Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten. Om FIP til Dansk som andetsprog

Derfor er en række skoler er ved at ruste sig til at kunne udbyde Dansk som andetsprog C-A, herunder afvikle visitationsprøver og fordele kursisterne på niveauinddelte hold.

 

Invitation til ”Faglig udvikling I Praksis” (FIP) – i Dansk som andetsprog (DSA) C-, B- og A-niveau

Undervejs opstår der helt naturligt spørgsmål til læreplanerne og vejledningen. Spørgsmål som det er oplagt at diskutere i faggruppen på skolen eller som kan vendes med faggrupper fra andre skoler. Netop dette arbejde ønsker Undervisningsministeriet fortsat at understøtte med ”Faglig udvikling I Praksis (FIP)” for de gymnasiale uddannelsesinstitutioner, som blev startet i 2015. Kursusforløbet har til formål at støtte skolernes arbejde med faget i de enkelte faggrupper med særligt fokus på implementering af de nye læreplaner. Kursusforløbet for danskfaget omfatter en kursusdag arrangeret af ministeriet.

FIP-kurserne giver mulighed for at dele erfaringer med de områder af den nye læreplan, som der allerede er arbejdet med og give inspiration til andre områder, som måske ikke har været i fokus endnu.

Brevet her giver information om kursusdagen, så skolerne kan tilmelde sig, og program for kurset. Netværksgrupperne er fremover ikke fastlagt på forhånd, da det har været meget forskelligt, i hvilken grad skolerne har anvendt samarbejdet. Der opfordres dog stadig til, at skolerne forsøger at fastholde samarbejdet mellem skolerne i det omfang, hvor det giver mening for de enkelte faggrupper.

Formål og indhold

Kursusforløbet skal understøtte skolernes arbejde med de nye læreplaner, og har til formål at styrke det lokale faggruppesamarbejde.

Kursets omdrejningspunkter er således lærernes arbejde med de nye læreplaner med særligt fokus på de områder, som er nye i danskfaget gennem et dialogbaseret udviklingsforløb på den enkelte institution og i samarbejde med andre institutioner.

Målgruppe

Kurserne er rettet mod og forventes at omfatte alle institutioner med gymnasiale uddannelser.

Institutionerne tilmelder en eller to fagrepræsentanter for dansk. Disse skolerepræsentanter laver sammen med faggruppen et forarbejde inden kursusdagen (se programmet) og bringer efterfølgende faggruppen i dialog om problemstillinger fra kurset til videre arbejde lokalt fx til faggruppesamtaler med ledelsen.

Tilmelding, pris og praktiske oplysninger

Der afholdes følgende kurser:

FIP1920-77:   24. september 2020 på KVUC, Vognmagergade 8, København
 

Tilmelding foretages på følgende hjemmeside: https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/kursusdetaljer.aspx?courseId=2520

 

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager.

Alt materiale fra det enkelte kursus vil efter alle kursers afholdelse ligge på EMU’en.

 

Med venlig hilsen

 

Nicolai Rekve Eriksen, fagkonsulent i dansk som andetsprog

 

Undervisningsministeriet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Gymnasiekontoret

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K

 

Direkte tlf.: +45 51 70 95 78

E-mail: Nicolai.Rekve.Eriksen@stukuvm.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

9.30-10.00: Kaffe

10.00-10.15: Velkomst og præsentation

10.15-11.00: Læreplaner, formål og uddannelsens opbygning v. fagkonsulent Nicolai Rekve Eriksen

Gennemgang af de vigtigste elementer i læreplanerne og grundtankerne bag DSA C-A. Hvor skal faget hen, og hvad er udfordringerne?

Forberedelse til dette punkt: Deltagerne har læst læreplaner og vejledninger til DSA C-A. De ligger på Dansk som andetsprog på EMU’en

11.00-12.15: De nye prøvegenrer og den skriftlige dimension i DSA v. Anders Daugaard, Frederiksberg VUC

En introduktion til de skriftlige prøvegenrer på DSA’s B- og A-niveau. Vi kommer bl.a. ind på forskelle fra almen dansk på HF og mellem DSA A og B, arten af analysetekster, typiske spørgsmål, krav til opbygning samt justeringer i efteråret 2020. I forlængelse heraf præsenteres et eksempel på, hvordan der kan undervises i skriftlig fremstilling på DSA fra start til A-eksamen.

12.15-13.00: Frokost

13.00-13.45: Fra læreplan til undervisning v. Maren Mette Bønløkke Larsen, Aarhus HF og VUC

Præsentation af eksemplariske undervisningsforløb til de tre niveauer, idéer til værklæsning samt idéer til, hvordan man arbejder med ordforråd og læsekompetencer i undervisningen.

13.45-14.45: Workshops

Workshop 1: Udveksling af idéer og forløb v. Maren Mette Bønløkke Larsen

Medbring gerne forløb, arbejdsopgaver, skriveøvelser o.l., som kan sendes rundt og bruges som afsæt for faglig sparring og – ikke mindst – til inspiration.

Workshop 2: Skriftlige opgaver – respons og bedømmelse v. Søren Lindskrog, KVUC

Gennemgang af konkrete opgaveformuleringer og autentiske eksamensbesvarelser. Vi diskuterer bedømmelsen og får input til formativ feedback.

14.45-15.00: Kaffepause

15.00-15.45: Andetsprogsdidaktiske strategier – hvad siger den nyeste forskning? v. Sanne Larsen, forskningsfuldmægtig ved CIP, Københavns Universitet

Oplæg om tilgange til undervisningen i Dansk som andetsprog på hf-enkeltfag med udgangspunkt i observationer af undervisningspraksis foretaget i forbindelse med evalueringen af faget som forsøgsordning i 2018-2019. Eksemplerne fra undervisningspraksis sættes i relation til centrale begreber og viden fra fremmed- og andetsprogsforskningen.

15.45-16.00: Opsamling og evaluering

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.