Fra fagkonsulenten

Kontaktoplysninger til fagkonsulenten, supplerende materiale til vejledningen og FAQ  om, hvad reformen betyder for historie på hhx.

unpublished

FAQ om historie, hhx

Nedenfor finder du fagkonsulentens svar på ofte stillede spørgsmål om, hvad reformen betyder for historie i hhx.


  • Fagets periodeafgrænsning er de seneste ca. 500 år
  • Timetallet øges til 150 timer
  • Med udgangspunkt i historiefaglig viden og kundskaber sættes større fokus på en problematiserende tilgang til faget, fx elevernes evne til at identificere, formulere, besvare og diskutere historiefaglige problemstillinger
  • Der stilles krav til omfanget af det faglige stof
  • Der sættes større fokus på skriftlighed i faget
  • Der indgår et individuelt projektforløb i sidste semester af undervisningen
  • Der indføres ny prøveform i faget, hvor eleverne på baggrund af et ukendt materiale skal formulere og besvare relevante historiefaglige problemstillinger. Forberedelsestiden er 90 minutter, og eksaminationstiden 30 minutter

En problemstilling er et forundringsspørgsmål eller et spørgsmål, der kræver en nærmere undersøgelse. Det kræver derfor arbejde på høje taksonomiske niveauer at besvare en problemstilling. Den kan eventuelt belyses ved flere under-/hjælpespørgsmål. Hertil kan Blooms taksonomiske betegnelser benyttes, men det er ikke et krav, at de undersøgende spørgsmål formuleres ud fra en redegør-analyser-vurder-skabelon.

Arbejdet med historiefaglige problemstillinger indgår løbende i undervisningen i arbejdet med faglige mål og kernestof i de enkelte forløb. Herigennem sikres en progression, således at eleverne trænes i stadigt mere præcist selv at formulere relevante problemstillinger. Elevernes evne til at opstille problemstillinger afprøves eksplicit i forbindelse med projektopgaven og ved eksamen.

Se også vejledningen til læreplanen.


historiefaglige problemstillinger (se ovenfor) formuleres og besvares. Herigennem understreges, at arbejdet med historien i høj grad handler om fortolkning og vinkling af fortiden, snarere end en afdækning af ”historiske facts”. Den problemorienterede tilgang kan fx praktiseres ved i et forløb at tage udgangspunkt i elevernes forforståelse, ved løbende i undervisningen at anlægge en spørgende tilgang til faget – lærer- eller elevstyret – eller ved at afslutte et forløb med at opstille en liste over, hvilke problemstillinger og –felter, der har været belyst.


Læreplanen anfører, at ”undervisningen skal udvikle elevernes evner til at bearbejde, strukturere og vurdere forskelligartede former for historisk materiale […], så deres evner til at […] forholde sig historisk empatisk og kritisk til nationale og globale historiefaglige problemstillinger styrkes.” I arbejdet med fortiden er det vanskeligt ikke at efterrationalisere med nutidens viden eller dømme fortiden med nutidens normer og værdier. Historisk empati handler således om at forsøge at sætte sig ind i fortidens tankegange, viden og dilemmaer for at opnå en forståelse af, hvordan fx beslutninger er blevet truffet, eller hvordan opfattelser af kultur og normer er blevet til.

Se også vejledningen til læreplanen samt Rune Christiansen artikel til FIP-kurset 2018 HVAD SKAL VI MED UNDERVISNINGSFAGET HISTORIE PÅ HHX?


Læreplanen stiller krav om, at de gennemgåede forløb til sammen skal dække en række perioder, således at hovedvægten i det enkelte forløb lægges i en bestemt periode. Et forløb kan således sagtens brede sig over flere perioder, men vil normalt have hovedvægt inden for én periode. Hvis man vil bruge et forløb til at ”afkrydse” flere perioder, må man således sikre sig, at der virkelig er tale om en hovedvægt i flere perioder.


I forbindelse med et af forløbene skal der udarbejdes en rapport i dansk og historie (DHO). Produktet for dette forløb er således givet. Det skal også bemærkes, at det i modsætning til den tidligere dansksamtidshistorie opgave er et krav, at der udarbejdes en flerfaglig rapport i de to fag. Skolen bestemmer selv, hvilket tema rapporten skal knyttes til, omfanget af rapporten, og hvorvidt der er tale om en stillet opgave, eller om eleverne skriver på baggrund af egne problemformuleringer.


Nej, der er ikke i styredokumenterne tildelt særlig fordybelsestid til historie. Fordybelsestid tildeles således af den enkelte skole af den pulje af fordybelsestid, der ikke er øremærket til bestemte fag. Undtagelsen er dog dansk-historie opgaven, hvor der ifølge læreplanen for studieområdet skal tildeles ca. 12 timers fordybelsestid.


I sidste semester af undervisningen skal hver elev udarbejde et projekt om 2-3 problemstillinger med udgangspunkt i et af de gennemgåede forløb. Iflg. læreplanen afsættes 6-8 lektioner til arbejdet, som munder ud i et kort skriftligt produkt. Den enkelte lærer bestemmer selv placeringen af forløbet, og om eleverne selv vælger eller tildes et af de gennemgåede forløb at arbejde med. I øvrigt henvises til vejledningen til læreplanen.


Omfanget af det enkelte eksamensspørgsmål er fastsat i læreplanen. I den forbindelse anbefales det, at der inddrages forskelligartet materiale, der appellerer til forskellige tilgange til kilderne, så det enkelte sæt ikke bliver for teksttungt. Det er også værd at tænke over, at kvalitet er vigtigere end kvantitet. Forberedelsestiden er begrænset, og materialet bør således invitere til, at præcise pointer kan udledes. Materialet må derfor også afspejle de problemstillinger, der er arbejdet med i undervisningen. Det anbefales desuden at have blik for overskueligheden i det enkelte sæt, således at der lægges tydelige ”spor” ud til relevante problemstillinger, samtidig med at eleven ikke fastlåses i én bestemt tankegang. Hvis det er muligt, kan der vælges kilder, der mere eller mindre direkte er forbundne med kilder, der er arbejdet med i undervisningen. Se også vejledningen til læreplanen.


Ud fra materialet i eksamenssættet skal eleven opstille 2-3 relevante problemstillinger. Disse problemstillinger vil i sagens natur minde om de problemstillinger, der har været arbejdet med i undervisningen, og det er således også af den grund vigtigt, at eleverne i den daglige undervisning er trænede i at stille relevante historiefaglige spørgsmål. Det kan endvidere være hensigtsmæssigt at afslutte hvert forløb med i fællesskab i klassen at opstille et antal problemstillinger, som forløbet inviterer til at undersøge, og som der har været arbejdet med i undervisningen. Det er selvfølgelig også væsentligt, at eleverne har en bevidsthed om, at problemstillingerne skal inddrage de højeste taksonomiske niveauer, og at de i deres besvarelse af dem skal inddrage metodiske fagbegreber. Det er derimod ikke et krav, at problemstillingerne opstilles som en sammenhængende problemformulering med anvendelse af Blooms taksonomiske trin. Se også ovenfor om historiefaglige problemstillinger.


Det vil være naturligt, at eksaminanden i nogle få sætninger introducerer det forløb, der er trukket, men ellers skal eksaminationen centrere sig om besvarelsen af de opstillede problemstillinger og en dialog på baggrund heraf. Det er således vigtigt, at problemstillingerne på den ene side demonstrerer en faglig dybde og evnen til at arbejde på høje taksonomiske niveauer, på den anden side rummer en vis bredde, således at flest mulige aspekter af forløbet kan inddrages


Siden er opdateret 10. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.