Forskning og viden

Elementer i god undervisning

I et nyt vidensnotat giver EVA - Danmarks Evalueringsinstitut et bud på, hvad der kendetegner god undervisning i grundskolen. Notatet skal hjælpe lærerne med at stille skarpt på udvikling af egen praksis.

Formål

Der findes ikke ét entydigt svar på, hvad god undervisning er, men nærmere en række svar på, hvilke elementer god undervisning kan indeholde.

Forsiden til vidensnotatet "Elementer i god undervisning"
© Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

I vidensnotatet Elementer i god undervisning samler EVA derfor en række væsentlige pointer fra forskningen om, hvad der kendetegner disse elementer i grundskolen, når det drejer sig om almendidaktiske forhold.

Vidensnotatet skal ses som et oplæg til, hvordan lærere og læreteams kan stille skarpt på undervisningen ved at reflektere over og tale om, hvad der kendetegner god undervisning. På den måde er det hensigten at understøtte udviklingen af et fælles professionelt sprog om de almendidaktiske forhold, som har betydning for undervisningens kvalitet.

 

Hovedpointer

God undervisning er først og fremmest kontekstafhængig. Det betyder, at en lang række forhold, som udgør den kontekst, undervisningen foregår i, har betydning for kvaliteten. 

I vidensnotatet fokuserer EVA på tre overordnede dimensioner, som har stor betydning for undervisningens kvalitet. Det drejer sig om Interaktion i undervisningenstruktur og organisering af undervisningen og læringsmiljø.

 

1. Interaktion i undervisningen 

Interaktion i undervisningen handler grundlæggende om, hvordan læreren møder og engagerer eleverne i det faglige indhold, og hvordan lærer og elever taler sammen og interagerer i løbet af undervisningen gennem spørgsmål, instruktion og dialog.

Her er det blandt andet vigtigt, at læreren:

  • kommunikerer tydeligt og meningsfuldt
  • bruger spørgsmål til at forbinde eleverne til det faglige stof
  • møder eleverne med et passende fagligt niveau og en bevidst intention med undervisningen.

 

2. Undervisningens struktur og organisering 

Undervisningens struktur og organisering handler i bund og grund om, hvordan undervisningen sættes i gang og afsluttes, undervisningens aktiviteter og forløb, og om hvorvidt eleverne forstår sammenhængen mellem aktiviteter og dét, det er intentionen, de skal lære.

Her handler det for læreren blandt andet om, at :

  • igangsætte og rammesætte undervisningen på en hensigtsmæssig måde, så eleverne ved, hvad der skal ske i løbet af undervisningen
  • skabe en rød tråd gennem undervisningen
  • undervisningen bliver afrundet på en måde, hvor eleverne får mulighed for at slå en knude på dét, de har lært.

Det er også vigtigt, at eleverne kan øve sig i det lærte undervejs.

 

3. Læringsmiljøet

Læringsmiljøet er rammen om undervisningen eller det miljø, som undervisningen foregår i, og det er grundlæggende vigtigt for elevernes læring og de konkrete aktiviteter, der finder sted i undervisningen. Når læringsmiljøet er godt, er det kendetegnet ved trygge, respektfulde og tillidsfulde relationer mellem både lærer og elever samt eleverne imellem.

I forhold til læringsmiljø er det vigtigt, at læreren fokuserer på at:

  • skabe og opretholde gode relationer
  • have positive forventninger til eleverne og til klassen som helhed
  • skabe klare rammer og rutiner i den enkelte klasse.

Find vidensnotatet "Elementer i god undervisning" fra Danmarks Evalueringsinstitut på eva.dk 

 

Redskaber til lærere og lærerteams

Vidensnotatet Elementer i god undervisning er en del af projektet "Perspektiver på god undervisning". I forbindelse med projektet er der også udviklet redskaber, der giver lærere og lærerteams mulighed for at undersøge deres egen undervisningspraksis og udvikle den.

Find de tre redskaber og læs mere om hele projektet på eva.dk

 

Kreditering

Vidensnotatet samt de tilhørende redskaber er udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut i forbindelse med projektet  "Perspektiver på god undervisning"

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.