Forskning og viden

Hvordan kan vi følge LGBTI+ elevernes trivsel?

En forundersøgelse sætter fokus på, hvordan LGBTI+ elevers trivsel i folkeskoler og på ungdomsuddannelser fremadrettet vil kunne måles og følges på en etisk og juridisk forsvarlig måde. 

Formål

Om LGBTI+

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual, Intersexed, og plusset anvendes som en samlet betegnelse for alle minoriteter hvad angår seksual- og kønsidentitet, som ikke inkluderes i LGBTI-forkortelsen.

Forundersøgelsen har tre formål:

  • At afdække hvorvidt det er muligt at monitorere LGBTI+ elevers trivsel som en del af de eksisterende nationale trivselsmålinger
  • At præsentere juridiske anbefalinger vedrørende en evt. monitorering
  • At bidrage med erfaringer, opmærksomhedspunkter og anbefalinger fra udenlandske undersøgelser, eksperter, centrale aktører og unge fra målgruppen.

Hovedpointer

Rapportens væsentligste anbefalinger og opmærksomhedspunkter:

  • Ud fra en samlet afvejning af juridiske, etiske og ressourcemæssige forhold anbefaler DCUM, at målingen foretages som en særskilt undersøgelse uafhængig af de nationale trivselsmålinger.
  • Målingen gennemføres ved hjælp af særskilte stikprøvemålinger blandt 10-15.000 tilfældigt udvalgte elever, fordelt på folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. Dette med henblik på at opnå ca. 1.000 besvarelser fra LGBTI+ elever.
  • Målingen behandler emner, hvor forskning peger på, at LGBTI+ eleverne er særligt udsatte, herunder digital og konventionel mobning, selvmordstanker, depression, diskriminerende sprogbrug, skoler/lærer/elevers accept af forskellighed og positive/negative oplevelser af skolegang.
  • Målingen gennemføres anonymt, idet den omhandler følsomme personoplysninger.
  • Målingen tager afsæt i en nedre aldersgrænse på 15 år.
  • Spørgsmålene kvalificeres og afprøves i samspil med målgruppen og centrale interessenter på området.

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet og udgivet i 2018.

Forundersøgelsen indgår som initiativ i den tværministerielle arbejdsgruppes LGBTI-handlingsplan samt i Call for Action som opfølgning på, at LGBTI-elever i uddannelsessystemet i høj grad oplever mobning.

Rapportens anbefalinger bygger på viden fra desk research, interviews med udvalgte eksperter på området og interviews med elever fra målgruppen. Derudover er der afholdt to interessegruppemøder med forskellige aktører på området.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.