Forskning og viden

Elevernes faglige deltagelse og interesse før og efter folkeskolereformen

En rapport viser, at piger, elever fra uddannelsesfremmede hjem og etniske minoritetselever har haft særlig positiv udvikling i deres faglige deltagelse og interesse siden implementering af folkeskolereformen.

Formål

Rapporten har til formål at undersøge elevernes faglige deltagelse og interesse, herunder hvordan elevernes faglige deltagelse og interesse har udviklet sig fra 2014-2016, og hvad der kendetegner de skoler, hvor eleverne udviser en særlig høj grad af faglig deltagelse og interesse.

Hovedpointer

I rapporten anses elevernes faglige deltagelse og interesse som et udtryk for elevernes engagement i skolearbejdet.

Samlet viser rapporten at:

  • Andelen af elever med høj faglig deltagelse og interesse er steget med 3,5 % fra 2014 til 2016. 
  • Elever, der udviser en højere grad af faglig deltagelse og interesse end andre elever, går på skoler, hvor lederen angiver, at de samlet set er nået langt med implementeringen af folkeskolereformen. Dette gælder på tværs af klassetrin. 
  • Piger har, ligesom i 2014, et højere niveau af faglig deltagelse og interesse end drengene. Den faglige deltagelse og interesse er steget blandt pigerne fra 2014-2016, mens den er uændret for drengene.
  • Udviklingen i faglig deltagelse og interesse har været størst blandt de elever, hvis forældre har grundskolen som højeste gennemførte uddannelse.
  • De etniske minoritetselevers faglige deltagelse og interesse er steget fra 2014-2016, så de nu overgår de etnisk danske elevers.  
  • Der er især sket en positiv udvikling fra 2014 til 2016 i forhold til spørgsmålene om, hvorvidt eleverne hører efter i timerne, samt hvor ofte de ikke får lavet lektier. 
  • Der er en sammenhæng mellem høj faglig deltagelse og interesse blandt eleverne og en høj implementeringsgrad af reformelementet faglig fordybelse og lektiehjælp. 
  • Der er positive sammenhænge mellem lærernes faglige selvtillid og elevernes faglige deltagelse og interesse. Desuden hænger lærernes arbejdsglæde positivt sammen med elevernes generelle skoletrivsel på mellemtrinnet. 

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd som led i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen i 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.