Artikel

Temadage om unges udsathed i gymnasiet

Hvordan kan gymnasiet som organisation imødegå, at en stigende andel af unge rammes af psykisk mistrivsel og risiko for udsathed?

Det gav en række oplægsholdere deres bud på i forbindelse med to temadage arrangeret af de gymnasiale læringskonsulenter. Oplæggene indeholdt både viden om årsagerne til den øgede udsathed og redskaber til, hvordan man kan håndtere udfordrin­gerne for derved at øge den sociale- og faglige trivsel.

Herunder har vi samlet et udpluk af de mange pointer og perspektiver, som blev præsenteret på temadagen. Vi har særligt udvalgt de oplæg, som indeholdt forslag til god praksis:

 

Livsduelighed i det 21. århundrede

Louise Tidmand, Ph.d., PostDoc ved Århus Universitet. Forfatter, foredragsholder og uddannelsesleder i StyrkeAkademiet.

Livsduelighed kan være en del af den pædagogiske praksis, så personlige egenskaber, sociale kompetencer og kognitive kompetencer understøttes. Tidmand understregede hvordan livsduelighed både handler om at være duelig til livet og at livet er dueligt. Sammenfattet i begrebsdefinitionen: ”At skabe sig et liv, der dur og du til at leve det liv optimalt og i trivsel”.  
Læs mere: https://projekter.au.dk/upright/

 

Forebyggelse af de negative effekter af præstationspres

Maria Hummelmose, Udviklingskonsulent ved Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Vi kan tilrettelægge undervisning og undervisningsmiljø, så vi forebygger oplevelsen af præstationspres blandt elever og skolens faglige og sociale fællesskaber modvirker præstationskulturen. Det er i hvert fald erfaringen fra det igangværende projekt 'Lyst til læring', der har fokus på hvordan man i praksis kan arbejde med elevernes forventninger og tiltro til egne evner, herunder hvilken betydning klassefællesskabet og lærer/elevrelationen har i den sammenhæng.
Læs mere: https://dcum.dk/ungdomsuddannelse/vaerktoejer-og-inspiration/praestationskultur

 

Hvordan kan organisering af arbejdet med unges udsathed se ud i gymnasiet?

Mikael Enggaard, Rektor v. GUX Nuuk

På Grønlands største gymnasium er der i mange år arbejdet med udsatte elever, og det i en grad som på mange områder inddrager selve skolens struktur, senest inden for arbejdet med trivselssamtaler, elevernes skriftlighed og fastholdelsesarbejdet som helhed. Skolen arbejder databaseret, og gør forsøg på at inkludere tænkningen i skolen og skolens kultur i arbejdet med de udsatte elever, ligesom der kontinuerligt har været fokus på en regulær professionalisering af de samtaletilbud eleverne modtager.
Se mere: https://prezi.com/cess08l2-wh0/prsentation-af-rapport-ekstern/

 

Samskabende samtaler

Marianne Tolstrup, Cand.pæd.pæd., KA anvendt psykologi, Master i positiv psykologi v. UCL

Vi ved, hvor meget det betyder, at eleverne involveres og tager medansvar, når der er behov for at iværksætte særlige tiltag. Samtidig er dette vanskeligt at få til at fungere i praksis. Den samskabende procesmodel tilbyder en strukturering af vejlednings/udviklingssamtaler, så der er fokus på netop det samskabende element. Modellen støtter eleven i at komme på banen, og involvere sig i processerne, og understøtter samtidig de professionelles rolle som facilitatorer i en fælles proces med fokus på samskabelse.

Se mere: https://vimeo.com/540299932

 

Hvordan hjælper vi de 10% af vores elever, der kommer fra misbrugshjem?

Katrine Quorning, Forfatter, foredragsholder og tidligere gymnasielærer

Det er væsentligt at identificere de elever, der udadtil virker velfungerende, men som mistrives på grund af misbrug i hjemmet. For det er muligt at hjælpe dem ved at øge deres modstandsdygtighed. Bl.a. ved at tilbyde dem et sikkert sted, hvor de kan udtrykke deres følelser, undervise dem om alkohol brug og misbrug og vise dem, at der er andre måder at leve på.
Læs mere: https://gymnasieskolen.dk/den-roedvinsplettede-barndom-har-skabt-snubletraade-i-mit-voksenliv

 

Det dobbelte blik – se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner

Hanne Warming, professor og leder af forskningsgruppen Social Dynamics and Change samt af forskningscentret LIMO.

”Det dobbelte blik” består af et mindset og en række understøttende redskaber med henblik på en inkluderende og anerkendende tilgang til unge i sårbare og udsatte positioner. Det dobbelte blik kan både bruges til at støtte unge, der belastes af præstationssamfundet, og til unge, der slås med andre problematikker. Helt centralt i tankegangen står, at man som fagprofessionel bestræber sig på at se styrker og potentialer i svagheden/det udfordrende.
Se mere: https://socialtalksonline.dk/video/voksne-kan-blive-med-eller-modspillere-i-boerns-liv-hvad-vaelger-du/ og https://detdobbelteblik.dk/

 

Eksempler fra deltagere på temadagene

På Hvidovre Gymnasium & HF arbejder de med gruppevejledning med fokus på self-efficacy.
Læs mere: https://gymnasieskolen.dk/gruppevejledning-oeger-elevers-motivation
Kontakt studievejleder Annike Kjær Hansen for mere information: ak@hvgadm.dk

På Zealand Business College (ZBC) har de ansat et team af psykologer, der arbejder med et narrativt blik og med udvikling af uddannelsespsykologi, der støtter unge med at gennemføre deres ungdomsuddannelse og med at trives med det som livet byder dem af udfordringer.
Læs mere: https://www.zbc.dk/om-zbc/for-elever/stoette-og-laesevejledning
Kontakt chefpsykolog Janne Risager Jensen for mere information: jarj@zbc.dk

På Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, nærmere bestemt hhx, suppleres den individuelle vejledning med gruppevejledning til elever med ensartede skolerelaterede udfordringer.
Kontakt studievejleder Birgit Arildsen for mere information: biar@sesg.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.