Forløb

6. klasse: Instructional cooking video

Eleverne skal i dette forløb en tur i køkkenet og fremstille en instruktionsvideo, hvori de forklarer, hvordan de fremstiller en af deres livretter.

Forløbet er henvendt til undervisning i engelsk i 6. klasse.

Anslået tidsforbrug: 4-6 lektioner.

Mål med forløbet

Dette forløb tager sit udgangspunkt i kompetenceområdet mundtlig kommunikation, hvor der arbejdes med færdigheds- og vidensområderne præsentation, sprogligt fokus og kommunikationsstrategier. Eleverne skal en tur i køkkenet og fremstille en instruktionsvideo, hvori de med klar og tydelig udtale præsenterer og forklarer, hvordan de trin for trin fremstiller en af deres yndlingsretter. Gambitter og faste vendinger skal indgå som en del af elevernes kommunikationsstrategi, så deres mundtlige præsentation bliver så flydende og naturlig som muligt.

 

Tilrettelæggelse og forudsætninger

At fremstille instruktionsvideoer på et fremmedsprog kræver en vis mængde sproglige ressourcer, og det er derfor nødvendigt, at læreren stilladserer elevernes forberedende arbejde grundigt.

I det indledende arbejde bør der arbejdes grundigt med ordforråd, der kan hjælpe eleverne undervejs. Arbejdet med ordforrådstilegnelse kan foregå såvel individuelt som i par eller grupper. Dog er det vigtigt at huske på, at samarbejdet med en klassekammerat kan være motiverende for eleverne. Sammen med en læringsmakker kan eleverne benytte digitale tjenester til at understøtte deres ordforrådstilegnelse.

I bilaget findes inspiration til ordforråd, der er anvendeligt i forbindelse med madlavning. Du kan overveje, om dine elever kan navigere i ordlister og oversigter over faste vendinger, eller om de har brug for, at du vælger en overskuelig mængde ord og faste vendinger ud til dem. Du finder bilaget nederst på siden.

Eleverne kan have stor hjælp af at få anvist en instruktionsvideo, der kan fungere som modeltekst for deres eget arbejde. På British Councils hjemmeside LearnEnglish Teens er der en video, hvori det forklares, hvordan man fremstiller pandekager. Det kan være en god idé at gøre eleverne opmærksomme på, at det er en native speaker, der optræder på videoen. På YouTube findes der andre videoer, der fint kan fungere rammesættende og illustrere, hvordan eleverne kan opbygge deres egne videoer.

 

Forløb

Forløbet er inddelt i seks faser.

Introduktion

For at aktivere elevernes ordforråd inden for emnet laves en brainstorm over ”What is your favourite food?” i et online værktøj, hvor alle elever simultant har mulighed for skriftligt at ytre sig. Du kan benytte eksempelvis Padlet.com, et online dokument eller lignende.

Eleverne præsenteres for opgaven: Lav en video, hvori du forklarer, hvordan du fremstiller din yndlingsret. I forberedelsen af videoen laver du en plan eller et storyboard, så du har overblik over faserne i dine optagelser. Du skal forberede, hvad du vil sige. Du kan vælge at optage og speake samtidigt eller optage filmen først og dernæst speake indover.

 

Ordforråd

Udnyt elevernes eksisterende ordforråd og bed dem i fællesskab udarbejde en oversigt over nyttigt ordforråd. I et fælles dokument kan eleverne skrive deres forslag til ordforråd til overskrifter, eksempelvis:

 • Kitchen utensils
 • Cooking verbs
 • Cooking nouns
 • Cooking adjectives.

Du kan lave en oversigt over relevante ord og faste vendinger. Find inspiration i oversigten i bilaget.

Planlæg ordforrådsaktiviteter, som eleverne gennemfører med en læringsmakker. På hjemmesiden Quizlet.com kan du producere eller finde flashcards, der indeholder ordforråd tilhørende eksempelvis cooking. På den ene side af ordkortene er skrevet et ord og på den anden side, er der en forklaring på ordene. I læringsmakkerpar skiftes eleverne til at forklare diverse ”cooking” ord, og makkeren tjekker, om forklaringen kan godkendes.

På et online møde kan du sammen med eleverne se en instruktionsvideo og bede dem lægge mærke til, hvilke faste vendinger, der benyttes i videoen. Se først videoen i sin fulde længde, så eleverne har et overblik over videoen og dens indhold. Dernæst kan I pause videoen og i fællesskab drøfte, hvilke faste vendinger, kokken benytter. I denne YouTube video; 3 Breakfasts Your Kids Can Cook Themselves benyttes faste vendinger som ”First, we..”, ”So now..”, ”I’d say ..”, ”And now ..”, “And also..”, “It takes a little time ..”, “I think I did a good job”, “That’s a wrap”, “Let’s pour this baby in”, “Here’s the best part” og “I have a couple of tips..”.

Du kan opfordre eleverne til sammen med en læringsmakker at gennemgå oversigten over faste vendinger og bede dem overveje og notere, hvilke faste vendinger der vil være relevante i deres video.

 

Stilladserende video

Eleverne kan have gavn af, at I sammen ser en madlavningsvideo, der efterfølgende debatteres med udgangspunkt i opbygningen af videoen, ordforrådet og de anvendte strategier:

 • Hvordan sørger man eksempelvis for at variere sit sprog under optagelsen?
 • Hvad gør man, hvis man får sagt noget forkert?

Tal med eleverne om, at det er ok at fejle, og at det betragtes positivt, når en elev retter sig selv.

 

Vælg en opskrift

Eleverne kan nu vælge en enkel ret, de holder af at spise. De skal finde en opskrift på retten eller selv producere en opskrift. Du kan med fordel opfordre eleverne til at vælge en ret, der er enkel at lave, og som de har ingredienserne til i forvejen, eksempelvis bananpandekager, en avocadomad, scrambled eggs eller smoothies.

For at sikre dig, at eleverne er i gang med opgaven, kan du bede dem skrive et par linjer om deres valg af ret og opbygningen af videoen og sende til dig. Alternativt kan de sende en lille film eller lydfil, hvori de redegør for deres foreløbige overvejelser.

Du kan med fordel overveje, om eleverne skal have en cooking buddy, som de kan sparre med undervejs. Nogle elever finder god støtte i løbende at have mulighed for at drøfte opbygningen af videoen med en makker, hvilket kan bidrage til at give eleverne overblik over opgaven. Eleverne kan opfordres til at mødes online et par gange i forløbet og drøfte, hvordan de vil bygge deres video op.

 

Planlæg videoen

Eleverne kan lave et storyboard eller en plan for rækkefølge i optagelsen af deres video. Nogle elever har glæde af at skrive et decideret manuskript, andre vil gerne nøjes med stikord. Eleverne skal mindes om, at de skal benytte ordforrådet og de faste vendinger fra oversigten.

Step one: Welcome to my video

Step two: Presentation of ingredients

Step three: How to make …

Step four: …

Du kan undervejs lave en opsamling på elevernes arbejde og give dem feedback, så de kan tilrette deres arbejde med videoen. Hold eventuelt et onlinemøde, hvor eleverne enkeltvis præsenterer deres planer for arbejdet. Eleverne kan også opfordres til at give hinanden feedback.

 

Optag videoen

Tag en snak med eleverne om ting, der er vigtige at huske, når de skal optage videoen:

 • Benyt oversigten over ordforråd og faste vendinger.
 • Fokuser på en klar og tydelig udtale.
 • Stræb efter et så naturligt og flydende sprog som muligt. Benyt de faste vendinger fra oversigten.
 • Forbered dig grundigt, inden du optager. Find alle køkkenredskaber og ingredienser frem, inden du begynder at optage.
 • Lav nogle prøveoptagelser, hvor du tester lyden og kameraets vinkel.
 • Forbered dig på at skulle optage videoen et par gange.
 • Mind dig selv om, at fejl er velkomne. Opdager du, at du laver en fejl, retter du blot fejlen.
 • Hvis du pludselig ikke kan komme på et specifikt ord i din forklaring, kan du forsøge dig med at forklare dig på en anden måde.
 • Følg manuskriptet/din plan.

 

Mulighed for variation

Du kan differentiere forløbet ved hjælp af forskellige ændringer.

Variér eksempelvis antallet af ord og faste vendinger, eleverne får på deres oversigter. Nogle elever kan navigere i forholdsvis omfattende oversigter, hvorimod andre elever har brug for en fast struktur og at læreren eksempelvis vælger de ord og vendinger ud, som eleven forventes at benytte.

Der kan også differentieres i forventningerne til elevernes indsats i forhold til fx længden på videoen.

 

Evaluering

Du kan bede eleverne sende første udkast af deres video, så du har mulighed for at give formativ feedback på elevernes sproglige indsats set i forhold til i hvor høj grad, eleverne indfrier målene for forløbet. Eleverne har brug for enkeltvise tilbagemeldinger på, om de har en klar og tydelig udtale, samt hvor naturligt og flydende deres sprog er. Dette kan gentages nogle gange, hvis nødvendigt. Eleverne kan også undervejs give hinanden feedback og feedforward på videoerne.

Som afslutning på forløbet kan eleverne deles i grupper, der mødes i et virtuelt mødelokale og giver hinanden feedback på deres endelige videoer. Elevernes tilbagemeldinger gives ud fra forudbestemte kriterier, der kan være:

 • Hvad fungerer særlig godt i videoen?
 • Hvad er dit yndlingsmoment i videoen?
 • På hvilken måde giver videoen dig lyst til at prøve opskriften?

Til allersidst kan der holdes et fælles møde, hvor læreren kan evaluere på organiseringen i forløbet ved for eksempel at spørge:

 • Hvordan fungerede det med peer feedback, når det foregår virtuelt?
 • Hvad kan I fremhæve som positivt fra det virtuelle gruppearbejde?
 • Hvad foretrækker I bliver ændret til næste forløb?
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.