Redskab

Erobring af math

I Danmark har en indsats med supplerende faglig støtte i form af tutoring været en del af satspuljeprojektet ”Styrket faglighed blandt udsatte børn”.

Baggrund 
International forskning peger på, at tutoring i form af intensive faglige forløb, hvor elever i mindre grupper modtager supplerende faglig støtte efter en struktureret plan for det pædagogiske indhold, har stort potentiale til at løfte udsatte elevers faglige niveau. Forskningen viser også, at der ofte benyttes udefrakommende tutorer – i samarbejde med fastansatte lærere.

Indsats med tutoring
Indsatsen, der er beskrevet her, "Supplerende faglig støtte", er en del af satspuljeprojektet ”Styrket faglighed blandt udsatte børn”. Indsatsen har til formål at give børn med svag social baggrund i Danmark et intensivt fagligt løft i matematik, så de kan få endnu mere ud af den normale klasseundervisning.

Indsatsen er kendetegnet ved, at den kan gennemføres af lærerstuderende eller pædagogstuderende med specialisering i skole- og fritidspædagogik under vejledning af elevernes matematiklærer. Amerikanske erfaringer peger nemlig på, at der er særligt gode effekter af tutoring, når tutorerne er studerende på videregående uddannelser. Det skyldes, at de kan fungere som rollemodeller for elever med svag social baggrund og uformelt introducere dem til muligheder i en videreuddannelse.

 

Tutorforløbet blev afviklet for 5-mandsgrupper af elever fra 3. klasse. Eleverne var udvalgt af deres matematiklærer ud fra følgende overvejelser:

 • Elever, som er i risiko for ikke at leve op til opmærksomhedspunkterne i matematik.
 • Elever, der vil få mest muligt ud af en intensiv indsats. Det er ikke nødvendigvis de elever, der har de største udfordringer i matematik, men ofte elever, der præsterer under middel i nationale test i matematik.
 • Etablering af en elevgruppe, der har nogenlunde samme faglige udgangspunkt i matematik .
 • Elever uden diagnoser, da tutorforløbet ikke fungerer som et specialundervisningstilbud.

 

Forløbet gennemførtes i elevernes understøttende undervisning, og det erstattede således ikke elevernes almindelige matematikundervisning.

Indsatsen består af fire hovedkomponenter:

 • Opkvalificering af tutorerne: De kommende tutorer instrueres i metoden og klædes på til at gennemføre den supplerende faglige støtte på en træningsweekend.​​​​​​
 • Supplerende faglig støtte: To-tre ugentlige tutorsessioner a 40 minutters varighed over en periode på 14 uger (i alt 36 sessioner).
 • Progressionsmåling af elevernes faglige udvikling: Der skal gennemføres fire målinger af hele klassens faglige niveau i matematik; en førmåling forud for tutorforløbets opstart og tre formative målinger undervejs i forløbet.
 • Opfølgning og støtte:
  • Elevernes matematiklærer (og/eller skolens matematikvejleder) fungerer som mentor for tutorerne. Der afholdes derfor fem videndelingsmøder undervejs i forløbet – et forud for første tutorsession, tre undervejs og et ved afslutningen.
  • Alle tutorer i forsøget har mulighed for løbende at videndele med hinanden via en fælles gruppe, fx Face- book-gruppe.
  • Tutorerne har mulighed for at hente faglig sparring fra Metropol – via Rambølls hotline.

Her på siden findes en vejledning, der uddyber det faglige indhold i den supplerende faglige støtte.

Se evalueringsrapporten om den konkrete indsats her: Skolerettede og skoleunderstøttende indsatser målrettet socialt udsatte børn

 

Kreditering

Indsatsen er udviklet af Professionshøjskolen Metropol (Metropol) for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL). Hele projektet evalueres af TrygFondens Børneforskningscenter v. Aarhus Universitet, VIA University College og Rambøll.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.