Artikel

OSO - digitalt arbejde med den selvvalgte opgave i 10. klasse

I denne artikel finder du inspiration til arbejdet med OSO. Fra start, emnevalg, produktioner og fremlæggelse til bedømmelse. Find desuden ideer til gruppearbejde og vejledning af eleverne igennem deres proces.

Formål

Den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) er, som navnet antyder, en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolens 10. klasse. Formålet med opgaven er at give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et emne. Emnet skal tage udgangspunkt i elevernes valg af ungdomsuddannelse og i deres uddannelsesplan, hvor aktiviteter som fx brobygning indgår. Opgaven skal så vidt muligt placeres i forlængelse af brobygningsforløb eller kombinationer af brobygnings- og praktikforløb, sådan at opgaven kan indgå som en del af elevens efterbehandling heraf.

 

Mål

  • At eleverne arbejder selvstændigt med et emne relateret til deres uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse
  • At eleverne undersøger og reflekterer over indhold, krav og muligheder i den uddannelse/det job, de vælger at skrive om
  • At eleverne arbejder med varierede arbejdsmetoder og udtryksformer

 

Inspiration til eleverne

På ug.dk kan eleverne finde information og inspirationsspørgsmål, som kan hjælpe dem i gang med arbejdet med den selvvalgte opgave.

 

Emnevalg, problemstilling og metoder

For at hjælpe eleverne godt i gang med OSO, kan du indledningsvist sætte dem til at brainstorme emner og indhold. Du kan hjælpe eleverne med at afgrænse emne og indhold ved at tage udgangspunkt i deres uddannelsesplaner. Eleverne kan brainstorme emner og indhold individuelt eller i samarbejde med andre elever, hvis der er sammenhæng mellem de konkrete uddannelsesplaner.

Når eleverne har valgt et emne, skal de lave en problemformulering, som hjælper dem med at forme indholdet i opgaven. Her kan du vejlede eleverne ved at vise eksempler på problemformuleringer, og ved at give dem feedback på deres udkast.

I denne fase skal eleverne også reflektere over, hvilke arbejdsmetoder og undersøgelsesformer, der egner sig til at afdække deres emne. Eleverne kan vælge mellem mange forskellige metoder, fx at lave aftaler om at besøge og observere virksomheder, butikker m.m.. Hvis eleverne har valgt at skrive om et emne, hvor det ikke er muligt at arrangere fysiske besøg, kan de lave spørgeskemaer og interviews, som kan gøres digitalt eller via telefonen.

 

Under opgaveskrivningen

Du kan hjælpe eleverne under opgaveskrivningen ved at vejlede dem individuelt eller i grupper. Det er vigtigt, at du er særligt opmærksom på at vejlede de elever, der har svært ved at arbejde selvstændigt, og de elever som ikke arbejder i en gruppe.

Du kan drøfte følgende spørgsmål med eleverne, eller bede dem reflektere over svarene i samarbejde med hinanden:

  • Hvilke kilder er egnede til at besvare problemstillingen?
  • Hvordan kan man arbejde med løbende videndeling med sine klassekammerater?
  • Hvilket produkt kan bidrage til opgaven og hvordan griber man udviklingen af produktet an?
  • Hvordan øver man sig bedst på fremlæggelsen?
  • Hvordan kan man udarbejde en god arbejds- og ansvarsfordeling i grupper?

Eleverne kan have glæde af at dele kilder, notater, projektdokumenter m.m.. Overvej derfor, hvordan du kan understøtte eleverne i at finde en egnet platform til deling af disse.

 

Produkter

Den selvvalgte opgave skal resultere i et konkret produkt og en fremlæggelse. Som lærer kan du opleve, at mange elever efterspørger inspiration til produktet. Her kan du fx foreslå dem: hjemmeside, blog, radio-debatprogram, hørespil, film, tegninger, fotomontage eller brochure. Mulighederne er mange, og skolen med tilhørende faciliteter sætter selv rammerne herfor. Husk dog at overveje, hvor nemt eller svært produktet er at formidle for eleverne og bedømme for dig.

Hvis eleverne vælger en produktform, der ikke er mulig at fremstille eller gennemføre på grund af manglende adgang til materialer og faglokaler eller grundet manglende muligheder for at integrere produktformen som en del af fremlæggelsen, kan de under fremlæggelsen skitsere produktet og forklare, hvordan produktet ville have bidraget til opgaven.

 

Fremlæggelsen

Når eleverne skal fremlægge deres opgave, kan det være relevant at tilpasse formen på fremlæggelsen til det elevernes emne og produkt. Overvej om eleverne fx kan fremlægge på engelsk, kan lave en powerpoint m.m.

De elever, der har samarbejdet i grupper og øvet sig på deres fremlæggelse sammen kan fremlægge samlet. Elever, der har arbejdet i grupper, kan også vælge at splitte deres fremlæggelse op og fremlægge individuelt, ligesom elever, der har arbejdet alene, også fremlægger individuelt.

 

Bedømmelse

Husk at du, allerede inden eleven går i gang med at arbejde på OSO, skal orientere dem om, hvad der vil blive lagt vægt på i bedømmelsen.

I bedømmelsen skal du give eleverne en individuel skriftlig udtalelse. Hvis eleven ønsker det, bedømmes opgaven desuden med en karakter.

Opgaven bedømmes ud fra en samlet vurdering af elevens arbejde med opgavens faglighed, arbejdsprocessens forskellige faser, produktet samt fremlæggelsen og formidlingen.

Overvej at sende eleven den skriftlige udtalelse og bagefter afsætte tid til tale med eleven om bedømmelsen, så eleven har mulighed for at stille spørgsmål.

Bekendtgørelsen om obligatorisk selvvalgt opgave findes her.

 

Siden er opdateret 23. februar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.