Forskning og viden

Forældreperspektiver på folkeskolen

Langt størstedelen af forældrene synes, at deres barn har en varieret og afvekslende skoledag, hvor barnet klarer sig godt fagligt og trives. Det viser en rapport udarbejdet af EVA. 

Formål

Formålet med rapporten er at undersøge, hvordan forældrene oplever folkeskolen to år efter indførelsen af folkeskolereformen, herunder om forældrenes oplevelse er forskellig i forhold til før reformens ikrafttræden.

 

Hovedpointer

Samlet viser rapporten, at forældrene er overvejende positive i deres vurdering af folkeskolen i 2016. Rapporten peger dog på, at forældrenes tilfredshed med skoleledelsen, lærere og skole-hjem-samarbejdet daler, jo højere klassetrin barnet er på.

Rapporten sætter fokus på forældrenes oplevelse af de fire nedenstående temaer, hvortil rapporten viser:

  • Barnets skolegang: 95% af forældrene er enige eller overvejende enige i, at barnets skole er god, at deres barn klarer sig godt fagligt og at deres barn trives i skolen. Desuden er langt størstedelen af forældrene enige i, at deres barn har en varieret og afvekslende skoledag, og at der er et godt socialt klima i klassen.
  • Skoleledelsen: Forældrene er generelt tilfredse med skoleledelsen. Forældre til elever i 0. klasse er generelt mere tilfredse med skoleledelsen end forældre til børn i 2. og 4. klasse.
  • Det pædagogiske personale: 96% af forældrene er enige eller overvejende enige i, at deres barn har et godt forhold til sin lærer og 91% mener, at barnets lærer er en dygtig underviser.
  • Skole-hjem-samarbejdet: Forældrene er generelt positive i deres vurdering af skole-hjem-samarbejdet og de deltager i størst omfang i skole-hjem-samtaler, forældremøder og sociale arrangementer. Rapporten viser desuden, at der er sket et markant skifte i forhold til, hvor eleverne laver deres lektier. De fleste elever laver i dag deres lektier i løbet af skoleundervisningen.

 Forældrene er kritiske med hensyn til læringsmiljøet. Her er 62% af forældrene enige eller overvejende enige i, at der er for meget forstyrrende støj i undervisningen, og 23% af forældrene synes, at skolens regler for orden og opførsel er for slappe eller alt for slappe.

Rapporten viser endvidere, at der er en rimelig høj grad af overensstemmelse mellem forældrenes og elevernes besvarelser i spørgeskemaundersøgelserne. 

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

Fakta om rapporten

Rapporten er udarbejdet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), og er en del af evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen og er udgivet i 2017. 

Analyserne tager udgangspunkt i forældrenes oplevelse af barnets skolegang, skoleledelsen, det pædagogiske personale og skole-hjem-samarbejdet. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.