Artikel

Sådan kan psykologi anvendes som fag i SSO - både sær- og tværfagligt

Psykologi er et populært og oplagt valg til SSO, både sær- og tværfagligt. Denne artikel opstiller centrale pointer om den gode psykologiopgave og giver eksempler på gode formuleringer.

Skriftlig psykologi: Sådan viser man sin faglighed

Kun få elever får træning i skriftlig psykologi, før de sidder med en SSO-formulering i hånden. Det bliver derfor særligt vigtigt, at eleven bliver klar over, hvad der forventes i faget. Kort sagt er det:

  • Teorier/begreber
  • Undersøgelser
  • Metodeforståelse

Tag fx en diskussion om stress blandt unge. Her vil en sides betragtninger om sociale medier, karakterræs og perfekthedskultur ikke i sig selv være en faglighed. I stedet: Hvilke teorier kan kommentere på dette? Hvilke undersøgelser viser noget om dette? Hvordan er disse undersøgelser lavet og i hvor høj grad kan de svare på problemstillingen?

 

Redegørelse, anvendelse og diskussion: Hvad er det i psykologi?

Skriftlig psykologi har de samme faglige mål som mundtlig psykologi. Man skal kort sagt vise evnen til:


Forklar særligt bærende indhold i opgaven - gerne kritisk og gerne ud fra flere kilder.


Brug viden fra redegørelsen, samt gerne anden supplerende viden til at undersøge en problemstilling. Det kan være en generel problemstilling som fx ”Mulige årsager til angst”, eller ”Faktorer for et lykkeligt liv”. En casebeskrivelse kan være konkret at undersøge ud fra. Disse bør dog ses som eksempler på en mere generel problemstilling.


Hvor undersøgelsen fremsætter perspektiver (sådan kan det være), så vil diskussionen give argumenter for/imod noget (ifølge x teori/undersøgelse er dette vigtigt). Gennem en diskussion kan eleven vise, at man kan forholde sig kritisk til det anvendte stof. Ved at vedlægge en undersøgelse som bilag kan man fremsætte undersøgelsens pointer som argumenter, og man kan derudover kommentere på undersøgelsen, fx type af data, udvalg af deltagere, metodens fordele og ulemper og ideer til alternative studier.


Den særfaglige opgave stiller krav til nyt indhold eller nye vinkler

Jf. læreplanen stk. 5.2 er der krav til opgaveformuleringen om, at der skal arbejdes med nyt materiale, nye vinkler eller nyt fagligt stofområde, når eleven skriver en SSO.

Fx kan man møde en elev, der gerne vil skrive om omsorgssvigt og mønsterbrud, men det er ofte gennemgået på c-niveau. Enten skal eleven i væsentligt omfang fordybe sig i nye teorier og undersøgelser, som supplerer den kendte viden, eller opgavens vinkling skal i væsentlig grad afvige fra undervisningen. Det kan fx være, at opgaven handler om adoptivbørn, om børn med krigstraumer eller om voksenvenners betydning for udsatte unge.

Den tværfaglige opgave giver automatisk en ny vinkel. Omvendt skal man som elev både forholde sig til to fags metoder, men også til fagenes tværfaglighed. Den gode opgave er ikke tosporet, men får fagenes indhold og metoder i samspil.

 

Psykologi vurderer automatisk brugbarheden af eget bidrag

Et interessant fagligt mål i SSO er at ”vurdere fagets/fagenes bidrag til resultatet af undersøgelsen”. Dette kan man gøre i et selvstændigt afsnit først eller sidst, fx kaldet ”forbehold”, ”metode” eller ”kritik”.

Psykologifaget er dog særligt oplagt her, fordi det i sig selv er et fagligt mål at vise denne selvkritik af anvendte teorier og undersøgelser. Mange vil derfor også foretage kritiske bemærkninger løbende i opgaven. Uanset hvornår i opgaven, man reflekterer kritisk, vil man på en måde slå to fluer med et smæk.

Eksempler på enkeltfaglige formuleringer

Eksempel 1:

Psykopati

Hvad kan være årsag til psykopati, og hvordan skal betegnelsen psykopati i det hele taget forstås?

Foretag en afgrænsning af begrebet psykopati.

Redegør for udvalgt psykologisk viden, der kan anvendes som forklaring på, hvordan evnen til empati enten mistes eller ikke udvikles normalt. Inddrag bilag 1 som eksemplificering.

Diskuter, hvorfor det kan være vanskeligt at vide, hvor mange psykopater, der findes. Inddrag bilag 2 og foretag metodekritiske kommentarer til udvalgte dele af empirien heri.

Bilag 1: 30-årige Sheila er psykopat: De følelser, jeg kender bedst, er irritation og vrede
Maja Funch, Kristeligt Dagblad, 30. november 2018

Bilag 2: Hvad kendetegner en kvindelig psykopat?
Anne Sophie Thingsted, Videnskab.dk d. 17/10 2012

Eksempel 2:

Kommunikation i parforhold

Hvad vil det sige at have god kommunikation i et parforhold, og hvilken betydning kan god kommunikation have for et parforholds holdbarhed over tid?

Redegør for forskellige kommunikationsteorier, der beskriver hvad god kommunikation kan siges at være.

Analyser udvalgte sekvenser fra bilag 1 ved at anvende faglig relevant viden til at belyse, hvornår det går hhv. godt og mindre godt i kommunikationen.

Diskuter på et fagligt grundlag, hvilken betydning god kommunikation kan have for et parforholds holdbarhed over tid. Inddrag bilag 2 i denne forbindelse.

Bilag 1: ”Parterapi: Elsker du mig stadig?”, Sæson 1, afsnit 2: Hvis der ikke er tillid, hvad er der så?
Org. ”Couples Therapy”, sendt på DR.dk d. 17/1 2021. Tilgængelig her på dr.dk.

Bilag 2: Kærlighed og Parforhold - Under forskernes lup, kap. 6, s. 139-144
Thomas Nielsen, 2011, 1. udg., 1. oplag, Plurafutura

Eksempel 1 stiller klare krav, men levner plads til udvælgelse. Vinklingen er ny for eleven, bl.a. fordi begge bilag omhandler kvinder. Opgaven er stillet til en elev, der ikke har haft forudgående undervisning i psykopati. Der er både en case og en undersøgelse med, så eleven får noget konkret at forholde sig til.

Kravet til metodekendskab tydeliggør dette faglige mål, og det overordnede spørgsmål sikrer en rød tråd gennem opgaven.

 

Eksempel 2 stiller også et overordnet spørgsmål, der sætter rammen for opgaven. Der er god mulighed for at vise anvendelse på et videoeksempel i bilag 1 og  muligheder for at vise metodefaglighed med undersøgelser i bilag 2. Opgaven er klar, men samtidig åben nok til at eleven kan vælge indhold. Opgaven er stillet til en elev, der har berørt emnet i undervisningen med få materialer. Eleven har derfor et fagligt udgangspunkt, men skal selv finde mere relevant materiale.

Eksempler på tværfaglige formuleringer

De fleste tværfaglige opgaver er med dansk og samfundsfag. Her er valgt et eksempel fra hver.

Eksempel 1: Omsorgssvigt

(dansk a, psykologi c)

Hvilke konsekvenser har det at vokse op i et hjem med omsorgssvigt, og hvordan kan populære dokumentarer hjælpe til at skabe mønsterbrydere?

Redegør for, hvad omsorgssvigt er og for de mulige konsekvenser ved at vokse op i et hjem med omsorgssvigt.

Undersøg, hvordan emnet omsorgssvigt bliver fremstillet i dokumentaren ”Min barndom i helvede” (2012). Kom herunder ind på hvordan dokumentaren er vinklet og hvilke valg der fra dokumentaristens side er truffet i forhold til skildring af personer.

Diskuter i forlængelse heraf hvorfor der er nogle børn, der bliver mønsterbrydere, mens andre ikke gør, og vurder heraf formålet med dokumentaren. Inddrag bilaget.

Bilag: ”Zornig efter misbrugsdokumentar: Jeg har fået tusind mails”.
Politiken d. 11/5 2012

Eksempel 2: Daginstitutioner

(samfundsfag b, psykologi c)

Hvilke konsekvenser kan der være ved dårligt normerede daginstitutioner på lang og kort sigt?

Redegør for væsentlige forhold ved den universelle velfærdsstat, herunder for årsagen til oprettelsen af daginstitutioner. Inddrag statistisk materiale om antallet af børn og penge brugt på daginstitutioner.

Undersøg, hvordan det kan påvirke børns trivsel og udvikling, hvis normeringer falder markant. Inddrag dokumentaren ”Daginstitutioner bag facaden” og andet relevant materiale.

Diskuter, om konsekvenserne ved dårlig trivsel i daginstitutioner kan have betydning for børnene på længere sigt og vurder på den baggrund, om institutionsområdet burde prioriteres mere i den offentlige velfærd. Inddrag bilaget i argumentationen.

Bilag: ”Gymnasielærer: Løgnen om behovet for tidlig institutionalisering”
Politiken d. 8/1 2022.

Eksempel 1 gør begge fag nødvendige for at svare på problemformuleringen. Udover at eleven kan vælge relevant udviklingspsykologi, kunne man også anvende psykologien til at besvare spørgsmålet om, hvordan man kan blive inspireret og påvirket af en dokumentar.

 

Eksempel 2 er et godt eksempel til en elev, der i undervisningen primært har beskæftiget sig med forældre-barn relationen. Her ser opgaven bredere ud på institutionsbarnet og institutioner i det hele taget. Opgaven er kritisk over for institutioner, og her skal eleven vejledes til ikke kun at søge én konklusion, men også være kritisk overfor egne materialer og tal, så konklusionen ikke bliver enstrenget.

 

Kreditering

Anders Fischer Riber, Horsens HF & VUC, i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.