Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk - april 2021

Nyhedsbrev om bl.a. afslutning af skoleåret, den skriftlige og mundtlige prøve, anonymisering af opgaver, det virtuelle censormøde mv.

Kære alle

Dette nyhedsbrev er skrevet i en tid, hvor der endeligt ser ud til at lysne. Både hvad angår foråret og hvad angår genåbningen af institutionerne. Eleverne må nu komme lidt mere i skole og efterhånden minder det lidt om hverdagen, det har vi længtes efter længe. Dan Turéll rammer det sigende med følgende citat fra digtet ”Jeg holder af hverdagen”.

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
Der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter

Helt normal hverdag er det dog ikke endnu fsva. afslutning af skoleåret og sommerens prøver. Dette nyhedsbrev rummer relevant information i forbindelse med afslutning af skoleåret, sommerens skriftlig og mundtlige prøve.

I ønskes alle en god afslutning på skoleåret og sommerens prøver.

 

Afslutning af skoleåret

De seneste to skoleår har ikke været som de tidligere. Nogle har været hjemsendt længere end andre, nødundervisningen har derfor fyldt mere for nogle end for andre. I styrelsen har alle haft travlt med at understøtte og informere om de løbende justeringer, der er kommet parallelt med pandemiens udvikling. Fra ministeriet og styrelsens side udmønter dette sig i forskellige dokumenter, og følgende har betydning for os som dansklærere.

 

Gymnasienødprøvebekendtgørelsen. Det retslige grundlag for afholdelse af sommerens prøver

Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer. Vejledning til ovenstående bekendtgørelse.

Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2020/21 på htx, hhx, stx, hf, hf-enkeltfag, gymnasial supplering og gymnasiale fag i eux-forløb (pdf). Vejledning til, hvordan skolerne kan planlægge den ekstra tid, der genereres ved aflysning af nogle af prøverne.

 

Den skriftlige prøve

Jf. den politiske beslutning af 25/2 2021, så skal alle elever til skriftlig prøve i dansk A. For at sikre en sikker afvikling af den skriftlige prøve i forhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så er det besluttet, at der udvikles ekstra sæt til den skriftlige prøve. Det betyder, at der er prøvetermin den 20/5 og den 21/5, begge dage i tidsrummet 09.00 - 14.00. For så vidt angår prøver for elever på teknisk Eux, så er der alene prøvetermin på den ordinære dato den 21/5.

Grundet det sidste års nedlukninger kan der i sagens natur være et vist efterslæb i elementer af faget, men det er styrelsens vurdering, at valgfriheden mellem opgaverne giver den enkelte eksaminand mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves ved det prøvemateriale, som eksaminanden eksamineres i.

Ministeriet har meldt ud, at det er væsentligt bl.a. af hensyn til den nationale standard, at de skriftlige prøver i sommeren 2021 vurderes efter de mål og kriterier, som læreplanen foreskriver.

 

Det virtuelle censormøde

I lighed med sidste år afholdes censormødet virtuelt. Dette års møde foregår tirsdag den 15/6. Der informeres nærmere om det virtuelle censormøde i informationsbrevet, som lægges på UVM´s hjemmeside op til afholdelsen af den skriftlige prøve.

 

Anonymisering af opgaver

Der har i flere år været et ønske om at anonymisere elevbesvarelser i forbindelse med skriftlige prøver. Til vinterens skriftlige prøver blev anonymiseringen introduceret. Erfaringerne viste, at der er plads til forbedringer. Jeg vil derfor opfordre jer til at træne eleverne i at aflevere besvarelser uden navn, klassebetegnelse eller skolenavn. Eksamenskontoret har orienteret om det nye tiltag og andre forhold, som kan have interesse for jer, i dette nyhedsbrev.

 

Den mundtlige prøve

Danskfaget vil i nogen udstrækning komme ud som mundtlig prøvebegivenhed, og nogle af jer bliver således henholdsvis eksaminator og censor. I ”Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer”[2] præciseres det, at de mundtlige prøver i sommeren 2021 med udgangspunkt i læreplanen for det enkelte fag skal gennemføres på en sådan måde, at der tages højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig. Det betyder, at eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer, der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves. Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, bør prøvematerialer, som ellers normalt ville indgå ift. at leve op til læreplanens krav til materialer eller spørgsmål til prøven udelades.

I den forbindelse er det vigtigt at:

  1. Eksamensspørgsmålene samlet set sikrer elevernes mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af de faglige mål. Det betyder, at vægtningen mellem litteratur, sprog og medier i videst muligt omfang skal fastholdes.
  2. Det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven.
  3. Institutionens leder godkender udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav.

Det skal pointeres, at nødprøvebekendtgørelsen og den tilhørende vejledning ikke giver hjemmel til at reducere i pensum eller timetal. Der er udelukkende givet mulighed for at tilpasse spørgsmål og materialer til prøven, hvis læreren vurderer, at det er nødvendigt at udelade forløb, der er gennemført som nødundervisning.

 

Bonusinfo om AP (almen sprogforståelse)

For de af jer der er involveret i AP på Hhx, så vil jeg erindre om, at vi fra det kommende skoleår skal benytte den justerede læreplan fra august 2020. Der er således ikke længere valgfrihed i forhold til anvendelsen af den tidligere læreplan. Her følger link til henholdsvis læreplan og vejledning til læreplanen.

 

Med venlig hilsen

Søren Husted-Pedersen

Fagkonsulent i Dansk Hhx/M-Eux, Htx/T-Eux, AP, SO samt kulturforståelse

Soren.Husted-Pedersen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.