillingen: Et voksende antal danskere får diabetes.

Materialet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

I dette forløb arbejdes med problemformulering efter problemanalysen. Der er på skolerne forskellige traditioner for, om problemformuleringen kommer før eller efter problemanalysen. Det er muligt at lave problemformuleringen før problemanalysen fremfor den beskrevne rækkefølge nedenfor.  

 

Planlægning/overvejelser

Projektet tilrettelægges, så projektgrupperne gennem hele forløbet skriftligt dokumenterer deres arbejde og resultaterne heraf i en portfolio. Der arbejdes med kollaborativ skriveproces.

Portfolien danner grundlag for en individuel mundtlig intern prøve, jf. pkt. 4.2. i læreplanen. Ved afslutningen af forløbet udvælger eleven, med henblik på sin fremlæggelse ved den interne prøve, dele af portfolien, som viser arbejdet med de faglige mål. Udvælgelsen sker under vejledning.

 

Forløbets opbygning

Da produktudviklingsforløbets struktur hænger tæt sammen med fagene teknologi og teknikfag, anbefales det, at der vælges samme model for alle disse fag, således at eleverne oplever en sammenhæng og progression.

Dette forløb beskæftiger sig med  husholdningernes forbrug af energi. Andre vinkler kunne omhandle forskellige typer af energiproduktionsteknologier m.m..

 

 

Problemidentifikation

Problemstilling 

Materiale til portfolio

1 ud af 18 danskere har diabetes og antallet er fordoblet de seneste 10 år.  Af de ca. 325.000 diagnosticerede danske diabetespatienter har 80% diabetes type 2.

Dette er en form for diabetes, der ofte kan afhjælpes gennem kost og motion. Diabetes koster samfundet ca. 31,8 milliarder kroner årligt. Diabetes er et sundhedsmæssigt og økonomisk problem for samfundet.

Litteratur:

Diabetes i Danmark, Diabetesforeningen, diabetes.dk.

Foreløbig mindmap over problemet

 

Samarbejde

 

Materialer til portfolio

Der arbejdes med samarbejdsaftaler som en måde at strukturere elevernes arbejde.

Fokus på beslutningsprocesser, kommunikation og vidensdeling.

Evaluering strukturere efter:

 • Det vil vi blive ved med…
 • Det vil vi holde op med…
 • Det vil vi begynde på….

Gruppens samarbejdsaftale

Evalueringer af samarbejdet (løbende i gennem forløbet)

 

Problemanalyse

 

Materiale til portfolio

Sammenligning af partiernes sundhedspolitik, herunder om og hvordan staten skal påvirke befolkningens adfærd.   
Prognoser og statistik for diabetes. Eleverne undersøger sammenhænge med køn, alder, uddannelse med mere i forhold til risikofaktorer

Elevudviklede figurer og figurtekster

Oplæg ved diabetesforeningen (ekspertinterview) Spørgeguide
resultat og evaluering af interview

 

Udarbejdelse af dokumenteret problemtræ

Dokumenteret problemtræ

Problemformulering

 

Problemformulering

 

 

 

Videndeling

Vidensdelingsaktiviteter

Materialer til portfolio

Evaluering i forhold til om alle ved det hele. Evaluering af vidensdeling

 

 

Produktprincip

 

Materialer til portfolio

Idégenerering i forhold til løsninger indenfor områderne kost og motion.

Beskrivelse af ideerne

Opstilling af tekniske krav til produkterne

  Beskrivelse af og argumentation for de tekniske krav

  Valg af produkt

  Kravmatrice

  Videreudvikling af det valgte produkt.

  Skitseringer af den nye løsning

  Udarbejdelse af produkter fx forskellige måltider eller motionsprogrammer

  Flowdiagrammer

  Afprøvning af produktet ved måltid fx teoretisk beregning af makronæringsstof-fordeling og evt. blodsukkermålinger eller kondimålinger for motionsprogrammet.

  Resultater af afprøvning

  Diskussion af løsningens betydning i forhold til det samfundsmæssige problem

  Samfundsfaglig vurdering

   

   

  Forberedelse af individuelt oplæg til intern prøve

  Eleverne får vejledning i, hvordan de kan opbygge deres præsentation med inddragelse af dokumentation fra gruppens portfolio.

  Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.