Forløb

Spot fake news

Sæt fokus på elevernes viden om kildekritiske strategier i forhold til fake news. Hvordan kan de blive gode til at spotte fake news?

 

Undervisningsforløbet er henvendt til samfundsfag og dansk i udskolingen.
Anslået tidsforbrug: ca. 4 lektioner.

Eleverne får styrket deres muligheder for at deltage aktivt som borgere i et demokratisk samfund ved at have viden om og redskaber til at kunne gennemskue fake news.

Forløbets formål er, at eleverne

  • Spotter og forholder sig kritisk til fake news.
  • Forholder sig til etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet.
  • Forholder sig til, hvordan medier kan påvirke den politiske dagsorden og beslutningerne

Kompetenceområder ‘fremstilling’, ‘kommunikation’ og ‘politik’ er i spil.

 

Overvejelser

Forløbet består af 2 faser:

Fase 1 tager afsæt i et kildemateriale (her en plakat) som eleverne skal forholde sig til og analysere ud fra en række opmærksomhedspunkter, i dette tilfælde om fake news.

Fase 2 inddrager artikler om fake news, som eleverne skal uddrage hovedessensen af i forhold til opmærksomhedspunkter. 

Eleverne skal samarbejde i en proces for at kunne konkludere, hvad der er afgørende at være opmærksom på ift. fake news. De skal kunne forholde sig til, hvordan opmærksomhedspunkterne kan bruges, når de fx læser en nyhed.

 

Planlægning

Hent plakaten og se den korte film, der genfortæller plakaten fra Danmarks Biblioteksforening. Materialet skal anvendes i fase 1.

Udvælg de artikler, du vil sætte i spil i fase 2. Inddrag andre aktuelle artikler, som du finder relevante for dine elever.

Overvej hvilken form den afsluttende guideline skal  have. Er der værktøjer eleverne kender til, som er relevante? Skal der skaffes bestemte materialer?

 

Forløbets opbygning

Fase 1. Hvad ved du om fake news?

Reaktiver elevernes viden om kildekritik på nettet. Hvad kan de huske fra tidligere forløb? Hvad er relevant ift. fake news på nettet?

Lad eleverne kigge på plakaten evt. understøttet af filmen.

  • Hvad tænker de om de råd, der er på plakaten?
  • Er der råd, de synes er vigtigere end andre?
  • Råd, de synes er uklare?
  • Råd, de synes skal uddybes?
  • Råd, der mangler jvf. den indledende fase med at tage udgangspunkt i eksisterende viden.

 

Fase 2. Relevante opmærksomhedspunkter

Lad eleverne orientere sig i forskellige artikler om fake news. Fordel gerne afsnittene eller artikler mellem eleverne.

Hvilke opmærksomhedspunkter har de i forlængelse af at have læst artiklen, når deres opgave er, at kvalificere plakaten “Sådan spotter du fake news”?

Brug nogle minutter på at lade eleverne enkeltvis lave et hurtigskriv over dette spørgsmål.
 

Lad eleverne dele deres hurtigskriv med hinanden.

Derefter  skal de  i grupper  udvælge et fokuspunkt fra deres hurtigskriv Dette skal være udgangspunktet for det, de vil tilføje plakaten. Eleverne må i denne del af processen også gerne tænke over, hvad de i øvrigt finder relevant ift. fake news, jvf. fase 1 indledningen.

I grupper skal eleverne nu udarbejde en guideline til deres årgang eller andre årgange. Guidelinen skal indeholde opmærksomhedspunkter ift., hvordan målgruppen kan blive gode til at spotte og forholde sig kritisk til fake news.

 

Evaluering

Eleverne skal individuelt notere, hvad de blevet opmærksomme på ift. at have viden om og kunne forholde sig kritisk til fake news. Lad dem evt. notere deres pointer i en Padlet.

Afslut med en klassesamtale om, hvordan disse pointer, hvis de efterleves, kan få betydning for, at de mere kvalificeret kan være aktive borgere i et demokratisk samfund.

 

Et fælles ansvar

I teamet kan I drøfte, hvordan man imødekommer problematikken ‘‘fake news’ i de forskellige fag.

Er der behov for en fælles indsats ift. at gøre eleverne kompetente til informationssøgen og til at forholde sig kildekritisk til de kilder, de anvender?

 

Kreditering

Forløbet inddrager i materiale fra Danmarks Biblioteksforening (2017)

Forløbet er udarbejdet af Mia Elise Wied, Christina Hellensberg og Danièle Eychenne, pædagogiske konsulenter ved CFU/KP - December 2018

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.