Forløb

Undersøg fiktive teksters flertydighed

Udskoling: Forløbet tager udgangspunkt i arbejdet med flertydige tekster, Der er fokus på meddigtning, nøglesætninger, modsætninger og kognitiv scenariedannelse i form af illustrationer og skitser.

Forløbet er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: Ca. 6 lektioner.

Dette forløb har fokus på fortolkning af flertydige tekster og på at arbejde med fagbegrebet flertydighed og anvende det i tilgangen til at læse, forstå og fortolke flertydige tekster. Forløbet lægger op til stilladserende opgaver, der kan støtte eleverne i at fange det flertydige i tekster og billeder og udtrykke sig herom ved hjælp af en vifte af tilgange. Der sættes eksempelvis fokus på både beskrivelse og fortolkning igennem spørgsmål, illustrationer og meddigtning.

 

Forudsætninger, form og indhold

I forløbet er der lagt op til brug af korte minimalistiske tekster, der er til at overskue læsemæssigt og sprogligt, men hvor der samtidig er overladt meget til eleverne selv. Eleverne har måske tidligere arbejdet med billedbøger med tomme pladser og åben slutning. I billedbøgerne understøtter billederne scenariedannelse, mens eleverne i arbejdet med en tekst, selv skal skabe scenarierne og udlede en forståelse og fortolkning af, hvad teksterne egentlig drejer sig om.

I forløbet lægges særlig vægt på stilladsering. Makrostilladsering handler om at sætte elever i sprogbrugssituationer, så de udvikler deres sprog fra hverdagssprog til fagsprog. Mikrostilladsering handler om støtte på aktivitets- og opgaveniveau, men også om at udvikle elevernes sprog gennem lærer-elevsamtaler.

Makrostilladsering findes i forløbets struktur, hvor der først etableres en fælles forståelse for begrebet flertydighed gennem en billedanalyse. Denne forståelse er vigtig, da begrebet flertydighed er centralt i forløbet. De beskrevne undervisningsaktiviteter er valgt ud fra, at de kan støtte i at opnå evnen til at forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

I dette forløb mikrostilladseres der på forskellige måder. Der er udarbejdet en række notat- og stilladseringsark, der skal hjælpe eleverne med at ordne og støtte deres tanker og iagttagelser i løbet af aktiviteterne. Disse fndes nederst på siden. Også klasserumsdialogen spiller en stor rolle som mikrostilladsering. Der lægges op til at arbejde ud fra den semantiske bølge, hvor læreren veksler/bølger mellem at få begrebet flertydighed til at betyde noget for eleverne og så udbygge og udvide deres forståelse af flertydighed som danskfagligt begreb. Du kan læse eksempler på dette i vejledningen, der også findes nederst på siden.

 

Tilrettelæggelse

I lektionsplanen og vejledningen findes beskrivelser af de konkrete aktiviteter. Du kan lade dig inspirere af forløbet og justere det, som det giver mening for dig og din klasse. Det er et eksempel på, hvordan et forløb med fokus på sproglig udvikling inden for danskfaget i udskolingen kan gribes an og gennemføres. Forløbet illustrerer de grundlæggende principper for sprogbaseret undervisning i praksis.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

  • I forløbet lægges op til, at eleverne i hver fase nedskriver tanker og refleksioner i en logbog. Hvilke krav skal der stilles til denne skrivning, og hvordan skal der følges op?
  • Hvordan skal eleverne bevidstgøres om den sproglige progression?
  • Hvordan skal makker- og gruppearbejde organiseres?
  • Hvilken rolle skal elevernes faglige og sproglige niveau spille for inddelingen i grupper?
  • Hvordan kan der stilladseres sprogligt i henholdsvis klassesamtaler, makker- og gruppearbejde?

Der er i beskrivelsen anvendt to tekster af Bent Haller, nemlig Sygdom og Bison. Begge tekster er kortprosa og findes i bogen Grænseland. Ønsker du at gøre brug af disse tekster, skal de naturligvis være tilgængelige for eleverne.

 

Forløbets opbygning

Forløbet er inddelt i tre faser:

1. Introduktion til flertydighed
Først kan der skabes en fælles kontekst og erfaring i forhold til begrebet flertydighed, samt forskellen på at beskrive og fortolke via et kunstbillede. Denne sekvens kan give en fælles erfaring, en fælles forståelse og et fælles sprog om det begrebet flertydighed, der er i fokus. Samtidig kan eleverne præsenteres for teksten Sygdom.

2. At beskrive, undre sig og fortolke
I denne fase kan eleverne arbejde videre med teksten Sygdom. Der kan arbejdes i grupper med vægt på at beskrive, undre sig og stille spørgsmål blandt andet gennem kognitiv scenariedannelse, hvilket kan bidrage til at indfange det flertydige i teksten.

3. At digte med og videre
Denne fase kan lægge vægt på øvelser i med- og videredigtning, hvilket kan bidrage til at finde frem til, hvad teksten Sygdom egentlig handler om.

Det, der arbejdes med i fællesskab omkring den første tekst, kan eleverne derefter selv tage i anvendelse i forhold til teksten Bison. De skal bruge deres tildigere erfaringer til at undersøge det flertydige i teksten med mange tomme pladser ved hjælp af spørgsmål, der åbner for tekstens flertydighed.

Inspiration
Du kan downloade en plan inklusive vejledning og eksempler på arbejdsark til undervisningsforløbet i boksen nederst på siden. 

 

Evaluering

I forløbet kan der evalueres løbende med henblik på at justere undervisning, øge stilladsering af eller skærpe udfordringerne til elevernes læring. Undervejs i både samtaler med klassen, grupper eller enkeltelever kan læreren bevidst anvende feedbacksamtaler som stilladsering af elevens læring.

Desuden kan de udarbejdede opgaver og aktiviteter også medvirke til en summativ evaluering af hver elev. Den summative evaluering kan ske ved, at eleverne tager deres viden og færdigheder i anvendelse i forhold til at undersøge en ny tilsvarende flertydig tekst Bison selvstændigt men med makkersparring. Desuden kan alle afsluttende udforme en forklarende tekst om genren kortprosa. 

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

  • Hvilke observationer gjorde jeg mig omkring elevernes udvikling af evnen til at stille spørgsmål og finde frem til teksternes flertydighed?
  • Hvad fungerede godt i situationerne med makker- og gruppearbejde?
  • Hvordan fungerede brugen af stilladsering, for eksempel den semantiske bølge?
  • Hvad er det eksemplariske i dette forløb, og kan erfaringerne herfra bruges i fremadrettet planlægning af undervisningen?

 

Kreditering

Materialet er udviklet af VIA University College og University College Capital (UCC) for Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af forskning om, hvad der styrker tosprogede elevers faglige udvikling. Gennemførelsen af forløbet er afprøvet i samarbejde med faglærere på klasser med tosprogede elever.

Siden er opdateret 23. december 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.