Forskning og viden

Forskningskortlægning om matematik

Matematisk faglighed er ikke en snæver forståelse, der primært handler om formler, brøker og ligninger. Det er en bred faglighed, der anvendes til at forstå, fortolke og forudsige begivenheder i verden.

Matematik indgår i alle menneskers hverdag. Når vi køber ind i supermarkedet, cykler til arbejde og laver mad: Vi bruger matematikkens forståelser til at navigere og orientere os. Det er derfor væsentligt, at vi kan gøre brug af matematikken som en kompetence i de hverdagssammenhænge, vi befinder os i.

Folkeskolereform sætter ind på en lang række områder, og med reformens implementering indføres en længere og mere varieret skoledag. Reformen indeholder et såkaldt videns- og kompetencespor, hvor et centralt element er, at skoleudvikling og undervisning skal baseres på viden og forskningsresultater.

 

Formål

På den baggrund har Børne- og Undervisningsministeriet igangsat en række systematiske forskningskortlægninger og -synteser. Forskningskortlægningerne har til formål at understøtte et fagligt løft af folkeskolen ved at:

  • Afdække national og international forskning inden for særligt væsentlige områder i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen
  • Danne grundlag for praksisrettede publikationer om virkningsfulde initiativer og indsatser, som kan understøtte opfyldelsen af målsætninger for folkeskolereformen
  • Understøtte læringskorpsets arbejde med at rådgive kommuner og skoler.

 

Hovedpointer

Kortlægningen har identificeret fem temaer, som alle indeholder studier, der i større eller mindre grad viser en positiv effekt på elevers mathematical literacy. Fire af disse temaer repræsenterer hver især forskellige typer af indsatser målrettet den del af mathematical literacy, der handler om matematik i anvendelse, mens et enkelt tema omfatter de indsatser, som er målrettet den anden del af forståelsen af mathematical literacy, der handler om elevers tiltro til egne matematiske evner. De fem temaer er:

- Systematisk problemløsning
- Modellering
- Konkrete materialer
- It-understøttet læring
- Bevidsthed om egen læring.

Læs uddybende om temaerne i rapporten.

 

Kreditering 

Nærværende rapport er udarbejdet af Rambøll og DCU i 2014 og præsenterer resultaterne af en systematisk kortlægning og -syntese af forskning inden for mathematical literacy.

Som supplement til forskningskortlægningen er udarbejdet en praksisrettet publikation om, hvordan forskningsresultaterne eventuelt kan implementeres i en dansk kontekst.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.