Naturvidenskabsstrategien har fokus på blandt andet kompetenceudvikling af gymnasielærere, netværk og talentinitiativer.
Den Nationale naturvidenskabsstrategi (marts 2018) skal sikre, at flere unge får lyst til at vælge og blive endnu dygtigere i naturvidenskabelige gymnasiefag. Fagligt og didaktisk dygtige lærere er afgørende for den gode undervisning. Derfor er flere af initiativerne i strategien målrettet underviserne på de gymnasiale uddannelser.

Naturvidenskabsstrategien indeholder fem konkrete indsatsområder, der skal være med til at indfri målsætningerne om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge naturvidenskaben til, når de vælger ungdomsuddannelse.

 

De fem indsatsområder er:

  1. Styrket motivation og faglig fortælling

En ekspertgruppe skal udarbejde ”Naturvidenskabens ABC”. Den skal understøtte lærerne i at styrke elevernes motivation og nysgerrighed gennem store naturvidenskabelige fortællinger. ABC’en kan også understøtte materialevalg. Undervisningsministeriet forventer at gøre inspirationsmateriale tilgængeligt i slutningen af 2019.

 

  1. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere

Netværk med inddragelse af ny viden på området skal være med til at sikre, at der sker et løft af gymnasielærernes faglige og didaktiske kompetencer inden for de naturvidenskabelige fag. Derfor vil gymnasielærerne i de kommende år få tilbud om faciliterede netværk mv.

 

  1. Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag

Der igangsættes et forsøgsprogram, der afprøver forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i folkeskolen. Der igangsættes også et forsøg med nyt evalueringsværktøj og styrkelse af de digitale prøver i naturfagene i folkeskolen. På tværs af grundskole og ungdomsuddannelser sættes fokus på en styrkelse af den faglige progression i undervisningen i de naturvidenskabelige fag.

 

  1. Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder

Virtuelle laboratorier skal frem mod 2021 udvikles som et redskab, der giver mulighed for interaktive simuleringer og visualiseringer. Det vil tilbyde nye faglige og didaktiske muligheder og kan være et væsentligt supplement til den øvrige undervisning i de naturvidenskabelige fag. Materialer, der kan understøtte talentudvikling vil blive stillet til rådighed på Astras talentportal og eksisterende talentprogrammer vil blive styrket, f.eks. afsættes flere midler til Olympiadepuljen. Underviserne kan også forvente videnspakker om talentudvikling.

 

  1. Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde

Lokale initiativer er vigtige for, at den overordnede målsætning kan indfris. ASTRA etablerer og driver en række netværk for faglige koordinatorer m.fl. på tværs af naturvidenskabelige fag.