Artikel

Kortlægning af kompetencer og brug af læringsplatformen på skolen

I denne artikel kan skoleledere og pædagogisk læringscenter få inspiration og konkrete materialer til at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der kan afdække brug af læringsplatformen, behov for kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder på skolen samt ideer til hjælpepakker til videndeling.

Indledning 

Målet med en succesfuld brug af læringsplatformen er, at alle lærere og elever er fortrolige med platformen og arbejder med den i det daglige. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Nogle lærere og elever vil hurtigt komme i gang, mens det vil være vanskeligere for andre. Det er imidlertid meget forskelligt, hvad der opleves som en stopklods for den enkelte. Det kan både være tekniske og faglige udfordringer, der kan virke uoverkommelige, og det er ofte meget individuelt, hvordan disse kommer til udtryk. Ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, som afdækker brug og kompetencer, er det muligt at lave målrettet videndeling og kompetenceudvikling hos både elever og pædagogisk personale på skolen.

Det pædagogiske personale må ikke føle, at det er et kontrolredskab fra ledelsen, og det skal være legitimt at efterspørge hjælp.

Der er gode erfaringer med at lade pædagogisk læringscentermedarbejdere gennemføre undersøgelsen, så det ikke opfattes som en kontroløvelse.

 

Forklaring

Spørg til brugen af læringsplatformen

Det er nødvendigt at få et nuanceret billede af brugen af platformen og de udfordringer og behov, der måtte være hos det pædagogiske personale.  Et værktøj til at få dette overblik er gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse med det pædagogiske personale, hvor den konkrete brug i forhold til undervisningsplanlægning, undervisningsgennemførelse, feedback, læringsmål osv. klarlægges, og hvor der også spørges til den enkeltes behov og ønsker i forhold til konkret kompetenceudvikling i forhold til læringsplatformen. Målet er at lave et ”landkort” over, hvem der kan betegnes som ”givere” og ”modtagere” af konkret, praktisk viden om læringsplatformen. Find inspiration til udarbejdelsen af spørgeskemaet i skabelonen nederst på denne side. 

Målet er at finde svar på følgende spørgsmål:

 • Hvem har behov for ekstra støtte i forhold til brug af læringsplatformen?
 • Hvilke behov har de pågældende?
 • Hvem/hvad kan hjælpe de pågældende?
 • Hvordan kan det udføres i praksis? 

Videndeling på mange niveauer

Videndeling om læringsplatformen kan ske på mange niveauer på skolen. Det er ikke kun et spørgsmål om, at det pædagogiske personale skal have et kursus i platformens funktionalitet. Det er muligt at lære af hinanden på alle niveauer, og videndelingen kan derfor foregå fra elev til elev, fra klasse til klasse, fra kollega til kollega og fra team til team. Derudover kan fx pædagogisk læringscentermedarbejdere lave mindre, målrettede kurser i funktioner på platformen til det pædagogiske personale.

Her finder du konkrete eksempler på hjælpepakker til kompetenceudviklingsforløb af forskellige grupper:

Eksempel på hjælpepakke: Klasse hjælper klasse

Eksempel på hjælpepakke: Kollega hjælper kollega

Eksempel på hjælpepakke: PLC spot kurser

 

På baggrund af kortlægningen af erfarings- og kompetenceniveau på skolen, er det muligt at igangsætte en række målrettede videndelingsaktiviteter. Det er en god ide at tage fat på konkrete og afgrænsede udfordringer og ikke tro, at man kan løse det hele på én gang. Idéen er, at man kan parre ”videngivere” og ”videnmodtagere” både på klasse-, lærer- og teamniveau. Der laves konkrete aftaler om ”hjælpepakker”, som knytter sig til en specifik udfordring, fx elevfeedback på læringsplatformen.

Det er vigtigt både at lave klare aftaler om, hvad der skal ske før, under og efter aktiviteten. Hvis en ældre klasse skal besøge en yngre klasse og hjælpe med elevfeedback på platformen, er det vigtigt, at det pædagogiske personale har aftalt, hvad der præcis skal foregå på platformen, hvad der skal forberedes med eleverne i begge klasser, og hvordan rollefordelingen er, når klasserne mødes. Det er også vigtigt, at der bliver evalueret på mødet og reflekteret over, om det ønskede mål er opnået.

 

Resultater

I projektet “Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler” gennemførtes en survey-undersøgelse på tværs af de deltagende skoler. Surveyen viste bl.a.:
● at læringsplatformene understøtter arbejdet med fælles mål, årsplanlægningen og læringsmålene samt understøtter arbejdet med at lave undervisningsforløb
● at læringsplatformene ikke i samme grad understøtter arbejdet med de sociale mål, elevevaluering og tegn på læring.

 

Kreditering 

Artiklen er udarbejdet af Kasper Duus som led i projektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler (It i folkeskolen, der er et samarbejde mellem UVM, KL og Digitaliseringsstyrelsen).

Udarbejdet af Læremiddel.dk i samarbejde med Styregruppen for It i Folkeskolen.


1. Hvordan bruger du læringsplatformen? (Sæt kryds)

 • Til min årsplan
 • Til at få overblik over, hvilke fælles mål der er arbejdet med i faget
 • Til at opstille læringsmål for eleverne
 • Til at planlægge undervisningsforløb
 • Til at dele undervisningsmateriale med eleverne
 • Til at se og følge elevernes arbejde
 • Til at give eleverne feedback på deres arbejde
 • Til at evaluere læringsmål sammen med eleverne
 • Jeg bruger den ikke

 

2. I hvilket omfang bruger du læringsplatformen i undervisningssituationer? (Sæt kryds)

 • Jeg bruger den i næsten al undervisning
 • Jeg bruger den i over halvdelen af timerne
 • Jeg bruger den indimellem
 • Jeg bruger den stort set ikke

 

3. Hvilke fordele giver læringsplatformen? (Fritekst)

 • Beskriv, hvilke fordele du oplever i forbindelse med undervisningsplanlægning og brug af læringsplatformen sammen med klassen 
 • Beskriv, hvilke fordele du ville ønske, at læringsplatformen kunne give dig i dit arbejde

 

4. Hvad skal der til for at øge og kvalificere din brug af læringsplatformen? (Sæt kryds)

 • Kursus i de generelle muligheder i læringsplatformen 
 • Kursus i de enkelte dele af læringsplatformen
 • Konkret hjælp til at opbygge et læringsforløb
 • Konkret hjælp, når jeg skal introducere det til klassen, fx fra en ældre klasse
 • Hjælp til at se, hvordan læringsplatformen kan blive et godt redskab i hverdagen
 • Ingen ønsker

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.