Forløb

La culture dans le marketing – fransk på HHX

Dette forløb kommer med forslag og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i fransk paradigmatisk med udgangspunkt i reklamer.

Materialet er leveret af fagkonsulenten.

Forløbet er tilrettelagt med fokus på kulturelle, historiske samt erhvervs- og samfundsmæssige forhold i Frankrig samt det fransktalende Afrika. Målrettet 1., 2. og 3. g. 

Intentionen med forløbet er først og fremmest at bidrage til elevernes interkulturelle kompetencer. Herudover trænes elevernes anvendelse af digitale hjælpemidler, og elevernes karrierekompetencer søges styrket. Endelig er der i dele af forløbet mulighed for et innovativt tilsnit.

Materialer og øvelser er udvalgt og udarbejdet, sådan at de nye områder alle kan udfoldes i forløbet. Forløbsmetroen er tænkt ift. et fransk begyndersprogshold, men kan omsættes til brug på fortsætterhold. Forløbet kan anvendes i sin fulde udstrækning eller blot tjene som inspiration til, hvordan arbejdet med læreplanens nye områder kan udformes.

 

1. Planlægning/overvejelser

Materialer og øvelser er udvalgt og udarbejdet, sådan at de nye områder alle kan udfoldes i forløbet. Forløbsmetroen er tænkt ift. et fransk begyndersprogshold, men kan omsættes til brug på fortsætterhold.

Forløbet kan anvendes i sin fulde udstrækning eller blot tjene som inspiration til, hvordan arbejdet med læreplanens nye områder kan udformes

 

 

unpublished

Nyt i læreplanen

Om interkulturel kommunikativ kompetence, innovation, digitalisering og samspil med andre fag.


Interkulturel kommunikativ kompetence er

 • at have viden om en anden kultur (forskelle og ligheder i forhold til ens egen - danske - kultur)
 • at kunne tale om denne kultur
 • at kunne begå sig sprogligt og socialt ved mødet med denne kultur

Eleven trænes i denne kompetence ved

 • at observere (billeder, tekster, film) og beskrive
 • at sammenligne med egen kultur
 • at reflektere over forskellene (hvad skyldes de?) og over hvordan man skal agere i mødet med kulturen

Innovation betyder at skabe noget der har værdi for andre, dvs. øge eksisterende viden, skabe ny viden og udvikle nyt materiale i en kontekst.

Innovation kan indgå alene i faget fransk, men også i samspil med andre fag. I fransk kunne innovation være at udvikle undervisningsmateriale som fx grammatik- eller samtaleøvelser til brug på eget hold, andre årgange eller en præsentationsfolder for faget i forbindelse med brobygning med folkeskolen.

I forløbet La culture dans le marketing kan man lægge sig op ad en merkantil innovationstankegang og arbejde med sammenhængen mellem værdieksport og vareeksport og derigennem overveje, hvordan man kan sælge danske varer i forlængelse af både ’hygge danois’ og ’nordic noir’-bølgen inden for tv-serier som fx Forbrydelsen.


I arbejdet med et forløb kan forskellige digitale værktøjer inddrages undervejs som støtte for elevernes såvel aktive som passive sprogindlæring.

I ethvert forløb er gloseindlæring et vigtigt omdrejningspunkt. Det er let at finde digitale værktøjer der netop støtter dette, og disse kan også være med til at skabe variation i undervisningen.

I forløbet La culture dans le marketing inddrages elevernes digitale kompetencer i arbejdet med at tekste videoer samt internetsøgning på overskrifter omkring begrebet ’hygge danois’ (kildebevidsthed).


Et forløb som La culture dans le marketing lægger op til samspil med en række andre fag:

1. Sprogfag som engelsk, spansk og tysk kan indgå i et samarbejde om emnet. Her kunne man forestille sig en fælles opsamling i form af plancher, små film eller en padlet, hvor stereotypiske opfattelser af franskmænd/tyskere/spaniere i Danmark og danskere i hhv. Frankrig/Tyskland/Spanien forklares gennem billeder og enkle nøgleord på målsproget.

2. Et samarbejde med afsætning eller innovation kan lægges i forlængelse af arbejdet med de to turistvideoer. Her kan man arbejde med, hvordan man kan udvikle og afsætte varer som en følge af dansk værdieksport. Her vil man med fordel kunne integrere et virksomhedsbesøg hos en international virksomhed med eksport til fransktalende markeder. Herved vil man øge det virkelighedsnære, ligesom forløbet vil kunne bidrage til elevernes karrierelæring.

3. Samfunds- og historieorienterede aspekter i fransk, som i forløbet tages op i 3.g med kolonivinklen, kan uddybes i et samspil med international økonomi eller historie. Her vil man bl.a. kunne undersøge kolonitidens aftryk på frankofone landes selvforståelse og økonomi.

Dette samspil vil tilgodese digitale såvel som kildekritiske kompetencer.


Forløbets opbygning

1.g

Eleverne introduceres gennem de stereotype reklamer til basal kulturanalyse gennem disciplinerne at observere og beskrive, at sammenligne og at reflektere over ligheder og forskelle.

Arbejdet med to reklamer for hhv. Dinitrol og Skoll lægges i slutningen af 1.g, når man ud fra grundbogen har arbejdet med beskrivelser af personer, tøj, handlinger, bestilling på restauration mm. Som supplerende materiale kan inddrages Carlsberg-reklamer.

Materialet er udvalgt, fordi begge markedsføringsstrategier tager udgangspunkt i en stereotyp opfattelse af, hvad det vil sige at være hhv. fransk og skandinavisk. Herudover gør begge reklamer brug af kønsstereotyper. Man kan således få en diskussion med eleverne om, hvorfor vi har brug for stereotyper, og man kan anskueliggøre, at et stereotypt billede aldrig er fyldestgørende.

Forløbets kontekst: supplement til arbejdet med grundbogsmateriale.

  Plan for modulet Fokus/faglige mål
1. modul

Der afsættes 45-60 minutter til at arbejde med Dinitrol-reklamerne. Klasseundervisning, pararbejde.

1. Start med den faste reklame, skjul den nederste del med dansk tekst:

 • description d’image
 • hypothèses sur le produit (fast struktur: je pense que...parce que...)
 • samtale på dansk om reklamens kulturelle medbetydninger

2. Herefter vises den levende reklame:

 • description de l’action (le présent) – først skriftligt, så mundtligt
 • la femme française stéréotype

Induktiv tilgang – elevernes forforståelse aktiveres.

Den interkulturelle tilgang introduceres – elevernes undren og nysgerrighed søges vakt

Mundtlig/skriftlig ordforrådstræning alt efter øvrigt fokus og niveau

 • beskrivelse af en person
 • beskrivelse af handlinger i le présent
2. modul

Der afsættes ca. 60 minutter til at arbejde med Skoll-reklamerne. Det vil være oplagt at lægge det i forlængelse af et restaurant/café-tema:

1. Eleverne ser den levende reklame i par/tremandsgrupper og giver bud på, hvad der bliver sagt i reklamen. Ved gennemgang: obs på brug af ’vous’ og conditionnel.

2. Reklamen fryses på tavlen i minut 00.01.

 • description de l’image et de la situation (le futur proche). Stilladsér med forslag til verber.
 • samtale på dansk om reklamens kulturelle medbetydninger (herunder Ø)
 • l’homme scandinave stéréotype

 

3. Den faste reklame

 • Oversættelse af den franske tekst
 • Description d’image
 • Connaissances culturelles et historiques : La Normandie (inddrag evt.

https://fransknu.systime.dk/?id=p435 om Rollo i Rouen)

 • Comparaison et réflexion : l’image stéréotype de la femme française et l’image stéréotype de l’homme scandinave

   

4. Hvis ekstra tid :

 • eleverne gætter på (le futur proche), hvad der sker inde i køleskabet. Dernæst vises den anden reklame (under supplerende materiale)
 • Carlsbergreklamerne vises som et andet eksempel på billedet af DK som et koldt land (Grønland)

Bevidsthed om sproglig høflighed

Kendskab til historiske sammenhænge – bånd mellem DK og Frankrig

Sammenligning af kulturelle stereotyper

Mundtlig/skriftlig ordforrådstræning alt efter øvrigt fokus og niveau

 • beskrivelse af et rum (præpositioner)
 • beskrivelse af handlinger i le futur proche

 

 

Primært materiale:

 

 

 

 

2.g     

Forløbet bygger ovenpå 1.g-refleksionerne over stereotyper i kommercielle reklamer som en del af en markedsføringsstrategi. Man kan overveje, om turistreklamer er med til at opbygge eller nedbryde stereotyper, og hvilken betydning det har for turismen og den kulturelle udveksling. Hofstedes løgmodel (modèle de l'oignon) kan her anvendes som åbning til emnet: hvilke elementer afspejles i turistreklamerne? Og er dette glansbillede fyldestgørende?

Man kan her indlejre turistreklamerne for hhv. Frankrig og Danmark i et større emne om turisme. Evt. kan man læse den lille humoristiske roman fra imparola.dk: Azouz Begag: ”Une semaine à Cap Maudit" som kernetekst, ligesom man kan inddrage filmen "Bienvenue chez les Ch'tis" i et større forløb om kulturelle fordomme versus virkeligheden.

Arbejdet med de to turistreklamer lægger særligt op til komparativ bevidsthed om ligheder og forskelle i de elementer, man søger at tiltrække turister med. Der er desuden fokus på den skriftlige og kreative dimension, idet eleverne skal skabe tekst til de to reklamer, der
udelukkende er billedbaserede. Det giver mulighed for en samtale om sproglig høflighed og sproglige niveauer, når tiltaleformen og ordforrådet skal vælges. Den kommercielle vinkling bidrager til elevernes karrierelæring. 

Som en øvelse i innovation kan man i forlængelse af temaet læse tekster om eksport af det danske begreb 'hygge' og varer, der forbindes med dette begreb. Som åbner kan man sætte eleverne til at google 'hygge danois' og læse overskrifter samt overveje, hvilken type kilder de finder, og derved træne deres digitale kompetencer. Man kan dernæst bruge den foreslåede franske video om begrebet, samt skimlæse den canadiske artikel (med fokus på overskrifterne). Herunder er det interessant, at begrebet hygge i Canada kan baseres på canadisk producerede varer. Man kan bede eleverne komme med bud på eksportmuligheder, der læner sig op ad 'hygge'-begrebet, og som kunne sikre en dansk vareeksport sammen med værdieksporten. 

Man kan endvidere overveje, hvordan andre danske værdisæt kan eksporteres til fx Frankrig eller nordafrikanske lande. Det kunne være begreber som ligestilling, miljøhensyn, familietid, og eleverne vil her kunne udarbejde forslag til afsætning af danske varer, der spiller på disse værdier.

Forløbets kontekst: emnearbejde med Le tourisme eller Les différences et les ressemblances culturelles

  Plan for modulet Fokus/faglige mål
1. modul

Ca. 90 minutter

 • Eleverne introduceres til Hofstedes løgdiagram og de franske begreber.
 • Eleverne inddeles i mindre grupper og tildeles hver sin video. De skal nu på fransk identificere, tage screenshots af og nedskrive elementer i videoerne, der hører under de fire løgkategorier. Eleverne indsætter screenshots og begreber i ppt eller lignende.
 • Fremlæggelser i matrixgrupper (én eller to fremlægger, afhængig af sprogligt niveau – læreren kan stilladsere med basissætninger à la on voit la bise; c’est un rituel français)
 • Opsamling på klassen – kulturelle ligheder og forskelle.

Kulturkendskab

Kulturanalyse

Interkulturelle kompetencer

Mundtlig

Sprogfærdighed, stilladseret

2. modul

ca. 45 minutter + 10 minutter til fremvisning

 • Eleverne inddeles i mindre grupper og skal skabe tekst til enten den franske eller den danske turistvideo. Start med at skrive tekst + minuttal, som læreren kan korrigere løbende, før det skrives ind som undertekster.
 • Teksten skrives ind. Flere af eleverne ved, hvordan man lægger tekst på en video enten i Youtube eller imovie. Sørg for at holde de tekstede videoer i et lukket forum af hensyn til ophavsretten.

(Driller den tekniske del, kan eleverne læse teksten højt, når de skal vise deres produkt.)

 • Fremvisning for en gruppe, der har arbejdet med den modsatte reklame.

Skriftlighed

Bevidsthed om sproglig høflighed (fx i imperativ) samt sprogligt niveau

Forslag til aflevering

Brug fx det digitale begynderprøvesæt fra 2017: Paris Authentic: træner elevernes karrierekompetencer inden for turist-/anmelderbranchen

Skriftlighed

Karrierekompetencer

Idéer til fort-sættelse

 • Elevernes bevidsthed om iscenesættelse af kultur kan videreudvikles gennem en sammenligning af de to reklamer for Paris under supplerende materiale samt materialet fra Canada.
 • Som en innovativ tilgang kan man lade eleverne udvikle ideer til yderligere branding af Danmark i udlandet. Man kan her introducere dem til eksporten af begrebet hygge og diskutere, hvordan det kan influere positivt på dansk eksport af varer og ydelser.
 • Derfra kan man lade eleverne idéudvikle på andre værdier, man kan omsætte til vareeksport som fx ligestilling, miljø.

Interkulturelle kompetencer (flere kultursyn i Frankrig)

Innovation og kreativitet

Primært materiale

Supplerende materiale

3.g  

Når eleverne kommer i 3.g, bør deres kulturelle og faglige viden være af et sådant omfang, at de kan arbejde med en egentlig analyse af kulturel kommunikation. Der bygges oven på de to tidligere forløbs brug af kultur i markedsføring, men denne gang lægges fokus på det fransktalende Afrika, og forløbet kan derfor med fordel indlejres i et frankofoni-tema.

Omdrejningspunktet er de tidligere koloniers identitetsarbejde set i forhold til Frankrig som tidligere kolonimagt, og materialet hertil er to reklamer for afrikansk øl. Eleverne skal udarbejde en kommunikationsanalyse af de to reklamer og sammenligne filmenes kulturelle stereotyper og forskellige strategier (internt marked/eksternt marked).

Forløbets kontekst: emnearbejde med La francophonie, Les anciennes colonies el.lign.

  Plan for modulet Fokus/faglige mål
1. modul

Sæt ca. 60 minutter af til analysearbejdet samt 10 minutter til perspektiveringen til Drogba-reklamen

 • Se reklamen for Number One (ivoriansk øl) sammen (transskription længere nede):
 • Udarbejd en kommunikationsanalyse på fransk ud fra Laswells modèle de communication: qui dit quoi par quel moyen à qui avec quel(s) effet(s).
 • Opsamling på klassen samt perspektivering til Drogba-reklamen for ivoriansk øl, der iscenesætter, hvordan Europa har brug for Afrika.

Global dannelse

Metodisk bevidsthed

Interkulturelle kompetencer (Frankrig-afrikanske lande)

Mundtlig sprogfærdighed

2. modul

ca. 15 minutter

 • Træn fri mundtlig sprogfærdighed ved at lade eleverne først forberede og derefter frit tale ud fra et screenshot fra Number One-reklamen (fx 0.14) ud fra følgende taksonomiske niveauer:
  • descrivez l’image
  • imaginez la situation
  • mettez l’image et la situation en relation avec vos connaissances sur les anciennes colonies en Afrique

Fri mundtlig sprogfærdighed

Ejerskab ift. interkulturelle kompetencer og historisk bevidsthed

Forslag til aflevering

Man kan her supplere med begynder A - eksamenssættet fra 2015, der handler om en business-kvinde fra Côte d'Ivoire, og hvor spørgsmålene lægger op til refleksion over kulturelle og kønsmæssige stereotyper.

Del 3 er en mail, som har fokus på det afrikanske marked, og som derved kan åbne for en samtale om karrieremuligheder med fransk på markedet uden for Frankrig.

Skriftlighed

Karrierekompetencer

 

Primært materiale

Supplerende materiale

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Mette Bording Nybo, cand.mag. i fransk og dansk, lektor ved Campus Vejle HHX.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.