Programmering - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

I programmering har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre nødundervisning.

Der har ude på skolerne været anvendt mange forskellige arbejdsformer. Skolernes digitale platforme og et stort udbud af digitale læremidler og værktøjer har været brugt ihærdigt og didaktisk idérigt. Der er blevet ydet en ekstraordinær og enestående indsats for at tilrettelægge en virtuel undervisning, der kunne give eleverne det bedst mulige faglige udbytte under de særlige forhold.

Der kan have været udfordringer med lavpraktisk hjælp under nødundervisningen. Den enkelte lærer har forsøgt at omlægge undervisningen bedst muligt, og har i videst muligt omfang hjulpet eleverne. Se også gode råd til undervisningen hjemmefra på EMU.

Eleverne har individuelt eller i grupper overvejende arbejdet projektorienteret. Man har i forskelligt omfang kunnet undervise eleverne via skolens platform som fx Google Hangout i en form, der har lignet klasseundervisning med eller uden gruppearbejde. Man har kunnet ”kigge eleverne over skulderen” og dermed kunnet hjælpe dem.

 

Hvordan tilrettelægger vi undervisningen efter genåbningen?

Det er en ny virkelighed, der nu møder lærerne på skolerne. Nogle vil opleve, at holdene er delt i forskellige lokaler. Andre vil opleve, at skulle fortsætte med at lave virtuel undervisning i en tid endnu. Hvis man har blandede hold med 2g og 3g/2hf-elever, skal 2g-elever fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

Projektarbejdsformen er normalt alt overskyggende på denne tid af skoleåret, og de fleste vil være i gang med eksamensprojektet. Selve programmeringsdelen af eksamensprojektet kan have været udfordrende under nødundervisningen, så her kan man have et særligt fokus.

 

Hvis eleverne ikke kan komme til eksamen

Aftalen om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser indebærer, at man allerede nu ved, at en del af eleverne ikke skal til eksamen. På disse hold kan man fokusere på aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale. I programmering kan en faglig vurderingssamtale foregå med udgangspunkt i elevernes eksamensprojekt. Samtalen kan indledes med elevens præsentation af eksamensprojektet.

 

Hvordan tager vi bedst hensyn til de fagligt svage elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

Det kan godt tænkes, at de fagligt svageste elever har været dårligt stillet, når læreren eller klassekammerater ikke har været direkte tilstede til at hjælpe eleven med arbejdsopgaverne. Der kan derfor være behov for en særlig hjælp til de svageste elever, når skolen åbner igen. Det kan fx ske i form af, at man bruger mere tid på vejledning af svage elever i gruppearbejde eller individuelt arbejde med repetition af stoffet fra nødundervisningen, i arbejdet med nyt stof eller med generel repetition op til eksamen. Det kan ske i de ordinære moduler eller som et ekstra tilbud. Det vil være nærliggende at spørge de pågældende elever, hvilken hjælp de har mest brug for.

Man kan ud fra elevernes mundtlige (og/eller - hvis der har været fordybelsestimer – skriftlige) respons på stillede opgaver afdække behovet for særlig hjælp til udvalgte elever. Hvis nogle elevers besvarelser har været meget svage, kan man samle disse elever og gennemgå opgaverne med dem på en måde, så de opnår en bedre forståelse af det tilhørende stof.

 

Hvordan understøtter vi alle elever frem mod den mundtlige prøve?

Aftalen om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser indebærer, at enkelte elever kan komme til mundtlig eksamen i programmering.

På alle niveauer er der afsat undervisningstid til udarbejdelse af eksamensprojektet. Dette eksamensprojekt har de fleste hold været i gang med under perioden med nødundervisning.

Hvis afleveringstidspunktet af eksamensprojektet finder sted efter genåbningen, er der mulighed for vejledning og hjælp inden afleveringstidspunktet, også i de aspekter af faget, som kan have været vanskeliggjort under nødundervisningen.

Tiden kan med fordel bruges på at præsentere eleverne for hvilke krav, der vil blive stillet til dem ved den afsluttende mundtlige prøve, som man formentlig under alle omstændigheder ville have gjort.

På B-niveau skal eleverne til den mundtlige prøve endvidere trække en opgave, der inddrager et eller flere af de faglige mål. For at ruste alle elever til prøven, anbefales det at have et særligt fokus på inddragelse og forståelse af de faglige mål, der er måtte være blevet behandlet under perioden med nødundervisning.

Det vigtigste, vi som lærere skal have øje for, når der åbnes igen, er at skabe tryghed for eleverne, så de ved, hvordan de skal forholde sig til eksamen. Skab tryghed for eleverne ved at fokusere på, at det er de kompetencer, de har opnået gennem de seneste år, de skal til eksamen i også selvom de har haft programmering B som valgfag. Nedlukningen har trods alt kun været en lille del af det samlede forløb frem mod den mundtlige eksamen.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

Nogle af de elever, der har programmering C, fortsætter næste skoleår med programmering B. Andre er i gang med et to-årigt forløb. Det er ønskeligt at bruge tiden på at disse elever, kan blive klædt fagligt på til næste års undervisning.

Mange elever er sikkert allerede i gang med et projekt. Ellers kan man, afhængig af hvor meget undervisningstid man har tilbage, lade eleverne arbejde med et mindre projekt. Projektet kan afsluttes med en samtale. Dette kan være med til at afmystificere eksamensformen.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

Mange af vores elever oplever en stor skuffelse over stadig ikke at måtte komme på deres skole. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på elevernes trivsel. Det har vist sig at eleverne trives bedre med synkron undervisning end med asynkron undervisning. Derfor kan man tilstræbe synkron undervisning, hvor det er muligt.

I synkron undervisning kan man tage sig tid til at starte hvert modul med at sige hej til hver enkelt elev. Brug fx 10 sekunder på at sige hej og ”small-talke” med hver elev.

Et eventuelt læreroplæg kan med fordel begrænses til 10-15 minutter.

Herefter kan eleverne lave gruppearbejde. Det kan være konkrette opgaver til et læreoplæg og/eller en tekst.

De fleste videokonferencer giver mulighed for flere virtuelle rum. Hver gruppe kan derfor være i sit eget rum. Lad det ikke være op til eleverne selv at bede om vejledning. ”Påtving” dem vejledning fx som en fast plan, som du præsenterer ved klassemødet. Sæt rigeligt tid af til hver gruppe, hvis det er muligt gerne 15 minutter. På disse møder – som meget gerne må være med tændt kamera, fordi det giver mest mulig tilstedeværelse – er det vigtigt også at ”small-talke” med eleverne. Husk at det for dem måske er deres eneste kontakt med andre, end dem de bor i husstand med!
Jo oftere du har vejledningsmøder med eleverne, hvor du er alene sammen med 2-3-4 elever, jo bedre kontakt vil du få dem og dermed bedre føling med, hvor de er, og hvordan de har det. På denne måde beholder man nemmere forbindelsen til hver og én elev i klassen.

Nogle elever føler sig meget presset over arbejdsmængden. Derfor kan det være en god ide at afslutte hver modul med at samles i samme virtuelle rum og spørge eleverne om, hvor langt de er nået.

 

Kathrine Madsen
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 21395199
E-mail: Kathrine.madsen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.