Forløb

Om at rejse i den arabiske verden

Forløbet handler om at rejse i den arabiske verden – om årsager til og betydningen af at rejse og om at møde den arabiske kultur og mennesker.

Forløbet henvender sig til faget arabisk på STX på B-niveau, og består af en fælles introduktion og afslutning og derudover ca. 6 moduler á 90 minutters varighed.

Rejse er tænkt som et begynderforløb, som kan ligge efter et alfabetiseringsforløb og andre introforløb. Det er velegnet som B-forløb, da elevernes forforståelse for det at rejse og benytte et fremmedsprog kan komme i spil. Forløbet træner eleverne i at læse og forstå elementære tekster og i at benytte et simpelt ordforråd på standardarabisk om forhold, der knytter sig til emnet. Det er et kommunikativt orienteret forløb, som skal motivere eleverne lyst til at udtrykke sig på standardarabisk.

 

Planlægning/Overvejelser

Forløbet består af otte moduler, som har til hensigt at styrke elevernes elementære kommunikative færdigheder, så de kan begå sig i de situationer, som kan opstå under rejser i de arabisktalende lande. Forløbet begynder overordnet med to moduler om Mellemøstens geografi, dvs. landenavne, hovedstæder, stedbetegnelser, geografiske betegnelser mm., hvor elevernes forforståelse kan komme i spil. Herefter er modulerne delt op efter situationelle kontekster, så eleverne lærer ordforråd til og kulturelle koder for, hvordan de begår sig i typiske rejsesituationer. Det skriftlige arbejde i forløbet skal, udover at træne elevernes skrivefærdigheder, støtte elevernes indlæring og udvikling af talesproget samt ordforråd.

Forløbet er ideelt som et kommunikativt orienteret forløb med mange samtaleøvelser og rollespil, hvor eleverne får aktiveret deres ordforråd.

Forløbet kan nemt opgraderes til at være et A-forløb (liggende i begyndelsen), hvor der arbejdes med et bredere kulturelt perspektiv på det at rejse i Mellemøsten. Her kan inddrages dansksprogede historiske tekster, rejseskildringer, blogs   eller artikler om styreform og politik i udvalgte lande. Desuden kan der i blandede klasser med mange ’heritage learners’ arbejdes med differentierede opgavetyper. (se forløbets opbygning)

Materialet, der bruges i forløbet, er en blanding af tekster fra diverse engelsksprogede lærebøger og selvproducerede øvelser, opgaver mm. (se bilag)

 

Forløbets opbygning

1. Modul

Introduktion til at rejse i den arabiske verden

Formål:

Det første modul omhandler det at rejse i den arabiske verden og Mellemøstens og Nordafrikas geografi. Elevernes forforståelse for emnet kommer i spil og grundlæggende ordforråd opbygges. På begynder- og mellemniveau er det altafgørende at eleverne får opbygget en solid kerne af højfrekvente ord, så de på baggrund af dem, og ved hjælp af analytisk funderede gæt, kan opnå viden om mindre kendte gloser og udtryk. Ved brug af kendte ord i kontekst, bliver de grammatiske strukturer, som holder dem sammen, tydeligere for eleverne. De præsenteres derfor i første modul for kort og lande- og bynavne, som de i nogen grad allerede er bekendte med, og der kan således arbejdes med enkle fraser med de allerede kendte ord som omdrejningspunkt.

Grammatik: ja/nej spørgsmål, hv-spørgsmål, datid, landenes køn 

Lektier: ingen

Materiale: Gateway to Arabic 1 (s.46-47), kort over Mellemøsten og Nordafrika (uden navne), adgang til internettet, bold, socrative.com

Program

Gennemgang af forløbsplan på dansk:

Opvarmning

Læreren spørger på dansk, hvorfor vi godt kan lide at rejse, og hvad sprogtilegnelse kan betyde for det at rejse. Det skulle gerne knytte an til en diskussion om det at udvide sin horisont, om at blive udfordret på sine forestillinger og forudindtagede holdninger, om vigtigheden af sprog i mødet med andre kulturer mm. Danske nøgleord skrives op på tavlen og eleverne opfordres til at finde de arabiske tilsvarende ord.

Læreren spørger nu på arabisk, om der er nogle, der allerede har rejst i Mellemøsten. De elever, der bekræfter stilles enkle spørgsmål til hvorhen, hvordan de kom dertil, hvorfor de rejste dertil, og hvad de lavede. Disse spørgsmål skrives på tavlen og eleverne opfordres til i parvis eller i små grupper at udspørge hinanden og til lade som om, de alle har været i et arabisktalende land. Elevernes præsenteres således for datidsformen af verber og hjælpes med svarene uden videre forklaring

 

Kort og destinationer

Elevcentreret undervisning: Eleverne får i grupper udleveret et kort over Mellemøsten uden navne, og skal selvstændigt eller med lærerens hjælp udfylde landenavne og hovedstæder på arabisk. De kan benytte internettet til at søge svar, men først efter, de har forsøgt uden. Der arbejdes med udtale og landenes køn.

  • Opsamling: Hvor ligger? De fire verdenshjørner skrives på tavlen og eleverne spørges ind til, hvor forskellige lande ligger i forhold til hinanden. Der spørges også til hovedstæderne.
  • Evt. Skriftlig øvelse fra Gateway to Arabic 1 (s.46-47)
  • Grammatik

Lærerstyret: Verberne kān, saafar og dhahab bøjes i person og køn på tavlen i datid og endelserne markeres. Hvis der er elever med kendskab til arabisk, hjælper de med at bøje ordene. Forskellene på svagt bøjede verber og uregelmæssige (hule) verber forklares for eleverne. Eleverne opfordres til at notere bøjningerne i en notesbog.

Leg: En bold kastes til en elev og på dansk spørges eksempelvis: ”I var” på arabisk. Eleven svarer og sender et lignende spørgsmål videre til en anden elev. 

 

Opsamling/evaluering:

Socrative.com – klassesamtale men med mulighed for anonymitet.

 

Lektie:

Eleverne skal kunne bøje de tre gennemgåede verber til næste gang.

 

B-niveau til A-niveau:

Betegnelsen Mellemøsten diskuteres overfor tidligere brugte betegnelser som Nærøsten og Fjernøsten. Er det en eurocentrisk betegnelse?

 

2. Modul

Geografi og geografiske betegnelser

Formål:

Andet forløb har til formål at udvide elevernes ordforråd hvad angår geografi og geografiske betegnelser. Højfrekvente ord og fraser trænes med udgangspunkt i elevernes viden om landenavne og hovedstæder, så eleverne gøres yderligere i stand til at kommunikere om et givent land på et simpelt standardarabisk. I modulet arbejdes der både receptivt (lytte og læse) og produktivt (skrive og tale) og med dybdeviden om enkelte ord, dvs. ordenes betydning, deres bøjning (eksempelvis køn og tal) deres relation til andre ord (eksempelvis substantiv-adjektiv forbindelser) og deres brug.

Grammatik: substantiver (køn, tal), substantiv-adjektiv forbindelser, datid (fortsat)

Materiale: ordbogen.dk, Mastering Arabic 2 (s. 84), grammatikøvelse      

 

Program

Opsamling på sidst:

Gennemgang af verbernes bøjning i datid – mundtligt. 1) Skriftlig indsætningsøvelse: Eleverne får udleveret et papir med forskellige verber øverst (de allerede kendte og yderligere nye), der skal indsættes i den rigtige bøjning i enkle sætninger. Verberne streges ud efter brug. Fælles gennemgang. 2) Eleverne får udleveret en simpel tekst i nutid og skal omskrive den til datid.

B-niveau til A-niveau  : Der arbejdes mere i dybden med datidsbøjning (evt. Gateway to Arabic 3, s. 10-16, Mastering Arabic, s. 82, Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘Arabiyya (sec. ed.), s. 18-20, http://akadarabisk.blogspot.com/search/label/verber mm.)

 

Brainstormingsøvelse:

Eleverne opfordres til at komme med bud på ord, der kan bruges til geografiske steds- og naturbetegnelser og relevante ord til at beskrive disse. Eleverne skal skrive disse ord ned på dansk og finde den tilsvarende arabiske ved hjælp af ordbogen.dk. Ved substantiver og adjektiver skal singularis- og pluralisformerne anføres. Der arbejdes eksempelvis i google docs med at udforme en fælles ordliste.

 

Skriveøvelse – fiktionalisering

Eleverne får til opgave at lave et indslag til en rejseblog og beskrive en (imaginær) rejse til mellemøstligt land (og dertilhørende hovedstad), hvor de forklarer, hvad de tog ud og så (verber: tage til, rejse, forlade, gå, se mf.) De skal bruge retningsbetegnelser (nord, syd, øst og vest) og adjektiver til at beskrive stederne. Deres beskrivelser læses højt for hinanden i grupper og enkelte udvælges til højtlæsning i plenum.  Deres beskrivelser samles i en rejseblog på Tumblr eller padlet.

B-niveau til A-niveau: Der arbejdes mere indgående med genrekarakteristika for en rejseblog og eksempler på arabiske rejseblogs præsenteres (evt.: https://kaifii.com/travel/,)

Evt. arbejde med øvelsen: Find 10 fejl i teksten (bilag 1)

 

Tekstlæsning

Fem minutters koncentreret læsning og herefter højtlæsning af passende tekst (evt. Wightwick og Gaafar: Mastering Arabic 2, s. 84). Der fokuseres på udtale og ordklasser.

 

Opsamling/evaluering

Eleverne skal skrive på dansk, hvad de har lært i dagens modul i eksempelvis padlet.  Evalueringen kan med fordel stilladseres med spørgsmål: hvad ved du nu, du ikke vidste før modulet? Hvad var mest udfordrende? Hvad er du stadig i tvivl om?
Det kan også give læreren et praj om, hvad man måske skal repetere med dem.

 

Lektier:

Renskrivning på computer af rejsebeskrivelse (aflevering) og ordindlæring (ordliste).

 

3. Modul

I lufthavnen

Formål:

Dette modul ruster eleverne til at kunne klare sig på arabisk i lufthavnen ved anvendelse af og forståelse for et almindeligt og ukompliceret standardarabisk. Desuden har modulet til formål at udvikle elevernes kommunikationsfærdigheder på arabisk ved at gøre dem i stand til at beherske et ordforråd, der er relateret til lufthavnen og ved at føre en enkel og spontan samtale.

Grammatik:

Possessive pronominer, nisba-adjektiv, tallene 1-20, ja/nej spørgsmål. Eleverne trænes i at formulere simple nominal-sætninger, der er relateret til lande og nationaliteter.

Materiale: Al-kitab Al-asasi (lektion 2 og 3), Lang Media (Arabic Airport Customs), glosekort (arabisk-dansk), quizlet

 

Program:

Opvarmning og intro til modulet

Undervisningen begynder med at læreren viser billeder på skærmen fra forskellige lufthavne rundt omkring i den arabiske verden. Det kunne fx være et billede af Dubais lufthavn. Derefter vises der på skærmen nogle simple sætninger, som indeholder nogle nye gloser, der er relateret til situationer i lufthavnen. Eleverne trænes i at udtale sætningerne og i at benytte de nye gloser.

 

Tekstlæsning:

Eleverne træner selvstændigt eller i par læsning af en relevant tekst (afhængigt af niveau). Eksempler på tekster på begynderniveau kan være:

Al-Kitab al-asasi, lektion 2,  Fi al-Mataar (s.68), lektion 3, Fi al-Mataar 2, Bittaaqat al-wusul.
Fra nettet: Lang media, (Arabic Airport Customs).

https://langmedia.fivecolleges.edu/fileuploads/documents/multimedia/msa_customs_1h_ab4.pdf

 

Rollespil – i lufthavnen

Eleverne arbejder i par og skal udfærdige en dialog mellem en rejsende og en ansat på et rejsekontor. Parrene skal forberede spørgsmål og svar og skal begge kunne spille begge roller. Rollespillet fremføres for klassen.

B-niveau til A-niveau: se dialogøvelse (bilag 2): I lufthavnen – begyndere og øvede, skriveøvelse: billetvejledning (bilag 3)

 

Gloseleg

Klassen inddeles i et passende antal grupper og én fra hver gruppe kommer på skift op til tavlen, trækker et ord og udtaler ordet på arabisk. Vedkommendes gruppe skal oversætte ordet til dansk og der gives point for rigtigt svar.

Variation: Del og byt: eleverne får et glosekort hver og går rundt i klassen. Eleven siger ordet på arabisk og til en anden elev, som oversætter og siger sit ord. Hvis begge kan svare byttes kort og man går videre.

B-niveau til A-niveau: legen udbygges, så eleverne skal bøje ordet, benytte det i en sætning eller andet.

 

Skrivning og indtaling

Dialogen fra rollespillet udbygges eventuelt, renskrives, indtales som en lydfil og sendes til læreren.

 

Gloser – cementering

Eleverne arbejder selvstændigt i quizlet med at indlære gloser, der er relateret til emnet i lufthavnen. Eksempelvis følgende: https://quizlet.com/subject/في-المطار/

 

Opsamling/evaluering

Mundtlig evaluering af dagens program: Hvordan fungerede rollespillet? I hvor høj grad synes I, at I er rustede til at begå jer på arabisk i en lufthavn?

 

4. Modul

På hotellet

Formål:

Dette modul omhandler hotellet og ligger i forlængelse af modulet “I Lufthavnen”. Formålet med dette modul er at eleverne skal kunne være i stand til at benytte sig frit af et ordforråd, der er knyttet til opholdet på hotellet gennem træning af nye vendinger og gloser og på den måde lære at anvende simple sætninger i et forståeligt og enkelt standardarabisk. Elevernes skal lære hvordan de kan klare sig på hotellet på egen hånd og på arabisk. De skal fx kunne bestille et værelse med/uden badeværelse, beskrive stedet mm.

Grammatik:

Grammatikken i dette modul ligger i forlængelse af forrige modul. Eleverne skal bl.a. kunne formulere simple verbal-og nominalsætninger, stille ja/nej spørgsmål på arabisk og benytte laysa.

Materiale:

Al-kitab Al-asasi (Fii al-funduq, s. 84), evt. http://www.learningarabic.eu/course/, lesson 6, glosekort (wordjuggle.com)

 

Program:

Opsamling på sidst: Hvad lærte I sidst? Gloser, grammatik?
 

Rollespil:

Eleverne opdeles i par, hvor de sammen skal udarbejde spørgsmål og svar mellem en kunde på et hotel, der skal bestille et værelse, og en receptionist, der arbejder på hotellet. De skal øve sammen og fremlægge deres dialog.

Variation: de træner sammen i par, men deles herefter op og går på skift rundt i klassen og møder andre receptionister/kunder. 

Variation: eleverne laver i stedet en sprogkursus-app eller lign., hvor de skal indtale dialogerne på bånd evt. med en sproglig/grammatisk forklaring.

 

Vendespil (Memory):

Et sæt glosekort klippes i to halvdele med den arabiske glose på den ene halvdel og den danske på den anden halvdel. Kortene fordeles på et bord, og eleverne skiftes til at vende to ad gangen og samle par indtil, der ikke er flere. Eleverne skal udtale de arabiske ord, når de vendes, og når de vender danske, skal de forsøge at sige det arabiske tilsvarende ord. Læreren følger med, opmuntrer og hjælper med udtale. Eleverne opfatter legen som en slags pause, men legen er effektiv, idet læringen opstår uden tanke på det; eleverne fokuserer i stedet på det kompetitive element.

Variation 1: I stedet for arabisk-dansk, så lav singularis-pluralispar for substantiver og adjektiver

Variation 2: I stedet for enkle ord, skriv fraser, eksempelvis ahlan wa sahlan – velkommen eller SabaaH al-khayr – godmorgen mv.

Variation 3: kombiner billeder med ord

 

Mundtligt pararbejde:

Eleverne arbejder i par og fortæller om et tidligere ophold på et hotel. Den ene stiller spørgsmål, såsom hvad var der på hotellet? Var der en restaurant? Var der badeværelse på værelset? Hvordan var personalet? Var der pool? Osv. Læreren hjælper og skriver elevernes spørgsmål på tavlen løbende. Eleverne skal til sidst nedskrive alle spørgsmålene i notesbog/computer. Der fokuseres grammatisk på ja/nej-spørgsmål og på brugen af laysa.

 

Skriftlig øvelse: Turistbrochure/hotelguide fx på Tumblr

Læreren finder og udvælger billeder af forskellige hoteller og eleverne skriver en lille præsentation af det. Det kunne være et gammelt hotel, der har en lang historie eller et moderne hotel, der er kendt for at være luksuriøst. Billedet af hotellet skal vedhæftes deres beskrivelse. Enkelte elever udvælges til højtlæsning og andre elever udvælges til at stille uddybende spørgsmål til hotellet, mens andre igen får til opgave at give feedback på præsentationen. Alles præsentationer samles på tumblr eller lignende.

 

Opsamling/evaluering

Eleverne skal skrive på dansk, hvad de har lært i dagens modul i notesbog eller i et google dokument (med læreradgang). Hvad er de tre vigtigste læringspunkter? Hvordan synes i det var at lave rollespil?

 

Lektier:

Læs om imperativ på arabisk og lav øvelser dertil (evt. Gateway to Arabic 3, s. 60-65, eller Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘Arabiyya (sec. ed.), s.220-223)

 

 

5. Modul

Vejvisning

Formål:

Modulet skal gøre eleverne i stand til at henvende sig til fremmede på en respektfuld måde og spørge om vej til en given destination (museum, restaurant, hotel mv.)

Grammatik:

Stille spørgsmål om, hvordan man finder hen til noget. Imperativ til brug ved vejvisning.

Materiale:

Gateway to Arabic 3, s. 60-65, eller Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘Arabiyya (sec. ed.), s.220-223), og Gateway to Arabic 4, s. 40-43, kort (ikke nødvendigvis ægte) over mellemøstlig by med markerede steder såsom hotel, restaurant, museum, bro, politistation.

 

Program:

Opsamling på sidst: Gennemgang af regler for imperativ, eventuelt flere øvelser med brug af imperativ

Højtlæsning af lektie:
Gateway to Arabic 4, s. 40-43. Hvilke ord, fraser er nyttige ved vejvisning? Skriv op på tavlen og noter i notesbog/computer.

Parøvelse (halvdelen):

Eleverne opdeles i par og får udleveret kort og opgaver. De skal nu hver især på skift være enten turist eller lokal og finde fra et punkt til et andet, eksempelvis fra hotellet til museet eller fra busstationen til politistationen. De får eventuelt udleveret en glose/fraseliste med mulige spørgevarianter og svarmuligheder.

B-niveau til A-niveau: Eleverne skal selv udarbejde en glose/fraseliste.

 

Skattejagt på skolen (halvdelen):

I par sendes eleverne af sted med en skriftlig beskrivelse på arabisk af, hvor den næste post befinder sig (gå til venstre ned ad gangen, efter rektors kontor drejer du/I til højre osv.) Ved posten er der en lignende beskrivelse af næste post osv. Når alle er tilbage bytter man, så de, der lavede parøvelsen, nu laver skattejagten og omvendt.

Variation: dygtige elever benyttes som poster, og guider de rådvilde elever videre til næste post.  

 

Skriftlig øvelse - genrekendskab:

Eleverne skal skrive en mail til en ven, som skal besøge eleven, der opholder sig i længere tid i en mellemøstlig by, og forklare vennen, hvordan han/hun kommer fra lufthavnen og hen til elevens hus/lejlighed. Fokus på e-mail formatet, dvs. hilsen og afslutning, og på korrekt brug af imperativ.

E-mailen kan fungere som aflevering.

Differentiering: Svage elever får en delvist skrevet mail, hvor de selv skal udfylde resten. Dygtige elever skal skrive det hele selv.

 

Opsamling/evaluering:

Mundtlig opsamling med fokus på forskellen mellem skattejagten i variationen med de dygtige elever og kortøvelsen i forhold til, hvor meget kropssprog betyder i kommunikationen.

 

Lektier:

Skriv e-mailen færdig og aflever den.

 

6. Modul

Transport

Formål:

Modulet skal gøre eleverne i stand til på et simpelt standardarabisk at kunne beskrive en rejse med forskellige slags transportmidler, såsom fly, bil, hest, kamel mv. De skal også kunne beskrive tidspunkt for afgang/ankomst af fly/tog/færge eksempelvis. De skal i den forbindelse lære tidsbetegnelser.

Grammatik:

Tidsbetegnelser, brug af konnektorer som for, fordi, på grund af, brug af faste udtryk som fii sabiil og ’an Tariiq.

Materiale:

Gateway to Arabic 4, s. 53-58, s. 59 – 63., powerpoint med billeder af transportmidler, tekst fra clilstore (Jeg elsker at rejse): https://multidict.net/wordlink/?navsize=1&sl=ar&url=https://multidict.net/clilstore/page.php?id=2138

Mastering Arabic 2, s. 79-80.

               

Program:

Opsamling på sidst:
Hvad lærte I sidst? Gennemgang af regler for imperativ og negativ imperativ.

 

Opvarmning med billedøvelse i par:

Èn elev sidder med ryggen til tavlen og en anden elev beskriver på arabisk, hvad han/hun kan se på powerpointen. Det er en god idé at finde billeder med handling, hvor der selvfølgelig indgår transportmidler. Den anden elev beskriver til slut, hvad der er på billedet på dansk ud fra første elevs beskrivelse. Han/hun vender sig om og ser billedet, og de giver billedet en fælles overskrift. Herefter bytter de plads og et nyt billede dukker op.

 

Gæt og grimasser – fælles leg

Et antal sætninger på arabisk og på dansk skrives på en slip papir og én elev kommer op til tavlen, trækker en sætning viser med fagter og tegn, hvad der står på sedlen. Resten af klassen gætter på arabisk, hvad sætningen er. Sætningerne er relateret til emnet transportmidler og kunne eksempelvis være: Manden går til bussen. Vi flyver til Egypten i morgen. Jeg elsker at sejle.

Igennem legen kan eleverne nedbryde psykologiske barrierer og samtidig øve ordforråd og syntaks.

B-niveau til A-niveau: Eleverne skal selv udarbejde sætninger (som godkendes af læreren). Papirslippen er kun på arabisk.

 

Fælles og selvstændigt arbejde med tekst og opgaver:

Tidsbetegnelser gennemgås ved fælles højtlæsning (evt. Gateway to Arabic 4, s. 53-55) Herefter får eleverne til opgave selv at lave et dagsskema for dem selv (jeg står op kl. …, jeg tager i skole kl. … osv.)

Eleverne arbejder selvstændigt med at kunne læse et skoleskema (s. 62) og besvare spørgsmålene. De engelske oversættelser kan med fordel klippes ud.

 

Transportspil (evt.)

Se s.79-80 i Mastering Arabic 2 – spillereglerne oversættes til dansk, så læreren er sikker på, eleverne er med.

 

Opsamling/evaluering

Padlet – tumbler. Hvordan var det at lave gæt og grimasser – fagligt og socialt?

 

Lektier:

Skriv en dialog mellem en billetsælger og en mand, der skal rejse med tog/fly/bus/færge. I dialogen skal der indgå pris på billet og tidsbetegnelser.

 

 

7. Modul

Mad

Formål:

Dette modul omhandler mad og har til formål at udvikle elevernes kommunikative kompetencer i arabisk både skriftligt og mundtligt, og at give dem indsigt i den arabiske madkultur ved at introducere dem til nogle velkendte fødevarer, drinks og retter. Derudover skal eleverne være i stand til at kommunikere på standardarabisk og demonstrere viden om arabisk drikke- og madkultur og opnå viden og kundskaber, der er knyttet til arabisk mad.

Formålet med dette modul er at eleverne skal kunne danne verbal-sætninger i nutid og datid og kunne benytte et ordforråd, der er relateret til mad og drikke og til at bestille drikkevarer og mad på restaurant.

Grammatik:

verbal-sætninger i nutid og datid

Materiale:

Mastering Arabic 2, kap. 6 (kapitlet indeholder mange gode og relevante øvelser, samt nogle tekster), Al-kitab Al-asasi, s. 96 – fii al-Mat’am,

Internettet: Lang Media: https://langmedia.fivecolleges.edu/exercises_all/25/all/189635 (Food 1 og Food 2)

B-niveau til A-niveau:

Her kan fremhæves nogle af de utallige religiøse og kulturelle vendinger, der er blevet en integreret del af arabisk og aktivt benyttes af araberne dagligt, eksempelvis in sha’ Allah, ahlan wa sahlan, ma sha’ Allah og salimat yadak (m).

                                     

Program:

Opsamling på sidst:

Hvad lærte I sidst? Gennemgang af tidsbetegnelser og gloser. Hvordan siger man…på arabisk?

 

Opvarmning med brainstorm om arabisk mad:

Eleverne skal i par summe over temaet arabisk mad. Hvilke arabiske retter kender de, hvilke ingredienser er der, hvilke krydderier er typiske. De skriver deres brainstorm ned på et papir og læreren samler op.

 

Lærerstyret klassesamtale:

Læreren indleder en dialog med eleverne, hvor elevernes viden om arabisk mad demonstreres. På den måde kommer elevernes forforståelse for emnet i spil. Hvilke arabiske retter kender de? Hvilke ingredienser karakteriserer det arabiske køkken? Hvor får man den bedste Shawarma i København/Odense/Århus?

 

Selvstændigt arbejde med tekst og opgaver:

Afhængigt af niveau udvælges passende tekster og opgaver fra materialeudvalget: Mastering Arabic 2, kap. 6, Al-kitab Al-asasi, s. 96 – fii al-Mat’am,

Internettet: Lang Media: https://langmedia.fivecolleges.edu/exercises_all/25/all/189635 (Food 1 og Food 2)

 

Gruppearbejde og oplæg:

Klassen opdeles i grupper og hver gruppe udarbejder et oplæg om arabisk og dansk mad (ligheder og forskelle). Eleverne udarbejder en powerpoint og fremlægger for hinanden. Opponentgrupper benyttes til at stille spørgsmål og give feedback.

 

Opsamling/evaluering

Arbejd med ordforråd på quizlet: https://quizlet.com/subject/اكل/

 

Lektier:

Beskriv din arabiske yndlingsret. Hvad hedder retten? Hvad er der i? Hvornår spiser man den? Hvordan laver man den? Hvordan dufter den? Hvordan ser den ud? (aflevering – samles eventuelt på tumblr, padlet eller lignende så klassen har en fælles madblog)

 

 

8. Modul

Opsamling/evaluering

Formål:

Modulet samler op på forløbet ved at eleverne får udleveret en skriftlig prøve, der tester deres viden og færdigheder inden for emnet: om at rejse i den arabiske verden.

Grammatik:

verbal-sætninger i nutid og datid, tidsbetegnelser, imperativ, svar på hv-spørgsmål, køn

Materiale:

Skriftlig prøve

               

Program:

Prøve (skriftlig)

Prøven bygges op af forskellige spørgsmål til de underordnede emner, der tester elevernes skriftlige fremstillingsevne og viden om grammatik. Det er en god idé at have differentierede opgaver, så de dygtige har mulighed for at vise selvstændighed og overskud, samtidig med at de mindre dygtige har mulighed for at vise deres kunnen.

Prøven kan eventuelt afsluttes med en fri skriftlig fremstilling af et brev fra en rejsende til et familiemedlem, hvori en rejse beskrives. Her kan der stilles krav til indhold i forhold til grammatiske strukturer.

 

Evaluering

Padlet med spørgsmål. Hvordan har emnet fungeret? Hvilke arbejdsformer har fungeret bedst? Hvordan har jeres eget engagement været i forhold til emnet? Mangler I noget? Hvorfor/hvorfor ikke? I hvor høj grad føler I jer rustede til at rejse i den arabiske verden?

 

Kreditering 

Forløbet er lav et af Basma Shahin og Kresten Bondo

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.