Artikel

Forbind fransk med det merkantile fag

Giv fransk en ”raison d’être” på hhx: Ton faget efter den merkantile fagpakke og vis eleverne karriereperspektiver.

Vis fremtidsperspektiver i faget fransk

Mange elever har valgt hhx, fordi de ser en fremtid inden for et ikke-humanistisk felt. Mens stærke engelskkompetencer i forretningssammenhæng giver god mening i elevernes optik, kniber det mere med at se formålet med franskkompetencer i en fremtidig karriere.

Dette kommer sig måske af, at fransk ofte ikke i tilstrækkelig grad tones merkantilt, og som regel heller ikke indgår i sammenhæng med de merkantile fag.
Derfor virker fransk i elevernes øjne løsrevet fra den merkantile fagpakke og som noget, de ikke skal bruge senere.

Vi kan give fransk en stærkere identitet på hhx og åbne elevernes øjne for, at fransk kan være både brugbart og værdifuldt i en merkantil og/eller karrieremæssig sammenhæng.

Vi kan bevidstgøre eleverne om et fremtidsperspektiv i faget. De skal introduceres til de muligheder og fordele, faget kan tilbyde i forbindelse med en merkantil karriere eller en fremtid i eksempelvis EU-regi.
Dernæst er det vigtigt at møde eleverne der, hvor deres interesser er. Fransk skal introduceres i de kontekster, hvor eleverne får lyst til at lære sproget.

 

Fransk og merkantil toning

Udover en introduktion til de karrieremæssige sammenhænge, hvor fransk faktisk kan være et stærkt kort at have på hånden, er det i den daglige undervisning oplagt, at lade eleverne møde fransk på de områder, som de i forvejen synes er interessante, samt at inddrage deres kreativitet.

Dette kan sagtens ske inden for bekendtgørelsens udstukne rammer. Det vigtigste er at have den merkantile vinkel i fokus og at lade forskellige aktiviteter udspringe herfra.

 

Reklamefilm, jobinterview og julemarked

I det følgende præsenteres tre forløb, hvor elevernes egne interesseområder er kombineret med den merkantile toning med inddragelse af elementer fra de økonomiske hhx-fag: afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi.


Fokus i dette forløb er at forbinde fransk til faget afsætning - commercialisation.

Faget afsætning omfatter viden og kompetencer inden for økonomi, sociologi og psykologi. En del af kernestofområdet har fokus på marketing – herunder afsætning af produkter via reklame målrettet specifikke segmenter. Afsætning er for mange elever et vellidt fag på hhx, og derfor er de fra en start nysgerrige.

Her tager vi udgangspunkt i Coco Chanel, som eleverne i forvejen kender fra produkter, de sandsynligvis finder tillokkende. Eleverne udarbejder reklameanalyser af udvalgte franske Chanel-reklamer med særligt fokus på marketingbegreber, som de i forvejen kender fra afsætningsfaget.

Med deres tilegnelse af viden om virkemidler i reklamer samt inspiration fra franske reklamer, får eleverne herefter i små grupper til opgave at lave deres egne franske reklamefilm for selvvalgte produkter.

Det aktiverer elevernes fransk på flere områder: Udarbejdelse af manuskript på skrift, mundtlig sprogfærdighed og udtale, undertekster på fransk, visuelle og auditive virkemidler i forbindelse med produktsynliggørelse og fransk underlægningsmusik samt tilegnelse af merkantile begreber på fransk. Reklamefilmene vises for klassen, og der kåres en vinder.


Et andet eksempel på et relevant forløb for hhx-eleverne er jobsamtalen på fransk.

Fokus i dette forløb er at forbinde fransk til faget virksomhedsøkonomi - économie d’entreprise. Virksomhedsøkonomi arbejder med viden og kundskaber om en virksomheds økonomiske forhold, og et af kernestofområderne er kommunikationskompetencer.

I dette forløb er fokus på:

  • At kombinere franskbekendtgørelsens krav.
  • At lade eleverne arbejde med virksomhedskultur i fransksprogede virksomheder med områderne økonomi og kommunikation fra faget virksomhedsøkonomi.

Helt konkret inddeles eleverne i par – jobansøger og arbejdsgiver. De vælger og researcher på en fransk virksomhed og udarbejder dernæst et fiktivt jobinterview. Dette giver dem mulighed for at sætte sig ind i alle de aspekter, der er relevante ved ansættelse i en fransk virksomhed. Desuden lære de høflighedskoder og kulturelle normer, man bør følge i en professionel situation i Frankrig.

Som afslutning viser eleverne deres små rollespil for resten af klassen og træner derved også udtale og mundtlighed.


Et sidste eksempel er det bæredygtige franske juleloppemarked, som vores franskelever har afholdt for resten af skolen.

Her forbindes franskfaget til faget international økonomi - économie internationale, hvis fokus er på samfundsøkonomisk udvikling set i et nationalt, europæisk og globalt perspektiv. Der arbejdes i international økonomi bl.a. med FN’s verdensmål, og der er fokus på at højne elevernes bevidsthed om, at økonomi ikke kun skal handle om profit, men også om den verden, vi lever i.

Som optakt til julemarkedet arbejder vi med temaet durabilité – herunder tekster om miljø og landbrug i Frankrig og EU. Vi træner også fransk ordforråd og begreber i salgs- og købssituationer og laver PR for julemarkedet. Eleverne udarbejder købmandsdialoger og opfører små rollespil for klassen.

Selve afviklingen af julemarkedet foregår fortrinsvist på fransk – resten af skolens klasser møder op og modtages af en velkomstkomité på fransk, fransk musik, vin chaud og pyntede boder med skilte på fransk. Eleverne sælger og bytter tilbehør, egne hjemmelavede produkter og brugt tøj, hvilket også sætter skub i kreativiteten.


Stolthed og identitet

Når først eleverne således har fået en forståelse for, at franskfaget faktisk har sin berettigelse på hhx, og at der er god mening i at lære fransk med henblik på at kunne begå sig i en fremtidig karriere, så er der også åbnet for, at man kan læse f.eks. litterære tekster med dem.

Men som udgangspunkt må man møde eleverne på deres egne interesseområder og etablere en stolthed ved den stærke kompetence, det faktisk er at kunne begå sig på fransk i merkantil sammenhæng.

 

Få mere inspiration

Kreditering

Kirstine Winther, Innovationsgymnasiet Niels Brock, i samarbejde med CFU.

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.