Redskab

Hjælp dine elever videre med uddannelsesvalget – en samtaleguide til læreren

I denne samtaleguide får du konkrete råd til hvordan du skaber en konstruktiv samtale med elever om deres uddannelsesvalg.

Overgangen til en ungdomsuddannelse kan for flere elever i 9. og 10. klasse være en udfordring. Der er mange valgmuligheder, og valget kan for nogle elever føles kompliceret, mens det for andre føles ligetil. Nedlukning og restriktioner kan stille eleverne i en svær situation. Restriktioner har blandt andet spændt ben for fysiske besøg på de forskellige ungdomsuddannelser.

Som lærer har du et indgående kendskab til elevernes sociale, personlige, praksisfaglige og faglige kompetencer. Derfor har du en særlig mulighed for at støtte de unge når de skal vælge ungdomsuddannelse eller 10. klasse inden den 1. marts.

 

Formålet med samtalen

Formålet med samtalen er, at du som lærer hjælper eleven i gang med at reflektere over:

 • Hvilke styrker og interesser eleven har?
 • Hvilke uddannelsesveje der kunne være spændende at vælge eller undersøge nærmere?
 • Hvorvidt eleven har brug for mere vejledning ift. sit uddannelsesvalg – eksempelvis personlige samtaler med skolens lokale vejleder eller kontakt til eVejledning.

Nogle elever er på nuværende tidspunkt afklarede, mens andre fortsat er usikre. Spørgsmålene herunder kan hjælpe eleven, så han eller hun kan blive klogere på sig selv i forhold til mulige uddannelsesvalg.

Inden du tager samtalen med eleven, vil det være en fordel, at I på klassen har gennemgået [forløbet/redskabet] ”Sæt fokus på uddannelsesvalget” (Indsæt link til : slidepakke). Gennem materialet får både du og eleverne en fælles viden om uddannelsesmuligheder, og mulighed for at tale om motivation, usikkerhed og skills. Emner, der vil være et godt afsæt for den individuelle samtale med eleven. Du kan med fordel differentiere samtaletiden med eleverne efter behov.

 

Forberedelse inden den individuelle samtale

Inden samtalen kan du bede eleverne om at forberede sig. Eleverne kan eventuelt forberede et helt kort oplæg, hvor han eller hun overvejer følgende spørgsmål:

 • Hvad motiverer mig?
 • Hvilke uddannelser er gode muligheder for mig?
 • Hvilke andre uddannelser kunne jeg også overveje?
 • Hvordan ser min hverdag ud efter sommerferien?

Eleven kan tage udgangspunkt i sin studievalgsportfolie

Find afrapporteringsskema om studievalgsportfolio på uvm.dk

 

Nogle elever kan let se sig selv starte et nyt sted efter sommerferien. De føler sig trygge og afklarede. Her kan du som lærer både støtte eleven i det valg de har truffet, men også udfordre med spørgsmål. Spørgsmålene kan få elevens øjne op for, at der findes andre uddannelser, der leder i samme retning. Det kan være hvis førstevalget ikke kan lade sig gøre, eller hvis eleven senere hen oplever, at den valgte uddannelse ikke stemmer overens, med de forestillinger eleven havde.

Som lærer har du mulighed for at forberede dig på den enkelte samtale ved bl.a. at se på elevens Uddannelsesparathedsvurdering (UPV), men det er dit kendskab til det enkelte barns kompetencer, og din relation til eleven, der er styrken ved denne samtale.

Hvis du eller eleverne har brug for mere viden om de forskellige uddannelsesmuligheder forud for gennemførelsen af samtalerne, kan I få information om ungdomsuddannelserne og inspiration til valget på UddannelsesGuiden (ug.dk): Her er videoer, værktøjer og artikler om de forskellige uddannelser, som kan danne ramme for samtaler med eleven om valg af uddannelse.

Inden samtalen kan du også overveje, hvorvidt elevens forældre skal inddrages. Det kan også være at forældrene vil have nytte af have særskilt information om de ekstra vejledingsmuligheder

 

Spørgsmål til brug i samtalen

 • Du kan begynde samtalen med at forventningsafstemme, hvad eleven gerne vil have ud af at snakke med dig. Du kan også fremhæve, at der er mulighed for at tale med andre end dig, hvis eleven får brug for vejledning.
 • For de elever, der er afklaret er målet med samtalen, at få eleven til at reflektere over, hvilke alternativer der kunne være, hvis det viser sig, at dette valg alligevel ikke fungerede.
 • For de elever, der endnu ikke er afklarede, er målet med samtalen, at eleven reflekterer over hvilke uddannelsesmuligheder han eller hun kan vælge på baggrund af egne styrker eller interesser. Disse elever kan efterfølgende få mere hjælp hos skolens lokale vejleder eller gennem eVejledning.

 

Eksempler på spørgsmål du kan stille til elever, der føler sig afklarede

 • Hvilke andre ungdomsuddannelser kender du til? Hvad ved du om dem? Ved du, hvordan du kan få mere information om dem?
 • Prøv at beskriv for mig, hvilke døre, den uddannelse, du gerne vil starte på, åbner. Har du mod på at undersøge/ at tale med en vejleder om, hvilke andre uddannelser, der åbner de samme døre?
 • Hvis du ikke skulle tænke på, hvad dine forældre synes, ville du så vælge en anden vej?
 • Hvilke fagområder interesserer dig mest? Hvorfor?
 • Hvilke fagområder falder dig lettest? Hvorfor?
 • Hvad er du god til uden for skolen?
 • Har du tænkt over dine styrker og interesser i forhold til din ungdomsuddannelse? Er der noget, du er god til, som kunne pege i en anden retning?
 • Hvem kan du tale med allerede i morgen (venner/ familie/ andre), som kan hjælpe til dig at blive endnu mere sikker på dit valg?

Hvis eleven virker nysgerrig på andre uddannelser, kan du støtte eleven i at overveje alternativerne nærmere. Fx via formuleringer som:

 • I år har der været begrænset mulighed for at snuse til uddannelser/jobs gennem brobygning og praktik, derfor er der rigtig mange, der synes det er svært at vælge.

 

Eksempler på spørgsmål du kan stille til elever, der ikke føler sig afklarede og trygge.

På baggrund af elevens oplæg, hvor han eller hun fortæller lidt om sine overvejelser i forhold det kommende uddannelsesvalg, bliver det tydeligt, hvorvidt eleven føler sig afklaret og tryg. Hvis du kan høre at eleven er usikker vil formålet med samtalen være at skabe tryghed for eleven og samtidig guide ham eller hende videre til vejledning. Du kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

 • Ud fra det du fortæller mig, fornemmer jeg, at du ikke oplever dig helt tryg ved, at du skal træffe et valg om din uddannelse. Hvilke tanker gør du dig om det?
 • Jeg ved, at mange har det ligesom dig, når de skal vælge. Hvad tror du, kan gøre tanken mere overkommelig for dig?
 • Vil du have mod på at tale om uddannelse med en anden voksen end mig, fx en vejleder?
 • Hvilke spørgsmål ville du stille en vejleder, som måske kan hjælpe dig med det, du ikke ved eller ikke føler dig tryg ved?
 • Hvornår vil det passe dig, at tage en snak med en vejleder?
 • Har du lyst til, at dine forældre skal være med i en snak med en vejleder?

 

Efter samtalen

Når samtalen afrundes er det vigtigt, at I sammen vurderer om I er kommet omkring det, som eleven forventede at få ud af samtalen. Nogle elever kan have brug for mere personlig vejledning eller at forældrene skal tættere ind i valgprocessen. Måske får du et billede af, at en lille gruppe af dine elever kunne have brug for en fælles gruppesamtale, der kan skabe identifikation og spejling. Din vigtigste opgave efter samtalen er at sikre, at eleven kommer godt videre med uddannelsesvalget ved at guide med den rette støtte. Du kan derfor fortælle om de forskellige muligheder, der findes for vejledning:

eVejledning

Den unge kan få individuel vejledning om de forskellige uddannelsesmuligheder og 10. klasse på telefon og chat med eVejledning, 

Find eVejledning på Uddannelsesguiden.dk 

eVejledning er personlig og individuel vejledning om uddannelse alle ugens dage. eVejledning har åbent om dagen, om aftenen og i weekenden. Her sidder et team af professionelle vejledere klar til at besvare spørgsmål om uddannelse. Både den unge og den unges forældre kan kontakte eVejledning og få vejledning sammen eller hver for sig.

Vejledning på jeres skole

Du kan hjælpe den unge med at kontakte sin vejleder på jeres skole.

Vejlederen kender lokalområdet og har måske også mødt den unge før gennem tidligere vejledningsaktiviteter på skolen. Vejledningen er baseret på et personligt forhold til den enkelte unge og lokalt kendskab til uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Nogle unge oplever det som et større spring og forbundet med større usikkerhed at gå i gang med en erhvervsuddannelse i en ung alder. Den gruppe af unge kan have brug for ekstra vejledning hos en vejleder med lokalt kendskab, der kan være tæt på dem med en håndholdt indsats gennem en periode. 

Find information om den kommunale ungeindsats på ug.dk

 

Videre læsning 

Spørgsmål til guiden er bl.a. hentet fra publikationen: ”På vej mod karrierekompetence”.

Læs ”På vej mod karrierekompetence” på ucviden.dk (PDF)

Siden er opdateret 03. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.