Forskning og viden

Inklusion i folkeskolen – Sammenfatning af resultaterne fra Inklusionspanelet

Analyser fra Inklusionspanelet viser, at de fleste elever trives med inklusion. Tilbageførsel af elever fra specialundervisningstilbud til almentilbud løfter eleverne i matematik med, hvad der svarer til 1,5 år. 

Formål

Formålet med Inklusionspanelet er at udbrede viden om, hvordan eleverne trives og hvordan det går med deres faglige udbytte af undervisningen.

Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne fra Inklusionspanelets kvantitative og kvalitative undersøgelser med fokus på tilbageførte elever og deres klassekammeraters oplevelser og udvikling.

Hovedpointer

Rapporten sammenfatter og perspektiverer resultaterne fra fem baggrundsrapporter fra Inklusionspanelet, som belyser forskellige dele ved elevernes skoleliv. Denne rapport samler således resultaterne af spørgeskemaundersøgelser blandt 9000 elever, individuelle interview med tilbageførte elever og gruppeinterviews med klassekammerater til tilbageførte elever fra 2014-2016.  

Rapporten peger på følgende hovedkonklusioner: 

  • Tilbageførte elever har opnået markant bedre resultater i matematik: Rapporten viser, at tilbageførsel forbedrer elevernes resultater i de nationale test i matematik, med hvad der svarer til 1,5 år, særligt i forhold til geometri og matematik i anvendelse. Tilbageførsel har ikke nogen betydelig virkning på elevernes læsning. 
  • Faglig deltagelse er vigtig for alle elever, men elever med særlige behov er mindre fagligt aktive i skolen: Undersøgelserne viser, at det har en positiv betydning for alle elevers skolegang, hvis deres faglige deltagelse øges. Derudover viser analyserne, at en længere periode med et højere niveau af faglig deltagelse medfører større positive effekter på elevernes motivation og arbejdsindsats, faglig selvtillid, udvikling og trivsel i skolen. 
  • Social deltagelse er lavere hos elever med særlige behov: Elevernes deltagelse i sociale aktiviteter har betydning for elevernes trivsel i skolen. Rapporten viser, at tilbageførte elever deltager mindre i sociale aktiviteter end deres klassekammerater. 
  • De fleste elever trives godt i klasser med tilbageførte elever, og klassekammeraterne påvirkes ikke nævneværdigt: Samlet viser rapporten, at eleverne som helhed har en god og stabil trivsel i 2014-2016. Rapporten peger også på, at tilbageførsel af elever fra specialklasser og specialskoler til den almene undervisning, ikke har nogen negativ effekt for de øvrige elevers resultater.
  • Særlige behov accepteres til en vis grænse af eleverne: Eleverne er til en hvis grænse meget indstillede på at acceptere forskelle i fx fagligt niveau og faglige forudsætninger. Rapporten peger på, at en vigtig del af den sociale deltagelse i klassen handler om oplevelsen af, at ’ligne’ hinanden og have fælles interesser og værdier.

 

Find rapporten og øvrige materialer 

Find rapporten på vive.dk

Øvrige materialer findes også på vive.dk

Inklusionspanelet: Data, definitioner og beskrivende analyser

Inklusion set i et elevperspektiv

Does Exposure To Returning SEN Students Harm Peers Outcomes

STUDENT ENGAGEMENT IN INCLUSIVE CLASSROOMS

RERETURNING SPECIAL EDUCATION STUDENTS TO REGULAR

 

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af SFI – Det nationale center for velfærd og DPU, Aarhus Universitet i 2016.

Rapporten sammenfatter centrale resultater fra Inklusionspanelets kvantitative og kvalitative undersøgelser af tilbageførte elever og deres klassekammerater i almenklasserne.

Inklusionspanelet er et forskningsprojekt, der følger folkeskolens arbejde med inklusion fra 2014-2016 på 5.-9. klassetrin. Projektet er igangsat og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.