Kompetenceudvikling i naturfag

Professionshøjskolerne i Danmark har udviklet et gratis e-læringsunivers målrettet naturfagslærere i grundskolen. Til at understøtte platformens formål er udviklet et teamrettet efteruddannelsesforløb. 

Projektet ”Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber” er søsat som et led i naturvidenskabsstrategiens initiativ om fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturfagene. Projektet tilbyder blandt andet online kompetenceudvikling og mulighed for at bringe ny viden og kompetencer i spil via elevrettede undervisningsforløb med udgangspunkt i praksisnære autentiske problemstillinger.

Projektet består af tre spor, der har til formål at styrke lærernes faglige og didaktiske kompetencer.

 

Gratis e-læringsforløb

Som led i projektet har naturfagslærere i hele landet mulighed for at blive kompetenceudviklet online, og uden at det koster noget. Det kan ske via en e-læringsportal, som professionshøjskolerne stiller til rådighed. 

Konkret indeholder den nye e-læringsportal tre elementer:

  1. 19 opkvalificerende e-læringsforløb for naturfagslærere, heraf forløb særligt målrettet lærere i natur/teknologi
    (find dem på snliskyen.dk/forloeb)
  2. 15 forskellige undervisningsforløb, der kan anvendes direkte i naturfagsundervisningen i egen klasse
    (find dem på snliskyen.dk/undervisning)
  3. Online inspirationsmaterialer, der indeholder den nyeste viden og forskning inden for naturvidenskab, science og teknologi

E-læringsforløbene omfatter eksempelvis videoer og podcasts, hvor eksperter inden for naturfag formidler deres erfaringer med at omsætte naturfaglig viden til inspirerende undervisning i klasselokalerne.

 

E-læringsforløb målrettet lærere i natur/teknologi

Der er udviklet forløb, som sætter fokus på kompetenceområderne på tværs af de fire naturfag, og der er også udviklet forløb, som er specifikt rettet mod lærere, der underviser i natur/teknologi og efterspørger opkvalificering i relation til færdigheds- og vidensområderne i faget.

Naturfagslærere kan vælge at gennemføre e-læringsforløbene på egen hånd eller i samarbejde med sit fagteam eller med støtte fra skolens naturfagsvejleder.

 

Praksisnære kompetenceudviklingsforløb

Som en del af projektet har professionshøjskolerne gennemført teamrettede efteruddannelsesforløb for at understøtte e-læringsuniverset. Forløbene består af et mix af online og fysisk undervisning med det specifikke formål at understøtte arbejdet med implementering af naturfaglige læringsfællesskaber i de danske grundskoler.

Der er tale om et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, som kan overføres direkte til dagligdagen på skolerne, og som varer seks måneder. Forløbet indeholder både et digitalt e-læringselement, fire fysiske undervisningsgange og en række sparringer lokalt ude på skolerne. Hvert forløb er skræddersyet til at matche den enkelte skoles ønsker og behov.

I skoleåret 2021/2022 gennemførte 21 skoler efter- og videreuddannelsespakken i naturfag. I skoleåret 2022/2023 bliver der afviklet endnu et kursusforløb på professionshøjskolerne med 15 deltagende skoler.

Kompetenceudviklingsprojektet tager afsæt i konklusioner fra ”Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen” (2019), der kan læses på uvm.dk. Undersøgelsen peger bl.a. på et behov for styrkede kompetencer i forhold til undersøgelsesbaseret undervisning og adgang til ny forskning på det naturvidenskabelige område.

 

Evaluering af projektet 

Rambøll har fra august 2021 til februar 2022 gennemført en midtvejsevaluering af kompetenceudviklingsforløbene, som bl.a. viser, at skolerne har oplevet forløbene som veltilrettelagte, og at der er sket en væsentlig ændring i lærernes undervisningspraksis, hvor det undersøgende arbejde i undervisningen i højere grad er blevet det centrale omdrejningspunkt for elevernes læring.

Samlet set føler de lærere, som har deltaget, sig bedre klædt på til at arbejde kompetenceorienteret, og den naturfaglige kultur på de deltagende skoler er i nogen grad blevet styrket. Evalueringen har også vist, at seks ud af ti lærere har gennemført e-læringsforløb som led i kompetenceudviklingsforløbet.

Midtvejsevalueringen fra Rambøll er sammen med øvrige erfaringer fra første års kompetenceudvikling på skolerne anvendt til at udvikle og tilpasse designet til de skoler, der deltog i projektet i 2022/2023.

Du kan finde evalueringen her (PDF, snliskyen.dk).

 

Læs mere

Læs mere om Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber på snliskyen.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.