Artikel

Musik 1.-4. klasse: Undervisning udendørs og inde med afstand

Inspiration til undervisning der kan gennemføres udenfor eller indendørs med god afstand og hygiejne.

Det handler om at sætte faget i spil på nye og anderledes måder, når undervisningen rykkes udendørs, og måske kan det endda være med til at nuancere og perspektivere, hvad musikfaget også indeholder.

 

Når undervisningen rykkes udendørs

Der er rig lejlighed til at arbejde med musikfagets forskellige dimensioner med undervisning udendørs. I den kunstneriske dimension er der fokus på oplevelsen, æstetikken, udtrykket og det sanselige. I den musikvidenskabelige dimension er der fokus på at undersøge og analysere, og i den praktisk/håndværksmæssige dimension er der fokus på, at eleverne selv skal være aktive, udøvende og skabende.

Musikfaget har også mange samarbejdsflader med andre fag og kan fint spille en rolle i tværfaglige samarbejder. Måske kunne et samarbejde med billedkunst eller håndværk og design være oplagt at prøve af i udeskolen.

Musikfaget lægger op til mange alsidige arbejdsformer, og der er rig mulighed for at udvikle på arbejdsformer i udeskolen. Når undervisningen skal tilrettelægges kan læreren med fordel gøre sig en række didaktiske overvejelser for at sikre, at undervisningen giver mening og værdi for eleverne, så deres læringsudbytte og læringstrivsel bliver så høj som muligt.

Følgende overvejelser kan indgå i tilrettelæggelsen af udendørs musikundervisning:

 • Hvordan kan udendørsaktiviteten bidrage til elevernes læring og tilegnelsen af kompetencer på det musikfaglige område?

Det er oplagt at benytte de muligheder, der kan opstå udendørs og gøre eleverne opmærksomme på, at musikfaget indeholder mange elementer, som ikke nødvendigvis kræver instrumenter, stole, gulv med mere. Senere i artiklen præsenteres en række forslag til undervisning udendørs, som illustrerer, hvordan undervisningen i musik kan ske i samspil med omgivelserne

 • Hvordan kan udeområdet og måske lokalområdet indgå og udnyttes som nyt læringsrum, og hvordan kan de forhåndenværende objekter anvendes direkte i undervisningen?

Der er rig mulighed for at udnytte udeområdet på skolen eller i lokalområdet. Der kan eksempelvis bruges diverse objekter til at lave lyd med, og eleverne kan lytte aktivt til de lyde, der er i området. Dette er illustreret i eksemplet om ”lydcollage” senere i artiklen. 

 • Hvilke udfordringer og muligheder kan der opstå af praktisk karakter, når eleverne flyttes ud af deres musiklokale?

Det kan være en god idé at fastholde eller opbygge nye rutiner i den udendørs musikundervisning. Penalhus, papir og iPad eller lignende kan fint anvendes udendørs i tørvejr eller under halvtag. Husk dog, at iPads skal rengøres før og efter brug, og at eleverne skal bruge egne tegne- og skriveredskaber.

 • Hvordan bliver elevernes forforståelse af musikfaget udfordret, og hvilke muligheder giver det, når eleverne flyttes ud af musiklokalet?

Der er lejlighed til at arbejde med elevernes forforståelse af musikfaget ved at nuancere og udfolde alt det som musikfaget også indeholder.

 • Hvilke arbejdsformer er meningsfulde at anvende udenfor og med afstand til hinanden, som samtidig understøtter elevernes selvstændighed, glæde, eksperimenteren, tillid til egne evner og kreativitet?

Både undervisning af hele klassen, i grupper og individuelt kan lade sig gøre udendørs og med afstand til hinanden. Hvilken arbejdsform, der passer til den enkelte aktivitet, er beskrevet i selve læringsaktiviteterne herunder.

 

Aktiviteter til udendørs musikundervisning i indskoling og på mellemtrin

Herunder kan findes eksempler på læringsaktiviteter, som eleverne kan arbejde med udendørs i musikfaget. Eksemplerne skal naturligvis tilpasses og udvikles, så de passer ind i den enkelte kontekst og målgruppe.
 

Illustrer lyden
Denne aktivitet skærper og nuancerer elevernes opmærksomhed i forhold til de lydindtryk, de får ved at skulle lytte aktivt og derefter bearbejde lydindtrykkene visuelt.

 • Der kan vælges et sted i naturen, skolegården eller et andet sted, hvor eleverne kan sætte sig eller lægge sig på ryggen, lukke øjnene og lytte i et par minutter minutter. Eleverne skal have gode og mange forskellige farver og papir klar.
 • Derefter kan eleverne åbne øjnene, og uden at sige noget og uden at kigge sig omkring kan de de i 2-3 minutter illustrere de lyde, de oplevede.
 • Dette kan gentages et par gange, indtil eleverne er tilfredse med illustrationen.
  Arbejd gerne med, at eleverne skal bearbejde lydindtrykkene og illustrere dem på et abstrakt niveau ud fra spørgsmål som: Hvordan illustrerer man vinden, blade, der rasler, bylyde, landlyde, menneskeskabte lyde? Hvilke farver og former oplever eleverne, at lydene har?
 • Aktiviteten kan gentages et andet sted, eller eleverne kan bytte plads, og de færdige illustrationer kan efterfølgende sammenlignes.
 • Illustrationerne kan præsenteres for hinanden, hænges op i klasselokalet eller fotograferes og sættes sammen i en fotocollage, som eventuelt kan lægges ud til forældrene sammen med en beskrivelse af processen.

 

Lydcollage
Denne aktivitet skærper elevernes opmærksomhed på, at de kan skabe lydbilleder og musikcollager uden brug af etablerede musikinstrumenter.

 • Eleverne kan i udeområdet indsamle forskellige objekter, som har forskellige lyde. De kan for eksempel finde lyse/mørke, kraftige/stille, lange/korte, metalliske/træ lyde.
 • De indsamlede lydgivere er nu en slags instrumenter, som eleverne kan bruge til at komponere en lydcollage med en bestemt titel.
 • Eleverne kan eksperimentere med deres lydgivere og finde frem til, hvordan de vil have deres lydcollage til at lyde. Der kan stilles krav til lydcollagen, eksempelvis: Brug kontrast lyde, lav en opbygning med en tydelig form, der skal indgå en fast rytme på et tidspunkt, lydcollagen skal vare 30-60 sekunder.
 • Eleverne kan til sidst lydcollagen på iPad eller lignende i en app, der kan sendes fra, for eksempel Memoer. Send eventuelt lydcollagerne til forældrene eller afspil dem i klassen, så alle kan høre dem.

 

Sammenspil med udeinstrumenter
I sammenspil på nyopfundne instrumenter kan der arbejdes med musikalsk kvalitet på nye måder. Det har den fordel, at alle lytter uden fordomme eller bestemte forventninger, og det skærper lytteevnen og sætter fantasien og kreativiteten i spil.

 • Eleverne kan lave deres egne instrumenter med ting, de finder i skoven, på stranden, i skolegården eller i byen. Det kan være grene/pinde, blade, sten, træplader med mere.
 • Instrumenterne kan pudses til, males, slibes eller andet, indtil hver elev er tilfreds med sit eget personlige instrument.
 • Eleverne kan nu spille et stykke musik ved hjælp af en dirigent, som via sin gestikuleren og uden ord bestemmer hvem og hvordan, der skal spilles. Dirigentrollen kan gå på tur.
 • Den individuelle og fælles musikalske hukommelse kan også trænes ved, at læreren dirigerer et kort og ukompliceret stykke, og eleverne derefter spiller det igen, dog uden at læreren dirigerer, og uden at eleverne må sige noget. 

 

Skriv en sang og spil til
Denne aktivitet lægger op til at øve samarbejde, lydhørhed, koordination og meget mere.

 • Der kan vælges en melodi, som er enkel, fællessangsvenlig og kendt af eleverne, og skrives en ny tekst til melodien.
 • Start eventuelt med at tale om, hvad sangen skal handle om, og giv på forhånd sangen en ny titel.
 • Eleverne kan prøve sig frem, efter at de, måske i fællesskab, har skrevet første vers.
 • Når sangen er færdig, kan klassen synge den sammen, og eleverne kan spille til på deres udeinstrumenter og eventuelt også sætte nogle trin eller anden bevægelse på. 
 • Sangen kan optages og ”udgives” på youtube eller på anden måde distribueres til resten af skolen og forældrene.

 

Syng i det fri
Udfordringen ved at synge udenfor er, at lyden hurtigt forsvinder, og det er svært at høre hinanden, når man ikke må stå tæt.

 • Det kan det være en god ide at sætte sangen i forbindelse med en handling. At gå i takt er nemt, hvis man synger en marchagtig eller call-respons sang samtidig, for eksempel ”Der sad to katte på et bord”, eller ”Vi har lejrbål her”.
 • Eleverne kan skiftes til at gå forrest og bestemme ruten, og klassen kan i fællesskab finde sange, som er oplagte at synge på den måde, og som er nemme at lære udenad.
 • Der kan også kan skrives en ny tekst til sangene. 

 

Undervisning indendørs på nye måder

Undervisningen skal i videst muligt omfang foregå udenfor. Læreren bør dog overveje, hvordan musikundervisningen kan gennemføres indendørs inden for rammerne af de sundhedsfaglige anbefalinger, hvis vejret ikke tillader undervisning ude.

Når musikundervisningen skal foregå indenfor, men med afstand og ikke i musiklokalet, er det oplagt at tage udgangspunkt i kompetenceområdet musikforståelse og dermed den del af faget, der handler om at undersøge, analysere og forstå musik og dens rolle i samfundet.

Undervisning inde vil rumme en række praktiske udfordringer, som skal løses på hver skole og i hver klasse afhængigt af lokaler til rådighed og klassens størrelse. Eleverne vil opleve at blive undervist i anderledes rammer og i flere lokaler på én gang. Lærerens didaktiske overvejelser bør foretages i dette lys, så eleverne får en tryg, god og lærerig skolehverdag.

En række spørgsmål og overvejelser kan hjælpe på vej:

 • Hvordan kan indendørsaktiviteten bidrage til elevernes læring og tilegnelsen af kompetencer på det musikfaglige område?

Når klassen ikke kan være i musiklokalet, kan det være en god ide at opretholde den indretning, der i forvejen er i klasselokalet og vælge læringsaktiviteter, der nemt kan udføres i den ramme, der er i det givne lokale.

 • Hvordan bliver elevernes forforståelse af musikfaget udfordret, og hvilke muligheder giver det, når de flyttes ud af musiklokalet?

Når undervisningen ikke foregår i den normale kontekst, kan det give anledning til, at elevernes forforståelse og normale rutiner i musiklokalet bliver udfordret. Faget kan i den situation udfoldes inden for kompetenceområdet musikforståelse, hvilket nemt lader sig gøre i et almindeligt klasselokale. På den måde bliver elevernes blik for hele musikfaget måske nuanceret endnu mere.

 • Hvilke arbejdsformer er meningsfulde at anvende med afstand til hinanden, og som understøtter elevernes selvstændighed, glæde, eksperimenteren, tillid til egne evner og kreativitet?

Indendørs arbejdsformer begrænses af, at eleverne skal holde to meters afstand. Det giver dog også mulighed for, at eleverne kan træne deres selvstændighed og kreativitet ved at skulle forholde sig til eget produkt og egen læring.

 

Aktiviteter til indendørs musikundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet

Herunder findes eksempler på læringsaktiviteter, som eleverne kan arbejde med i et andet lokale end musiklokalet. Eksemplerne skal naturligvis tilpasses og udvikles, så de passer ind i din kontekst og målgruppe.

 

Illustrer musikken
Der kan vælges et stykke klassisk musik af kortere varighed, som eleverne kan lytte til og omsætte til en illustration.

Vælg gerne et stykke musik med meget dramatik og variation, mange instrumenter og helst et stykke, som eleverne formodentlig ikke kender. Det kunne være Camille Saint-Saens: Danse Macabre eller Edvard Grieg: Peer Gynt, opus 23 ”I Dovregubbens hall”.

 • Eleverne kan sidde med papir og gode farver ved deres bord og lytte til musikstykket med lukkede øjne.
 • Derefter kan de lytte til det samme musik et par gange mere, mens de illustrerer det, de hører i musikken. De skal ikke samtale undervejs, og de to meter mellem hver elev gør, at de heller ikke så nemt kigger på hinandens illustrationer.
 • Derefter kan der tages et billede af illustrationerne, så alle kan se dem på stor skærm, og så kan eleverne præsentere deres illustration. På den måde omsætter eleverne endnu en gang deres oplevelse af musikken ved at sætte ord på.
 • Illustrationerne  kan hænges op i klasselokalet.

 

Instrumentfagbog
Eleverne kan lave deres egen fagbog med Symfoniorkestrets instrumenter. De kan producere en digital bog eller en fysisk bog.

På DR skole gennemgår Sigurd Barret alle instrumenterne i et symfoniorkester sammen med musikerne fra symfoniorkestret.

Eleverne kan arbejde med alle de små instrument-filmindslag eller fokusere på en bestemt instrumentgruppe, som strygere, blæsere eller slagtøj.

 • Eleverne kan starte med at se de korte filmindslag.
 • Derefter kan der tales om indslagene.
 • Så kan eleverne tegne instrumentet og skrive en lille fagtekst om instrumentet i deres fagbog.

 

Cupsong
Eleverne kan spille en ”Cup-rytme” i klassen sammen med en musikvideo. I Anna Kendricks musikvideo ”Cups” er der en gennemgående rytme, som spilles med hænder og kop. Hele aktiviteten kan fint foregå ved deres normal plads i deres normale klasselokale.

 • Eleverne kan starte med at se musikvideoen og lære rytmen.
 • De kan efterfølgende komponere deres egen Cup-rytme til samme musikvideo, eller de kan vælge hver deres yndlingssang, som de så skal komponere en ny Cup-rytme til.
 • Eleverne skal bruge en iPad eller lignende, et sæt høretelefoner og en plastikkop, som udleveres af læreren, og som bliver hos eleven, indtil aktiviteten er afsluttet.

 

Fagbog
Eleverne kan lytte til Maurice Ravel: ”Bolero” og lave en analyse af, hvilke instrumenter der spiller hvad og hvornår.

 • Først kan eleverne lytte til hele musikstykket med lukkede øjne.
 • Derefter kan de se indspilningen. Videoen kan stoppes, hver gang et nyt instrument spiller hovedtemaet.
 • Eleverne kan så lave en fagbog digitalt eller skriftligt og skrive hvilket instrument, der spiller hovedtemaet, og hvor mange gange hovedstykket spilles i alt.
 • Eleverne kan også prøve at spille ostinatrytmen i lilletrommen med fingrene på bordkanten sammen, mens de lytter til stykket.
 • Til sidst kan eleverne lave en beskrivelse eller illustration af deres oplevelse af hele stykket.

 

Mere inspiration

Skoveniskole.dk: Musik
DR Skole: Musik
Musikpedia

Inspiration på facebookgrupper: Musik med afstand, Musiklærer, Musiklærere.

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.