Redskab

Feedback som pædagogisk værktøj

God feedback skaber udvikling og sammenhæng for eleverne. Her kan du læse en kort indføring i John Hatties centrale tanker om feedback. Teksten kan bruges som et udgangspunkt for en samtale om feedback i undervisningen mellem leder og lærerteam.

Hattie fremhæver feedback, som en effektiv måde, at påvirke elevernes læring og præstationer i en positiv retning. Tre kerneelementer er vigtige at have for øje, når man det pædagogiske personale giver eleverne feedback på elevernes arbejde.

  1. det ønskede mål
  2. den nuværende position
  3. og hvordan gabet mellem de to kan lukkes.

Alle tre elementer danner udgangspunkt for elevernes aktiviteter – eleverne skal kunne forstå, håndtere og få elementerne til at give mening.

 

På den baggrund har den gode feedback følgende kendetegn: 

Feedbacken er klar, har et tydeligt formål, er meningsfuld og adapterer sig til elevernes eksisterende vidensniveau.

 

1. Elevens perspektiv

Feedback er, ifølge Hattie, effektiv for eleven, når den giver svar på tre spørgsmål:

  • Hvor skal jeg hen? – målet.
  • Hvordan klarer jeg mig? – processen hen imod målet.
  • Hvor skal jeg hen herfra? – aktiviteter, som støtter og forbedrer bevægelsen mod målet.

 

2. Tre centrale begreber

Feed up: Hvilke mål og forventninger er der til eleven? Hvad skal læres, og hvordan bliver eleven evalueret på målopfyldelse?

Feedback: Hvor er eleven aktuelt i processen? En vurderende tilbagemelding.

Feed forward: Det er i feed forwarden, at man som lærer skal forstærke eleverne i deres vej mod målet – fortælle, hvad der ønskes mere af, eller få rettet kursen ind, hvis eleven er på vej væk fra målsætningen. Det kaldes reinforcement og redirection

 

Læs mere om John Hattie og feedback

Madsen, C. (2013). Evaluering og lærerpraksis. I B. D. Mårtensen (red.), ”Skolens praksis” (s. 251-267). København: Dafolo.

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.