Forskning og viden

Evaluering af projekt om teknologiforståelse i uddannelse af lærere og pædagoger

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har evalueret projektet 'Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale'. Evalueringen kan læses her.

Formål

Evalueringens formål er bidrage til et stærkt vidensgrundlag om kompetenceudvikling inden for teknologiforståelse. Det skal understøtte eventuelle fremtidige beslutninger om kompetenceudvikling af både professionshøjskoleundervisere og pædagogisk personale, hvis teknologiforståelse indføres i folkeskolen.

Evalueringen har blandt andet haft fokus på, hvad der skal til for, at professionshøjskoleundervisere er klædt på til at undervise i teknologiforståelse.

 

Hovedpointer

Evalueringen viser, at professionshøjskoleunderviserne overordnet giver udtryk for, at de har oplevet et positivt læringsudbytte af kompetenceudviklingen og gjort sig relevante erfaringer.

For så vidt angår lærerstuderende og lærere på efter- og videreuddannelse, er de og professionshøjskolernes undervisere overordnet set enige om, at deltagerne har fået viden om teknologiforståelsesfagligheden. Det gælder i hvert fald i forhold til de kompetenceområder, der har været berørt i deres afprøvningsforløb, og i et vist omfang også har gjort sig fagdidaktiske overvejelser.

Evalueringen fremhæver fem forhold, som professionshøjskoleunderviserne ser som afgørende for at være klædt på til at undervise i teknologiforståelse:

  1. En udviklet læreruddannelsesfaglighed, som er bredere og dybere end folkeskolefagligheden
  2. Tid til at blive fortrolig med nye teknologier og en anderledes underviserrolle
  3. Adgang til praksisnær sparring med fagkolleger og landsdækkende netværk af ekspert/ressourcepersoner
  4. Adgang til konkrete teknologier og til viden om, hvor man kan få hjælp til brugen af dem
  5. Organisatoriske kompetencer til at understøtte introduktionen af en ny faglighed blandt kolleger på professionshøjskolerne og – for de lærerstuderendes vedkommende – blandt fremtidige lærerkolleger i folkeskolen.

 

Anbefalinger

På baggrund af evalueringens resultater har EVA udledt en række fremadrettede anbefalinger, som blandt andet inkluderer:

  • Giv tid og rum til at tage de vigtige drøftelser af teknologiforståelsesfagets indhold og samspil med andre fag.
  • Etabler fora for faglig sparring og netværksopbygning.
  • Tilrettelæg forløb med mulighed for hands-on afprøvning af digitale teknologier.
  • Luk op for drøftelser af underviser-/lærerrollen og udveksling af didaktiske erfaringer med at være i åbne processer.

 

Om projektet ”Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og øvrigt pædagogisk personale”

Professionshøjskoler og universiteter har i projektet etableret et vidensnetværk af forskere og fageksperter, der har udviklet og udført kompetenceudviklingsforløb for 30 professionsundervisere fra alle landets professionshøjskoler. Professionshøjskolerne har herefter udviklet og afprøvet undervisningsforløb for lærere og lærerstuderende.

Projektet er en del af Børne- og Undervisningsministeriets forsøgsprogram med teknologiforståelse i folkeskolen. Projektet blev afsluttet i 2021.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.