Forløb

Identitet og valg af uddannelse

Forløbet tager afsæt i det obligatoriske emne uddannelse og job. Der lægges op til samarbejde med den lokale billedskole om eksperimenterende portrætfotografi.

Forløbet er henvendt til 8.-9. klasse.
Anslået tidsforbrug: 8-10 lektioner.

Formålet med forløbet er, at eleverne får kendskab til kreative, sanselige og refleksive tilgange til begrebet identitet, hvilket styrkes i samarbejdet med billedskolen og et fokus på eksistentiel vejledning.

Igennem øvelser med foto, billeder, citater og eksistentielle samtaler, hvor livets store spørgsmål vil blive drøftet, skabes der rum for samtaler, hvor eleverne i fællesskab kan blive klogere på, hvad der er et meningsfuldt liv for dem. Elevernes personlige værdier, selvopfattelse og omverdensforståelse i fokus.

Forløbet tager udganspunkt i følgende kompetencemål fra det obligatoriske emne uddannelse og job: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

I videoen herunder forklarer lærer Mette Rosenberg, hvordan vejledning i forbindelse med det obligatoriske emne uddannelse og job kan foregår gennem æstetisk læring.

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet tager udgangspunkt i eksperimenterende portrætfotografi, som åbner for fortællinger og erkendelser i arbejdet med elevernes identitet og meningsfulde valg gennem øvelser fra eksistentiel vejledning. Eksistentiel vejledning handler om at undersøge oplevelsen af mening og at udvikle kompetencer til at kunne påvirke sit liv i den retning, man oplever som meningsfuldt.

Ved at bruge øvelser fra den eksistentielle vejledning og sideløbende undersøge og eksperimentere med gruppe- og portrætfotografiet, bliver forløbet tilsat en didaktik, der giver rum til en fri og legende tilgang til undersøgelsen af begrebet identitet.

I forløbet tages der udgangspunkt i øvelser fra eksistentiel vejledning, der danner rammen om det kollektive vejledningsforløb rundt om (før og efter) besøget på den lokale billedskole. I alle faser er der vejleder/lærerstyrede oplæg, elevarbejde enten selvstændigt og/eller i makkerpar med øvelser samt samtaler i grupper og klassen som helhed.

Forløbet veksler mellem elevernes selvproduktion, øvelser, analyse og refleksion. Der er indbygget progression i forløbet gennem elevernes arbejdsprocesser i følgende tre faser.

1. Fase - På skolen
På skolen arbejder eleverne med selvfortællinger og øvelser, der tager udgangspunkt i at undre sig og søge svar på livets store spørgsmål samt undersøgelse af egen livshistorie.

2. Fase - På billedeskolen
I billedskoleregi arbejdes der med fotografiske udtryk, gruppebillede og selvportræt.

3. Fase - På skolen
Efter besøget på billedskolen arbejder eleverne med øvelser, der integrerer de førnævnte processer og aktiviteter.

Som afslutning på forløbet skal elevernes selvportrætter udgives i bogform og forløbet bliver en del af den individuelle vejledningssamtale i 9.klasse. I den afsluttende fase får eleverne mulighed for at sammenfatte oplevelserne fra billedskolen og øvelserne på skolen. Forløbet arbejder henimod, at eleverne kan forbinde de oplevelser, indtryk og reflektioner forløbet har budt på og komme nærmere en forståelse af egne ønsker for fremtiden.

Gennem øvelser med udgangspunkt i eksistentiel vejledning, får eleverne mulighed for individuelt og i fællesskab at sætte ord på styrker, tvivl og udfordringer. I dette rum er der plads til undren og refleksion over livets store spørgsmål. Denne didaktiske tilgang involverer og motiverer eleverne, da samskabelse, kollektive og kreative læreprocesser er understøttende for læring og motivationen for elevernes deltagelse.

 

Tilrettelæggelse

Forløbet kræver en aftale med den lokale billedskole omkring en workshop af to dages varighed, hvor eleverne arbejder med: spejlreflekskamera, fotografi, redigering, spejling, skygger, gruppebillede og det iscenesatte portrætfotografi. Workshoppen på billedskolen er ledet af en kunstner, der formidler de forskellige øvelser og processer ud fra et kunstnerisk eksperimenterende perspektiv.

Forløbets øvelser og aktiviteter er beskrevet, så de kan løses på forskellige niveauer. Det vigtigste er at holde fokus på processen og på at skabe et rum, hvor eleverne har mod på at eksperimentere med egne tanker og overvejelser omkring et meningsfuldt liv. Det er en god idé, at alle øvelser indledes med, at vejleder/lærer selv har udarbejdet øvelsen for at forberede eleverne og skabe tryghed for alle. 

 • Til øvelsen "Mit personlige notat" printes en liste med ordsprog og citater til hver elev, alternativt placeres citaterne på gulvet/bordene eller hænges op på væggen.
 • Til øvelsen ”Livets landevej” kan der bruges materialer fra billedkunstlokalet, såsom A3 papir, sakse, lim, tråd/garn, mosaiksten mm. Eller gå udenfor og saml blomster og småsten. Eleverne skal have en mobiltelefon og computer til rådighed.
 • Til øvelsen "Fremtidsbilleder" skal der bruges postkort, eksempelvis gratis postkort, som fås på caféer m.m.
 • Til øvelsen "90-års fødselsdag" kan man vælge at forvandle klassen til en rigtig fødselsdagsfest. Hæng flag op, dæk bord med bordkort, servietter, blomster og server saftevand og en småkage. I forbindelse med at eleverne skal skrive en tale, kan der hentes inspiration i bilag 3 i bogen Eksistentiel Vejledning (2020), hvor der er en skabelon til selve talen.

Forslag til spørgsmål der kan overvejes inden forløbet:

 • Hvis samarbejdet med en billedskole ikke er en mulighed, kan der så etableres kontakt til anden fagperson?
 • Hvordan skal eleverne organiseres i lokalet?
 • Skal forløbet afsluttes med en udstilling på skolen eller et forældrearrangement?

 

Forløbets opbygning

Forløbet er inddelt i tre faser.

1. På skolen - Introduktion & opstart

I forløbets første fase kan eleverne præsenteres for forløbets organisering og indhold. Derefter kan der arbejdes med to øvelser fra eksistentiel vejledning.

Første øvelse: Mit personlige citat.

 • Hvordan kan man leve et meningsfuldt liv?
 • Vælg et citat/ordsprog, der “taler” til dig
 • Skriv dit citat i classroom, og skriv hvorfor du lige netop har valgt dette citat.
 • Gå udenfor, og tag et billede med din mobil, der illustrerer dit citat.
Billedet af en drage understøtter budskabet: Græd ikke, fordi det er over, men fordi det er sket.
"Græd ikke, fordi det er over, men fordi det er sket." Eleven har valgt dette citat med begrundelsen: Jeg kan ikke komme tilbage til min barndom i Syrien, men jeg kan smile, fordi det er sket.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Billede af en fod, der understøtter budskabet: Selv en rejse på tusind mil begynder med ét skridt.
"Selv en rejse på tusind mil begynder med ét skridt" - La Zi. Dette citat er valgt af eleven, fordi det er vigtigt at huske, at alt starter småt.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Anden øvelse: Livets landevej.

 • Del dit A3 papir i to, og sæt dem sammen til et langt stykke.
 • Lim din snor vandret på hele papiret i hele dets længde, som illustrerer livets landevej
 • Betydningsfulde hændelser i livet markeres på snoren. De gode markeres med et stykke tape og diamanter - og de problematiske hændelser markeres med sten - gå 20 år frem i tiden.
 • Hvert blomst og sten skal have en overskrift

Der kan tages billeder af vejene, som efterfølgende bliver printet.

 

2. På billedskolen

1. dag:

 • Eleverne kan arbejde med spejlinger: Tag et billede af dig selv evt. sammen med andre i en spejling. En sø, i et glas vand, i et vindue, i alle overflader, der spejler. Vær opmærksom på iscenesættelsen – dobbeltspejlinger og komposition.
 • Der kan også sættes fokus på skygger: Tag et billede af dig selv evt. sammen med andre i din skygge. Vær opmærksom på overflader, at skyggen kan ændre karakter, og at retning er afhængig af, hvor du placerer dig i forhold til solen eller en anden lyskilde.

2. dag:

 • I grupper kan eleverne skabe et gruppebillede, der tager udgangspunkt dels i erfaringerne fra første dag og dels i indledende skitser og samtaler.
 • Eleverne kan diskutere: Hvad forener jer i gruppen, og hvordan kan I skabe et billede, der illustrerer det?
 • Til sidst kan eleverne arbejdet med et iscenesat selvportræt: Medbring objekter eller billeder hjemmefra, der er stærkt personlige og betydningsfulde for den enkelte - og som skal have en fremtrædende rolle i fotografiet

 

3.  På skolen

Første øvelse: Fremtidsbilleder

Hvad er betydningsfuldt for dig?

 • Find/vælg et billede, der fortæller noget betydningsfuldt om dit liv til næste år - efter 9.klasse. (Man kan bruge Jump-kort, dialog om job, uddannelse og medborgerskab - kan downloades her: Jump kort)
 • Brug eventuelt hjælpesætninger:
  Det her billede siger noget vigtigt om…
  Det her billede kan jeg godt lide, fordi…
  Det her billede viser, at jeg…
 • Præsenter til sidst de valgte billeder i gruppen eller på klassen.

Anden øvelse: 90-års fødselsdag

Eleverne skal forestille sig, at de er 90 år og kigger tilbage på et langt liv og skal sætte ord på alt det, der har gjort livet værd at leve:

 • Skriv din tale.
 • Byt tale med din sidemakker, der læser talen højt for dig - enkelte kan læses højt i klassen..

 

Evaluering

Det kan evalueres, i hvilken grad eleverne har opnået en større forståelse af, hvad et meningsfuldt liv indeholder, og i hvilken grad der er sammenhæng med deres valgperspektiv. Dette vil vise sig i de individuelle vejledningssamtaler, der kan ligge i nærliggende uger og ved skole/hjem-samtalerne.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan kan øvelserne "Dit personlige citat", "livets landevej", "Fremtidsbilleder" og  "90-års fødselsdag" støtte og vejlede eleverne i valg af ungdomsuddannelse?
 • Hvilke dele af forløbet kan understøtte arbejdet med emnet uddannelse og job?
 • Er der erfaringer fra forløbet, du kan bruge i din fremtidige planlægning af undervisning med fokus på uddannelse og job?
 • I hvilket omfang bidrager æstetiske læreprocesser (foto, illustrationer, dramatisering af fødselsdag) til at kvalificere elevernes syn på sig selv og deres fremtidsperspektiver?

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af skolevejleder Mette Rosenberg i samarbejde med billedkunstnerne Pulsk Ravn og Mette Gitz-Johansen, Ballerup Musik &Kulturskole.

unpublished

Litteraturliste


Inger-Lise Lund Petersen: Eksistentiel Vejledning (2020). Forfatteren og Dansk Psykologisk Forlag A/S.

Pless, M., & Katznelson, N.: Motivation i udskolingen (2015). Aalborg Universitetsforlag.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.