Artikel

Arbejdskendskab giver udsyn på job og uddannelser

Valgfaget arbejdskendskab kan hjælpe med at give unge et bedre udsyn på uddannelser, jobs og dem selv. Denne artikel kan give inspiration til arbejdet med valgfaget gennem videoer med unge i fritidsjobs.

Med ung-til-ung videoer om fritidsjobs kan denne artikel blandt andet inspirere til, hvordan valgfaget arbejdskendskab kan give eleverne et større kendskab til sig selv, uddannelsesvalg og job. Artiklen foreslår tre fokuspunkter, som kan bruges som inspiration til undervisningen.

 

Videoer og temaer i arbejdskendskab

Valgfaget arbejdskendskab har to kompetenceområder: Job og karriere og Virksomhed og arbejdsmarked. Med udgangspunkt i kompetenceområderne skal eleverne blandt andet opnå kendskab til forskellige jobfunktioner, arbejdsmarkedets strukturer og egne muligheder i arbejdslivet i et personligt perspektiv.

Ung-til-ung videoer kan tale ind i kompetenceområderne og bygge bro til forskellige aspekter som kendskab til jobs og det personlige valg af uddannelse og karriere. Videoerne er målrettet udskolingselever og indeholder interviews med tre unge på deres fritidsjob. De unge reflekterer over og svarer på, hvad deres fritidsjob har lært dem, og hvorfor de har netop dette arbejde.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Videomaterialet er optaget i 2020 i Fakta på Havborgvej i Esbjerg og på plejecenteret Præsthøjgården i Horsens Kommune.
© Børne- og Undervisningsministeriet
Videomaterialet er optaget i 2020 i Fakta på Havborgvej i Esbjerg og på plejecenteret Præsthøjgården i Horsens Kommune.

 

Hvorfor fritidsjobs?

Der er mange fordele ved at have et fritidsjob som ung. Forskning af TrygFondens Børneforskningscenter fra 2018 viser, at unge med fritidsjobs udvikler kompetencer, der kan gøre dem bedre i skolen, og at unge med fritidsjobs begår mindre kriminalitet. Udsatte unge med fritidsjobs er også oftere i uddannelse og arbejde senere i livet i forhold til udsatte unge, der ikke har haft et fritidsjob i en ung alder, viser forskning fra 2017 af Den Sociale Kapitalfond.

 

Brug videoerne i undervisningen

Videoerne i denne artikel kan for eksempel vises til eleverne, så de i grupper kan diskutere videoernes indhold i forhold til deres eget liv.

Der kan tages udgangspunkt i spørgsmål som:

  • Hvad har I lært om jer selv gennem jeres fritidsjob, hvis I har haft et?
  • Hvad har I lært om at arbejde?
  • Hvordan kan læring fra et fritidsjob hjælpe jer i et potentielt uddannelsesvalg?

Videoerne kan også inspirere til, at de unge selv får et fritidsjob. For at understøtte refleksionen, kan læreren hjælpe eleverne ved at præsentere dem for den gode jobansøgning, og hvilke elementer den kan indeholde.

Der kan også arbejdes med rollespil om ”den gode jobsamtale”, og eleverne kan få oplysninger om deres muligheder på arbejdsmarkedet eller rettigheder som ungarbejder. Sidstnævnte kan der findes mere inspiration til nederst på siden.

 

Tre fokuspunkter i undervisningen

Følgende fokuspunkter kan med fordel tænkes ind i undervisningen:

 

1. Arbejdskendskab og karrierebegrebet

Valgfaget Arbejdskendskab arbejder blandt andet med begrebet karriere. Det er vigtigt, at begrebet ikke forstås som et arbejdsmæssigt hierarki, hvor man kan stige i rank. Derimod forstås karriere ifølge læseplanen for valgfaget som ”en persons erhvervsmæssige løbebane i bred forstand”

Det kan derfor være en fordel at fokusere på de personlige valg og erfaringer. Der kan eksempelvis fokuseres på, hvem eleverne kan blive, hvis de vælger en karriere i et bestemt arbejdsfelt, i stedet for hvad de kan blive i et arbejdsfelt. Hvis eleverne for eksempel gerne vil have et job med ansvar og hjælpe andre mennesker, kan de gøre det med et job inden for omsorgsarbejdet.

 

2. Inddragelse af forældre

Flere undersøgelser, som Unges vej mod ungdomsuddannelse fra 2019 af Danmarks Evalueringsinstitut, viser, at forældre spiller en stor rolle i elevernes forståelse af arbejdsmarkedet og uddannelsesvalg.

For at styrke elevene mest muligt, kan forældrene derfor inddrages. De kan eksempelvis komme på besøg i klassen til en snak om deres arbejde, eller eleverne kan interviewe dem om selvsamme til efterfølgende diskussion i klassen.

 

3. Kobling mellem viden og konkrete oplevelser

Arbejdskendskab lægger særligt op til en stærk kobling mellem viden og praksis. Det kan derfor være oplagt, at tænke åben skole aktiviteter som besøg på virksomheder eller ungdomsuddannelser i lokalmiljøet ind i undervisningen.

Et besøg på for eksempel en social- og sundhedsuddannelse eller et plejecenter kan vække elevernes nysgerrighed og hjælpe dem med at opdage nye interesser, fagligheder eller uddannelsesveje. Besøg i lokalområdet kan være særlig gavnligt for sårbare elever, der ikke får støtte til uddannelsesvalg i deres familie eller omgangskreds.

I arbejdet med eksterne læringsmiljøer er en god dialog vigtig - tal eksempelvis om:

  • Hvad er formålet med besøget?
  • Hvordan spiller samarbejdspartnerens kompetencer bedst sammen med formålet?
  • Hvilken rolle skal læreren have under besøget?

Der kan også med fordel tænkes før-, under og efterbehandling af besøget ind i undervisningen:

  • Hvordan klædes eleverne bedst på til besøget?
  • Hvad skal foregå under besøget?
  • Hvordan kædes besøget sammen med undervisningen derhjemme?

Du kan høre mere om, hvordan du kobler din undervisning sammen med åben skole aktiviteter i podcasten Nye rum for læring, som udkommer i foråret 2021, eller besøge det nationale videncenter for eksterne læringsmiljøer Skoletjenesten.dk.

 

Kreditering

Artiklen og videomaterialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet med hjælp fra Coop Crew, Fakta, FOA og Horsens Kommune.

Medvirkende i videoerne: Gustav Ingemann Hansen, Marius Krag Storm, Grethe Ellen Larsen og Kristoffer Von Warnich.

unpublished

Inspirationsmaterialer og litteratur


Jobpatruljen, ”Fagbevægelsen – Vi gør dig stærkere!” [15.12.2020]
På jobpatruljen.dk kan du finde viden om unges rettigheder på arbejdsmarkedet. Du kan også finde en oversigt over, hvor de unge kan finde et fritidsjob.

Fagbevægelsens Skoletjeneste, ”Få gratis besøg af Fagbevægelsens Skoletjeneste” [15.12.2020]
Fagbevægelsens Skoletjeneste tilbyder gratis besøg i klassen om unges rettigheder på arbejdsmarkedet.

Coop Crew, ”Når fritid bli’r til fremtid” [15.12.2020]
Coop Crew hjælper udsatte unge til at få et fritidsjob i samarbejde med fakta og Ungdomsskoleforeningen. Initiativet løber fra 2019-2025 med bevilling fra A. P. Møllerske Støttefond.

Skoletjenesten, ”Det nationale videncenter for læringsmiljøer” [14.12.2020]
Skoletjenesten er et nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer. På hjemmesiden kan du få inspiration og sparring til at lave undervisning ude af klasselokalet.

Horsens Kommune, Plejecentre i Horsens Kommune, ”Spirerne – unge på plejecentre” [15.12.2020]
Horsens Kommune har ordninger, hvor unge kan få fritidsjobs på plejecentre og lære mere om omsorgsarbejde. På denne side kan du læse mere om den såkaldte spireordning, og hvilke kommuner, der har den.

Børne- og undervisningsministeriet (2020) ”Arbejdskendskab” emu.dk [21.10.2020]
Under valgfaget Arbejdskendskab på emu.dk kan du finde fagets faghæfte med Fælles Mål, læseplan og vejledning.

Børne- og Undervisningsministeriet (2021) ”Nye rum for læring” [Udkommer i foråret 2021]
I podcastserien Nye rum for læring kan du få mere inspiration til dit arbejde med eksterne læringsmiljøer.


Danmarks Evalueringsinstitut (2019) ”Uddannelsesvalg i 9. klasse” (PDF) [15.12.20]: Uddannelsesvalg i 9. klasse | EVA

Tænketanken DEA (2018) ”Hvad driver unges uddannelsesvalg – Opsamlingsrapport” (PDF) [02.04.2018]:
https://www.datocms-assets.com/22590/1586163882-opsamlingsrapporthvaddriverungesuddannelsesvalg.pdf

TrygFondens Børneforskningscenter v. Aarhus Universitet (2018) “Life Skills Development of Teenagers through Spare-Time Jobs” (PDF) [15.12.20]:
https://childresearch.au.dk/fileadmin/childresearch/dokumenter/Publikationer/wp18_08.pdf

Den Sociale Kapitalfond (2017) ” Fritidsjob til udsatte unge er en god investering for samfundet” (PDF) [15.12.20]:
https://frak.dk/wp-content/uploads/2018/10/Den-Sociale-Kapitalfond.pdf


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.