Forløb

Sprogforståelse og fagtekster

Indskoling: Forløbet sætter fokus på at udvikle elevernes evne til at læse og forstå fagbøger ved hjælp af arbejdet med ordkendskab, læsestrategier og dialogisk læsning.

Forløbet er henvendt til indskolingen.

Anslået tidsforbrug: 8 lektioner.

Dette forløb tager udgangspunkt i læsning af fagbøger med forståelse. Der er fokus på at forberede læsningen gennem samtale i klassen og på at tilegne sig viden om forskellige måder at skabe forforståelse på. Desuden lægges der op til systematisk arbejde med faglige ord og begreber og udvalgte læsestrategier. Forløbet forklarer og illustrerer grundlæggende principper for sprogudviklende undervisning i praksis.

 

Forudsætninger, form og indhold

Materialet, der er inspireret af Derewiankas model Sneglen (Derewianka 2016), tager udgangspunkt i elevernes hverdagssprog og viser, hvordan en sprogudviklende undervisning med høj stilladsering kan støtte elevernes faglige og sproglige viden, herunder at udvikle et fagsprog inden for emnet Skovens dyr.

Stilladsering handler om, at du som lærer stiller høje krav til eleverne, samtidig med at du støtter dem (blandt andet sprogligt) efter deres behov.  Makrostilladsering handler om at sætte elever i sprogbrugssituationer, så de udvikler deres sprog fra hverdagssprog til fagsprog. Mikrostilladsering handler om elevens udvikling af sit sprog i samtale med læreren. 

Forløbet lægger op til en indledende fælles oplevelse, der er en del af makrostiladseringen. Den skal skabe en meningsfuld kontekst om de ord og tekster, eleverne skal arbejde med. Oplevelsen er også med til at aktivere elevernes hverdagssprog og -forståelse af indholdet. Selve læseaktiviteterne trækker på dialogisk læsning som metode. Det vil sige, at hver tekst læses op tre gange med forskelligt fokus. I bearbejdningen af teksten kan eleverne arbejde i 11 sprogstationer, der stilladserer dem hen imod fagsproget. De kan udforske og udvikle sproget ved at samtale, lytte, læse og skrive. 

Modellering spiller en vigtig rolle i dette forløb. Der lægges vægt på, at læreren kan introducere nye metoder og modeller ved at tænke højt og vise sine overvejelser for eleverne. De 11 sprogstationer udgør i sig selv mikrostilladser for elevernes udvikling af ordkendskab og sprogforståelse. Her kan de arbejde med ordkendskab både bredt og dybt, og de kan bruge og høre ordene mange gange og i mange sammenhænge.

 

Tilrettelæggelse

Inden forløbet sættes i gang, kan det være en fordel at danne sig et klart indtryk af, hvor den enkelte elev befinder sig i forhold at kunne læse og forstå fagord og fagtekster. 

Den enkelte elev har en læsehistorie fra daginstitutioner og børnehaveklasse. I dagtilbuddet er eksempelvis benyttet TRAS-observationsmateriale, sprogscreening, og i starten af børnehaveklassen indgår sprogvurderingen som led i tilrettelæggelsen af undervisningen. Denne læsehistorie er en del af elevens literacy-rygsæk, som skal inddrages og anvendes funktionelt, så elevens viden om og erfaring med skriftsproget inddrages i undervisingen.

Den integrerede observations -og evalueringspraksis er lærerens daglige iagttagelser og registreringer af den enkelte elev i lytte-, tale-, læse- og skrivesituationer. Det er et vigtigt formativt supplement til den formelle testning. I dette forløb kan der arbejdes helt konkret med synliggørelse af elevforudsætningerne ved, at eleverne farver et Succesbarometer (arbejdsark 3) og udfylder et før og efter i arbejdsarket Fokusord  (arbejdsark 1).

Forfatteren har i materialet præsenteret forslag til læringsmål. Det er tænkt som et eksempel på, hvordan et forløb med fokus på sproglig udvikling inden for danskfaget i indskolingen kan gribes an og gennemføres. Som lærer kan du lade dig inspirere af forløbet og justere det, som det giver mening for dig og din klasse.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

  • Hvordan vil du inden forløbet danne dig et overblik over elevernes evne til at læse og forstå fagtekster?
  • Hvordan skal arbejdet i de små værksteder organiseres?
  • Hvilken rolle skal elevernes faglige og sproglige niveau spille for inddelingen i makkerpar?
  • Hvordan vil du observere, differentiere og stilladsere undervejs i forløbet?

I danskfaget i indskolingen møder eleverne mange forskellige former for tekster, der skal understøtte udviklingen af deres ordforråd og hjælpe dem til at læse, forstå og selv producere tekster. Du kan læse mere om sprog og tekster i dansk i indskolingen i artiklen nederst på denne side. 

 

Forløbets opbygning

Forløber er inddelt i tre faser:

1. Introduktion og fælles oplevelse
Efter en fælles introduktion til forløbet og forløbets ord og begreber følger en oplevelse, der sætter forløbets fokusord og teksten om skovens dyr i en meningsfuld kontekst og aktiverer elevernes hverdagssprog og -forståelse.

2. Oplæsning og samtale
I fase to følger lærerens oplæsning af bogen om skovens dyr ved hjælp af dialogisk oplæsning.

3. Værksteder
I fase tre bearbejder eleverne teksten i små værksteder.

Inspiration
Du kan downloade en plan over forløbet og eksempler på arbejdsark til forløbet i boksen nederst på siden. Her findes også en lærervejledning. I forslaget til lektionsplan indgår vejledning til konkrete aktiviteter for både lærer og elever i løbet af forløbets 8 lektioner, hvoraf aktiviteterne for lektion 1-4 er detaljeret beskrevet. 

 

Evaluering

I indledningsfasen arbejdes der med elevernes umiddelbare bud på fokusordenes betydning. Senere kan de farve succesbarometeret og indgå i dialog om det, hvilket kan ske igen i bearbejdnings- og opsamlingsfasen. Ved afslutningen af de seks lektioner arbejder eleverne igen med fokusordenes betydning. Elevernes udfyldning før, under og efter synliggør for både lærer og eleverne selv, om de rent faktisk lærer nye ord i forløbet, og om de kan forklare ordene for andre.

Når et makkerpar er færdige med arbejdet på en sprogstation, krydses den af hos læreren, som kan vurdere elevernes progression i forløbet og giver feedback, inden eleverne tager fat på den næste station. Læreren kan således formativt evaluere elevernes besvarelser undervejs. På baggrund heraf kan forløbet justeres og redidaktiseres. 

I indlednings-, bearbejdnings- og opsamlingsfaserne er det muligt direkte kan iagttage, om eleverne arbejder med at tilegne sig ord og strategier. Gennem sprogstationerne kan det ses, om eleverne løser opgaverne og arbejder aktivt med dem. Du kan som lærer hele tiden iagttage og overveje, om eleverne lærer nye ord og tilegner sig strategierne, og om de enkelte aktiviteter bidrager til et øget ordforråd og et bevidst arbejde med sproget.

Spørgsmål til overvejelse efter forløbet: 

  • Hvordan fungerede aktiviteterne i de forskelige faser?
  • Hvilke justeringer er nødvendige, hvis forløbet/de enkelte aktiviteter skal bruges igen?
  • Hvad er det eksemplariske i dette forløb, og kan erfaringerne herfra bruges i fremadrettet planlægning?

 

Kreditering

Materialet er udviklet af VIA University College og University College Capital (UCC) for Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af forskning om, hvad der styrker tosprogede elevers faglige udvikling. Gennemførelsen af forløbet er afprøvet i samarbejde med faglærere på klasser med tosprogede elever.

Siden er opdateret 18. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.