Lovgivning

Baggrunden for nye skriftlige prøver i international økonomi

Den skriftlige eksamen i international økonomi skal som følge af gymnasiereformen justeres. Dette betyder at der allerede fra 2019 kun er én skriftlig eksamen eleverne kan gå til. Der vil således ske en sammensmeltning af ”netopgaven” og ”papiropgaven”, så der i 2020 kun vil være en opgave – heller ikke A og B.

Fra fagkonsulenten Claus Faber Timm.

 

Rammerne for opgaven fremgår af bekendtgørelsen:

Den skriftlige prøve


Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt, hvortil der er knyttet et antal spørgsmål. Prøvens varighed er fem en halv time.
Prøven er todelt.

Ved prøvens start udleveres alene opgaveformuleringen, som eksaminanderne i grupper eller individuelt kan benytte til forberedelse. Efter 45 minutter udleveres bilagsmaterialet. De resterende 4 timer og 45 minutter anvendes af eksaminanderne til at udforme en individuel besvarelse.

Baggrunden for prøven er blevet ændret da der i bekendtgørelsen er blevet indføjet en række nye elementer. Her er en liste over ændringer der kan inddrages i den skriftlige prøve, med referencer til bekendtgørelsen i kursiv:

  

 1. Styrkelse af matematikindsats: Faglige mål:

 • komparative, kvalitative og kvantitative metoder, herunder matematisk analyse
  • Beregning og fortolkning af vækstrater, andele og indeks

  • Brug af lineære funktioner

  • Simpel databehandling i regneark

  • Fortolkning af resultater fra statistiske analyser.

  

 2. Undersøgelsesorientering i faget: Arbejdsformer:

Eleverne udvikler deres viden, kundskaber, færdigheder og får kompetencer ved at gennemføre undersøgelser, som skal omfatte problemformulering og økonomisk metode.

 

Eleverne skal herefter arbejde med de økonomiske kompetencer ved at gennemføre kildekritisk datafremskaffelse og med relevant brug af tekster og tabeller på fremmedsprog. Dernæst gennemføres dataanalyse og i forlængelse heraf diskussion af sammenhænge samt forslag til og refleksion over løsninger.

Det skriftlige arbejde skal planlægges, så der er progression og sammenhæng til skriftligt arbejde i de øvrige fag. I løbet af det samlede forløb i faget udarbejdes skriftlige produkter med progression. Skriftligt arbejde skal understøtte opfyldelsen af de faglige mål, herunder evnen til systematisk at formidle undersøgelser på relevante taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets begrebsapparat.

  

 3. Brug af fremmedsprogede kilder: Samspil med andre fag:

Der skal i undervisningen indgå brug af tekster på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog.

 

 4. Træning i virkelighedsnære situationer: Didaktiske principper:

Eleverne skal træne fagets kompetencer ved at gennemføre situationsbestemte undersøgelser for interessenter som et ministerium, en offentlig/privat/international organisation og dernæst formidle resultaterne.

Dette skal desuden bidrage til at understøtte og udbygge elevernes viden om videreuddannelse inden for økonomi, og hvilke arbejdsopgaver økonomer har. 

 

5. Skarpere mikroøkonomisk fokus: Faglige mål:

 • virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet
 • markedsefficiens, miljø, og politiske indgreb

 

 

6. Fokus på viden, kundskaber og færdigheder: Identitet:

International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv.

 

7. Karrierekompetence: Didaktiske principper:

Eleverne skal træne fagets kompetencer ved at gennemføre situationsbestemte undersøgelser for interessenter som et ministerium, en offentlig/privat/international organisation og dernæst formidle resultaterne. Dette skal desuden bidrage til at understøtte og udbygge elevernes viden om videreuddannelse inden for økonomi, og hvilke arbejdsopgaver økonom er har.

 

Disse 7 punkter vil der blive refereret til i forbindelse med opgaveeksempler, hvor der vil blive refereret til punkter på listen over ændringer.

Jf. ovenfor, er der nedsat en kommission, der arbejder på at udforme de nye typeopgaver. Første typeopgave udkommer til august.

De nye opgaver kommer til at stille krav til elevens skriftlige formidling, herunder genrekendskab, samt forskellige rolletyper. Tanken er, at det skal være klart afgrænset, hvilke kombinationsmuligheder, en skriftlig eksamensopgave kan indeholde og jf. ovenfor vil der blive udbudt et kursus i didaktikken vedrørende den nye eksamensform. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.