Forløb

Fra mælk til mælkeprodukter

Mellemtrin: Forløbet sætter fokus på, hvordan mælk bliver til mælkeprodukter som fløde, smør og ost. Formålet er, at eleverne som aktive deltagere tilegner sig færdigheder og viden om mælk og mælkeprodukter.

Forløbet er henvendt til 4.-7. klasse.
Anslået tidsforbrug: 3-6 lektioner
- tidsforbruget er afhængigt af, om der arbejdes med den tilknyttede medieopgave.

I dette forløb skal eleverne opnå indsigt i mælkens vej fra kostald til produkt samt anvendelsen af mælkeprodukter i Danmark. Denne indsigt kan de anvende, når de udarbejder en vox-pop. Forløbet tager udgangspunkt i kompetenceområdet Fødevarebevidsthed og det tværgående tema It og medier.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbets arbejdsform er undersøgende og har fokus på elevdeltagelse. Arbejdsformens formål er, at eleverne arbejder med at undersøge og formidle deres erfaringer og viden i forhold til temaet. Forløbet indeholder to workshops og en relateret medieopgave.

I workshop 1, lærer eleverne, hvordan mælk bliver til mælkeprodukter som fløde, smør, surmælksprodukter og ost. De undersøger, hvornår og hvordan mælk og mælkeprodukter anvendes i måltider i løbet af en dag i Danmark.

I workshop 2 besøger klassen et supermarked, hvor eleverne skal undersøge og diskutere, hvordan mælk- og mælkeprodukter opbevares, og hvilke produkter der er færrest og flest af.

Eleverne kan inspirere hinanden og udvide eget kendskab til, hvordan mælk og mælkeprodukter kan anvendes, samt hvordan de opbevares. Der kan arbejdes videre med holdninger og viden om mælkens anvendelse i den relaterede medieopgave, hvor eleverne får mulighed for at lave en voxpop. Denne øvelse kan understøtte elevernes læring om egne og hinandens mælkevaner. 

Dette forløb er et eksempel på forløb, som udvikles af madkamp. Hvert år har et nyt tema. Find masser af inspirationsmateriale på hjemmesiden: madkamp.nu

 

Tilrettelæggelse 

Materialevalget tager udgangspunkt i elevhæftet, der kan tilgås via dette link (PDF). Alle materialer samt en mere dybdegående lærervejledning kan desuden findes på siden madkamp.nu/undervisningsmaterialer,
Der udvikles hvert år nye materialer ud fra et overordnet tema. Det aktuelle forløb er tema 2 i temaet fra 2016: "Mælk & fysik-kemi"

Læreren kan udvide dette forløb ved at udvælge flere temaer og workshops, der vil fremme elevernes erfaringer og viden om mælk og mælkeprodukter og deres fysisk-kemiske egenskaber. 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

  • Hvordan skal de to workshops organiseres?
  • Hvilke krav skal der stilles til elevernes undersøgelse i workshop 1, og hvordan skal eleverne præsentere deres resultater?
  • Hvilket supermarked skal klassen besøge?
  • Hvordan skal der samles op på elevernes indsamlede viden fra supermarkedet?
  • Skal der arbejdes med den tilknyttede medieopgave, at lave en voxpop? Hvilke krav skal der i givet fald stilles til produktion og præsentation?

 

Forløbets opbygning

Forløbet er inddelt i fire faser.

Indledning
Læreren kan indledningsvis tage udgangspunkt i oversigtsskemaet på side 17 i elevhæftet. Det viser, hvilke mælkeprodukter der fremstilles af mælk. Klassen kan tale om, hvad mælkeprodukter er, og hvad de er lavet af.

Eleverne kan se på oversigten – i skemaform – over mælkeprodukter og tale om, hvilke mælkeprodukter de kender, har brugt og har smagt. Eleverne kan i skemaet indsætte andre mælkeprodukter, som de kender, og markere de mælkeprodukter, de gerne vil vide mere om, undersøge, bruge og smage.

1. Workshop - undersøgelse
Workshop 1 kan introduceres ved at tale med eleverne om, hvordan de vil lave undersøgelsen af, hvornår og hvordan mælk og mælkeprodukter anvendes i måltider i løbet af en dag i Danmark. Skal det være deres egne erfaringer, der skal indgå i undersøgelsen, eller skal klassen lave undersøgelsen i andre klasser eller hos forældrene?

Læreren kan styre elevernes fremlæggelse af undersøgelsen og diskuterer undersøgelsens resultater med eleverne. Gennem samtalen kan eleverne få mulighed for at reflektere over deres egen brug af mælkeprodukter.

2. Workshop - i supermarkedet
Læreren kan nu introducere eleverne for workshop 2, hvor de skal undersøge og vurdere, hvordan mælkeprodukterne opbevares i et supermarked og i hjemmet. De kan blandt andet undersøge mælkeprodukternes placering og antal.

Som opsamling på de to undersøgelser kan læreren tale med klassen om, hvilke mælkeprodukter de/eleverne kender og bruger, så eleverne har mulighed for at skabe sig et overblik over mælkeprodukters brug i madlavningen, og hvordan de skal opbevares.

Eleverne kan afslutningsvis diskutere deres undersøgelser og tale om, hvad der var forventet, og om nogle resultater gav anledning til undring.

Voxpop
Denne fase kan indledes med en introduktion til genren voxpop. Eleverne kan herefter deles i grupper, der skal lave hver en voxpop, Emnet for voxpoppen kan være den nyerhvervede viden om mælk med interviews af eksempelvis klassekammerater, lærere, en mejerist eller nogen fra supermarkedet. Eleverne kan starte med at planlægge interviews, der derefter skal filmen, klippes og præsenteres forklassen.

 

Evaluering

Forløbet kan evalueres ved at anvende elevernes udfyldte skemaer kombineret med en samtale om forskellige måder at anvende mælk og mælkeprodukter på. Læreren kan undervejs observere, hvorvidt eleverne forholder sig kritisk til supermarkedets indretning og opbevaring, eksempelvis ved at de stiller spørgsmål. 

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

  • I hvilket omfang opnåede eleverne indsigt i mælkens vej fra kostald til produkt samt anvendelsen af mælkeprodukter i Danmark, og i hvilket omfang var de i stand til at anvende denne viden i samtaler og eventuelt produktion af en voxpop?
  • Hvordan fungerede det med et besøg i supermarkedet?
  • Hvad skulle justeres, hvis forløbet skulle gennemføres en anden gang?

 

Kreditering

Forløbet er udviklet af Madkamp.
Madkamp udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem Madkulturen og professionshøjskolerne KP, UCL, UCN, UCSYD, VIA UC og PH Absalon samt skoler i hele landet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.