Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk - januar 2024

I dette nyhedsbrev kan du læse om seksualundervisning, sproglig korrekthed, censormøde og skriftlig censur og om forskellige faglige kurser og tiltag for danskfaget.

Kære kollegaer

Lidt på bagkant vil jeg ønske jer alle godt nytår! Jeg håber, I er kommet godt ind i det nye år, og at I allerede er godt i gang med de mange opgaver, som et forår ude på skolerne byder på.

Jeg har samlet lidt forskellige nyheder og opmærksomhedspunkter for danskfaget, som I kan læse om nedenfor.

God læsning!

Seksualundervisning

Som annonceret i et tidligere nyhedsbrev blev seksualundervisningen obligatorisk på de gymnasiale uddannelser fra august 2023. Den obligatoriske seksualundervisning skal sikre, at eleverne stifter bekendtskab med emner som samtykke, grænser, prævention og seksuelt overførbare sygdomme. Der er ikke krav om en særlig tilrettelæggelsesform af undervisningen på de enkelte skoler, men undervisningen skal dog have et omfang, der medfører, at eleverne får indsigt i emnerne og mulighed for at reflektere over dem.

I forlængelse af ovenstående har STUK udarbejdet et materiale med anbefalinger til, hvordan seksualundervisningen kan tilrettelægges på skolerne. Materialets hovedbudskaber er blandt andet, at seksualundervisningen kan indgå meningsfuldt i den almindelige undervisning i fagene, og at seksualundervisningen skal tage udgangspunkt i faglighed og objektivitet – ikke personlige forhold.

Materialet indeholder blandt andet:

 • En vejledende hovedartikel om formål, baggrund, tilrettelæggelse og gode råd
 • 15 fagartikler (rettet mod læreplanerne) – heriblandt en til dansk A
 • To tværgående artikler (dansk/engelsk og dansk/psykologi/sprogfag)
 • Dialogkort til brug for lærerne fra Sex & Samfund
 • Podcast om elevforeningernes syn på behovet for obligatorisk seksualundervisning, og hvad den bør indeholde
 • Podcast om de fejltagelser, der er begået ift. seksualundervisning i grundskolen, og hvordan de kan undgås i gymnasiet ved Christian Graugaard, professor i almen sexologi på Ålborg Universitet
 • Video om Aalborghus Gymnasiums tilrettelæggelse af seksualundervisningen igennem flere år
 • Plakat med gode råd til lærerne

Selvom vi som dansklærere formentligt allerede inddrager emner som køn, krop og seksualitet i vores undervisning gennem arbejdet med tekster af fx J. P. Jacobsen, Herman Bang, Amalie Skram, Christian Krohg, Klaus Rifbjerg, Vita Andersen, Mette Moestrup, Bjørn Rasmussen, Olga Ravn, Glenn Bech eller oversatte værker som Bernardine Evaristo og Edouard Louis, kan vi måske stadig bruge gode råd til, hvordan emnet kan didaktiseres og italesættes på en måde, så der er plads til de forskellige elever og holdninger, vi møder i undervisningen. Derfor vil en af de workshops, som udbydes på forårets FIP-kurser på hhx, htx og eux, også adressere didaktiseringen af emnet, køn, krop og seksualitet.

Skriftlig sproglig korrekthed i dansk

STUK’s tematiske tilsyn med skriftlig sproglig korrekthed i dansk A i gymnasiet, som blev påbegyndt i efteråret 2022, er nu afsluttet. Formålet med tilsynet var at undersøge, hvordan der undervises i sproglig korrekthed i gymnasiet (jf. pkt. 5.6 i STUK’s tilsynsplan 2022). De skoler, der blev udtaget i tilsyn, blev tilbudt et sparrings- og vejledningsforløb med fagkonsulenterne i dansk, dvs. Nicolai Rekve Eriksen (stx og hf) og undertegnede.

Tilsynet har givet os en unik mulighed for at samarbejde om denne vigtige del af danskfaget med dygtige og engagerede danskfaggrupper på de skoler, vi har besøgt. Samarbejdet munder ud i en række anbefalinger til, hvordan vi dansklærere i den daglige undervisning kan løfte opgaven med at styrke blandt andet elevernes sproglige korrekthed i fagets skriftlige dimension:

 • Læs og drøft de centrale styredokumenter, herunder katalog over øvelser til sproglig korrekthed og rettevejledningen.
 • Læs og drøft opgaver fra forskellige klassetrin og elever i faggruppen.
 • Sørg for at have flere skriftlige censorer i faggruppen og at vidensdele efter censormøder, censorkurser og endt censur.
 • Deltag i kurser om skriftlighed og saml op på læringen herfra i faggruppen.
 • Udarbejd – gerne i samarbejde med ledelsen og andre fag med en skriftlighedsdimension – en skriftlighedsstrategi, der passer til skolens elever og udfordringer.   
 • Tænk i proces og stilladsering frem for præstation og eksamenstræning.
 • Ret henvendelse til fagkonsulenten i dansk, hvis der ønskes yderligere input til arbejdet med formalsproglighed.

Som et led i dette sproglige fokus udkom Katalog over øvelser om sproglig korrekthed, som indeholder virkelig gode og forskelligartede øvelser til arbejdet med det sproglige fokus til den daglige undervisning.
Kataloget indeholder didaktiserede øvelser til undervisningen med anslået varighed, en linksamling med øvelser og teori, som eleverne individuelt kan fordybe sig i og en henvisning til yderligere ressourcer i bogform og online. Herudover er Lærer og censors hæfte til skriftlig dansk A for henholdsvis hhx/Meux og htx/Teux blevet justeret med blandt andet et udfoldet afsnit om det sproglige fokus i vurderingskriterierne, herunder eksempler på vægtningen af elevernes sprog i forhold til bedømmelseskriterierne til den skriftlige prøve i dansk A.

Jeg vil anbefale jer at bruge ovenstående dokumenter, dels i undervisningen og dels på faggruppemøder, når skriftligheden er på dagsordenen.

Censormøde og skriftlig censur 2024

Censormødet for dansk A på hhx, htx og eux bliver i sommerterminen 2024 afholdt fysisk i Fredericia enten den 17. eller 18. juni 2024 – nærmere information følger.

Jeg håber, at mange af jer vil lade jer indberette som censorer via den eksamensansvarlige på jeres skole. Opgaven er vigtig, spændende og lærerig, og det er min oplevelse, at mange censorer bruger erfaringerne fra censuren i deres daglige arbejde efterfølgende. Det kan fx være i forbindelse med vurdering af egne elevers skriftlige afleveringer, undervisningen i skriftlighed i egne klasser, men også som et led i vidensdeling om opgavesæt, bedømmelseskriterier og de årlige eksamensevalueringer i faggruppen efterfølgende.

Forud for censuren vil der være mulighed for at deltage i kurser for skriftlige censorer, som klæder dig på til opgaven og holder dig opdateret på den faglige udvikling i dansk A.

Har I spørgsmål til opgaven som censor på de skriftlige prøver, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Kommende kurser

FIP-kurser

Hhx og merkantil eux afholdes den 1. februar 2024 på Campus Vejle. I kan se programmet og tilmelde jer her.

Htx og teknisk eux afholdes den 13. marts 2024 på Syddansk Erhvervsskole i Vejle. I kan se programmet og tilmelde jer her.

Vi har plads til flere på begge kurser, så tilmeld jer meget gerne. 

Fyraftensmøder

Jeg har nu afholdt to fyraftensmøder, og selvom vi har været få deltagere på hvert af dem, så har det været en stor fornøjelse at tale med de fremmødte om forskellige dele af danskfaget. Jeg håber, at vi med tiden kan få spredt informationer om kurserne, så flere kommer med.

Det er tænkt som en mulighed for at mødes og tale om forskellige dele af faget. I år har jeg sat dagsordenen med et kort oplæg om et udmeldt emne, men på sigt vil jeg gerne have jeres input til, hvad I kunne tænke jer at tale om. Så hold jer ikke tilbage med at skrive til mig med forslag til emner eller gode undervisningsforløb, som I kunne tænke jer at dele på et kommende fyraftensmøde.

Årets sidste fyraftensmøde afholdes den 15. maj 2024 kl. 15.30 til ca. 17. Emnet for mødet er den mundtlige prøve i dansk A. I kan tilgå mødet her: Deltag i Skype-møde

Når I skal åbne møderummet via linket, vil I blive spurgt, om I vil åbne det i programmet, som kan downloades gratis her: Download Skype for Business-apps på alle dine enheder (microsoft.com) eller i webapp’en. Begge dele er en mulighed. Hvis det ene ikke virker (fx problemer med lyden), så prøv at lukke ned og bruge den anden mulighed.

Læringsfestival om kreativitet på Louisiana

Louisiana Learning inviterer til inspirationsdag for blandt andet gymnasielærere på Louisiana den 11. marts, kl. 8.30 til 16. Dagens fokus er kreativitetens vilkår: hvad er kreativitet i en tid med kunstig intelligens, og hvad er det vi mennesker kan, som computeren ikke kan? Hvordan skaber vi rum for kreativitet?

Dagens program tager afsæt i den aktuelle udstilling Det uerstattelige menneske og åbner for perspektiver og diskussioner inden for samfundsfag, naturvidenskab, teknologiforståelse, historie, billedkunst m.m. På listen over oplægsholdere er blandt andet Olga Ravn.

I har mulighed for at læse hele programmet og købe billetter her.

Mailliste

Hvis I er interesserede i at blive tilmeldt min mailliste, skal I sende mig en mail med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Mailadresse
 • Skole
 • Uddannelse (Meux, Teux, hhx og/eller htx)

Del gerne denne oplysning med jeres kollegaer.

 

Rigtig godt forårssemester til jer alle og husk, at I altid er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller lignende.

 

Mange venlige hilsner                                            

Sara Krogh
Fagkonsulent i dansk hhx/htx/eux samt AP på hhx
E-mail: sara.krogh@stukuvm.dk
Direkte tlf.: +45 23 84 78 14

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.