Artikel

Dansk - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning i dansk på hhx og htx.

Nærværende vejledning giver inspiration til fjernundervisning i dansk på hhx og htx.
Vejledningen rummer forslag til didaktiske perspektiver i forhold til virtuel/fjernundervisning.

 

Digitale ressourcer

Der findes mange forskellige læringsplatforme, som skolerne abonnerer på. Det samme gør sig gældende hvad angår forskellige udbydere af e- og i-bøger. Nedenstående er således eksemler på forskellige platforme og ressourcer, som kan inddrages i den virtuelle undervisning. Udvælgelsen og anvendelsen af de digitale ressourcer afhænger af, hvor lang en periode den virtuelle undervisning skal forløbe over. I planlægningen bør man ligeledes overveje, hvilken interaktion der skal ønskes mellem underviser og elev/elever.

Overordnet set kan de digitale ressourcer opdeles i følgende fire kategorier

Kategori

Digital ressource

Produktionsværktøjer

Excel, PowerPoint, Word (alle online via office360)

Kommunikationsværktøjer

Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Peer-Grade

Netmedierede Q&A værktøjer

Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms

Samarbejde og delingsværktøjer

OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix

 

Der kan herudover peges på nedenstående digitale ressourcer; naturligvis med forskellige formål.
 

Ressource og formål                                 
Prøvebanken        Eksamenstræning             
Ved Det Grønne Bord      Eksamenstræning             
Restudy                            Online undervisning           

 

Når man skeler til læreplanen og danskfagets formål, så arbejder vi med opdelingen litteratur, sprog og medier. Nedenstående er en liste med overskuelige hjemmesider, der i forskellig grad kommer rundt om de tre faglige mål i dansk; herunder også den skriftlige dimension i danskfaget:

Litterær analyse

Dansksiderne

Ind i dansk

 

Arkiv for dansk litteratur fra middelalderen til det 20. årh. – indeholder værker, litteraturhistorie og forfatterportrætter

Epoke 1800-tallets litteraturhistorie med udgangspunkt i romaner

Litteratursiden om litteratur i mange afskygninger, sorteret efter temaer og forfattere

Kalliope er en omfattende samling af ældre dansk lyrik

CFU, inspiration til undervisningen, lån af læremidler (herunder film) o.l.

Filmcentralen med mere end 2000 film (undervisningsmaterialer til film)

Bibliotekernes filmudlåning

Danmarks Radio tilbyder et mediebibliotek og undervisningsmateriale

Ekkofilm (artikler, anmeldelser og kortfilm)

Avisen i undervisningen

En samling af danske taler

Danmarks historie giver et grundigt overblik over Danmarks historie med en lang række koblinger til litteratur og centrale forfattere

Tæt på kunsten tilbyder læringsmateriale til undervisningen. Opgavesæt, film og billedmateriale, som gør det let og inspirerende at bruge kunsten på gymnasierne i undervisningen

 

Der findes desuden en lang række mere eller mindre undervisningstilrettede hjemmesider om enkelte forfattere, fx

Klar til Kierkegaard 

Henrik Pontoppidan

Henrik Ibsens skrifter 

 

Didaktiske overvejelser

Under tilrettelæggelsen af den virtuelle undervisning, er der flere faktorer, man som underviser skal medtænke. Hvilken årgang retter undervisningen sig mod? Hvor er man i forløbet? Er emnet relevant og anvendeligt i forbindelse med virtuel undervisning? Hvor mange timer råder man over?

Overordnet kan man anskue den læringsposition, som eleverne kan sættes i, som enten tekstproduktiv eller tekstreceptiv. Hvad angår det tekstproducerende kan man som underviser bl.a. vælge programmer som Word, PowerPoints, Podcasts/Vodcasts, Screencasts, Youtube (evt. skjult), Wikipedia, etc.

Flere ideer til ressourcer, hvor eleven producerer tekst findes på digital dannelse.

Dertil kan man overveje hvilken afrapportering og feedback, der i den konkrete situation er relevant at anvende. Skal præsentationerne og evalueringer alene være mellem underviser og den enkelte elev? Eller kan det være formålstjenligt at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne i den forlagte undervisning? Til sidstnævnte kan man anvende GoogleDocs, Peer-Grade etc.

Konkret kan eleverne arbejde tekstproduktivt med den skriftlige dimension af faget; herunder arbejde med skriftlige afleveringer og træne forskellige skrivehandlinger.

Konkret kan eleverne arbejde tekstreceptivt med analyseopgaver til tekster. Værklæsning kan ligeledes afvikles under perioder med virtuel undervisning.

Generelt er det vigtigt at melde forløbets rammer klart ud: formål, indhold, tid, produkt, materiale og evaluering. Evaluering kan ske gennem en fokuseret vejledning og præcise anvisninger med fokus på fx den faglige formidling, den faglige argumentation og de faglige mål. Denne evaluering kan fx ske via Screencast-O-Matic, GoogleDocs eller intrasystem.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Søren Husted-Pedersen

Direkte tlf.: +4520342771
E-mail: Soren.Husted-Pedersen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.